Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Sinh học > Sinh học 11 >


Giáo án cả năm (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án học kì 1 (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án học kì 2 (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Giáo án tổng hợp (9 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (12 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 3. Thoát hơi nước (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 8. Quang hợp ở thực vật (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng (2 bài)
 • Word-logo
 • Slide0

 • Bài 12. Hô hấp ở thực vật (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit (4 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Tiêu hoá ở động vật (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo) (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 18. Tuần hoàn máu (5 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Word-logo

 • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo) (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 20. Cân bằng nội môi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Ôn tập chương I (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 23. Hướng động (4 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 24. Ứng động (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 25. Thực hành: Hướng động (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 26. Cảm ứng ở động vật (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Thumbnail

 • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 28. Điện thế nghỉ (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 30. Truyền tin qua xináp (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 31. Tập tính của động vật (7 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo) (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật (1 bài)
 • Word-logo

 • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 35. Hoocmôn thực vật (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật (6 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật (7 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật (4 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật (5 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật (6 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Bài 48. Ôn tập chương II, III và IV (1 bài)
 • Word-logo

 • Ngoài chương trình SGK (74 bài)
 • Word-logo
 • Pdf
 • Word-logo

 • Các giáo án chưa được sắp xếp (1651 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0