Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TEST English 8 (có file nghe)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Phạm Thị Kim Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:11' 14-11-2015
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 722
Số lượt thích: 1 người (Dưông Thanh Duøng)
ENGLISH WRITTEN TEST NO 2
TIME ALLOWANCE: 45 MINUTES

Name……………..……………………….…….. Class 8………….Marks:………
………………
Listen and write.( 2.0p)
Lives at : 7 ................................................Street.
Class number: .............................................................
Favourite sport: .............................................................
Likes reading: .............................................................
Pet: .............................................................
Phonetics: (1,0p): Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
a. letter
b. friend
c. pretty
d. pleasure

a. character
b. classmate
c. happy
d. photograph

a. mute
b. humor
c. junior
d. music

a. deaf
b. reach
c. speak
d. dream

a. speech
b. March
c. machine
d. children

Language focus: (3,0p)
Question 1. Circle the best option A, B, C, or D to complete each sentence. (1,0p)
1. I …….…on a farm when I was a young boy
a. use to live b. used to living c. used to live d. am used to living
2. Because her mother went out, Lan cooked the dinner ……….
a. him b. herself c. himself. d. his
3. I enjoy …………….. to music.
a. listening b. listen c. to listen d. listens
4. Could you ……….. me a favor ?
a. do b. make c. ask d. said to
5. I was born …….. March 11th, 1978
a. at b. in c. on d. of
Question 2. Change direct speech into indirect speech sentences. (2,0 pts)
EX : I said to my daughter “stay at home !”
-> I told my daughter to stay at home
My mother said to me “ Go to bed !”
-> My mother told me …………………………………………………
My mother said to us “ Don’t watch TV !”
-> My mother told us ………………………………………………………
I said to them “ stay at home ”
-> I told them ………………………………………………………….
The doctor said to me “ you should stay in bed ”
->The doctor advised me………………………………………………
Reading: (2,0p): Read the following passage and answer the following questions.
Nam was ten years old, he was a very lazy boy. He had to go to school of course, but he was bored there and tried to do as little work as possible. His father and mother were doctors and they hoped that he would become a doctor too, when he grew up, but one day Nam said to his mother “ when I finish school, I want to become a garbage collector”
“ A garbage collector? His mother asked she was very surprised”
“That’s not a very pleasant job why do you want to become a garbage collector? ” because then I’d only have to work one day a week, John answered, “ only one day a week? His mother said “” what do you mean? ” , ” Well, John answered ” I know that the ones who come to our house only work on Monday, because I only see them on that day”.

1. Was Nam a lazy boy ?
……………………………………………………………….……………….
2. What did his parents do ?
………………………………………………………………..………………
3. What did his parents hope?
……………………………………………………………….………………..
4. What did Nam want to become when he finishes school?
………………………………………..………………………………………
Writing : Write a postcard using the following sets of words and phrases. You can make all necessary changes and additions. (2.0p)
Dear Mom and Dad,
1. I / have / wonderful / time / Ha Long Bay/ last weekend.
.......................................................................................................
2. weather / be / fine / and/ beach and islands / look / beautiful
.......................................................................................................
3. Yesterday / I / go shopping / Hon Gai Town
.....................................................................................................
4. I / be / going / visit / Dau Go Cave / tomorrow
....................................................................................................
5. I / be / going / take / photographs / there
...................................................................................................
See you soon.
Love,
Linda
ENGLISH 8 WRITTEN TEST NO 2
TIME ALLOWANCE: 45 MINUTES

ANSWER KEYS

Listen and write.( 2.0p)
Lives at : 7 ...........MAIN........Street.
Class number: .................4B........................
Favourite sport: .............HOCKEY.................
Likes reading: .........COMIC.........................
Pet: ............SNAKE......................
Phonetics: (1,0p): Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

c. pretty
b. classmate
c. junior
a. deaf
c. machine

Language focus: (3,0p)
Question 1. Circle the
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓