Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOACH BDTX CÁ NHÂN 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Công Lập (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:24' 20-10-2017
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 1894
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS …..
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ: TOÁN – LÝ – TIN
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2017-2018


A. KẾ HOẠCH CHUNG
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ……………….. Ngày, tháng, năm sinh: …………………
Ngày, tháng, năm vào ngành: ……………………………..
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm……………….
Nhiệm vụ được giao: …………………………
II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình BDTX cho giáo viên THCS;
Căn cứ Kế hoạch số 2654/SGDĐT-TCCB ngày 28/9/2017 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ……….. về Bồi dường thường xuyên năm học 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 06/10/2017 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ………… về Bồi dường thường xuyên cán bộ quản lý và Giáo vên cấp THCS năm học 2017-2018;
Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường ……………, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tổ ……………… năm học 2017-2018;
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018. Cụ thể như sau:
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Thuận lợi:
- Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Trường có hệ thống Internet thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT, nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt công tác và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân tích cực nghiên cứu về tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn.
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có tinh thần ham học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên còn nhiều khó khăn như: Vấn đề xã hội hoá giáo dục ở địa phương còn yếu, bên cạnh đó nhà trường còn khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu phòng học giáo viên phải lên lớp 2 buổi trên ngày.
IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Nội dung bồi dưỡng:
2.1 Bồi dưỡng yêu cầu nhiệm vụ năm học:
Phòng GD & ĐT đã tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho giáo viên trong hè năm 2017 với những nội dung:
- Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bậc, kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong sáu tháng đầu năm 2017.
- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2.2. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học:
- Tăng cường năng lực
 
Gửi ý kiến