Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

phát âm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thúy Hà
Ngày gửi: 21h:00' 09-03-2022
Dung lượng: 172.5 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người

Name: ………. CHUYÊN ĐỀ PHÁT ÂM
Class: ………..
I. PRONUNCIATION: S, ES; ED (Phát âm s, es, ed)
Notes 1. Pronunciation of “s, es”
/- iz/
động từ tận cùng là: ss, x, z, sh, se,ce, ge, ch

/ - s/
động từ tận cùng là: p, k, t, gh (f)

/ -z/
các trường hợp còn lại

Notes 2. Pronunciation of “ ed”
/- id/
động từ tận cùng là t, d

/ - t/
động từ tận cùng là ss, x, ce, sh, ch, k, p, gh (f)

/ -d/
còn lại


II. SILENT LETTERS (âm câm)
/b/
/c/
/d/
/g/
/h/
/k/
/e/

climb    comb
bomb     dumb    lamb    thumb 
debt  
subtle       
doubt        
  muscle     black   
 scene    scent     science
scientist  scissors

Wednesday


handkerchief  sandwich handsome              
 gnat  gnaw  gnome   
champagne       
 design  sign  foreign  feign 
ghost
Heir
Honest
Honor
Hour
Vehicle

Know
Knob
Knife
Knee
knit
knight
Hope
drive gave write site give bite hide
skate
hate/l/
/n/
/t/
/w/
/s/
/u/
/gh/

 chalk  talk  walk 
calf 
half
 could  should  would
salmon 
calm
Column
Autumn
hymn
fasten
listen 
often
bristle
castle
rustle
Christmas
whistle
wrestle 
thistle

wrap  wreck  wrist  wrong 
who  whom  whose  whole 
two
sword 
 island  isle  aisle 
debris


 guess guidance guitar
guest
guard
though
weigh
daughter
light
might
right
through
eight
height
ploughp
pneumonia
/njʊ’mɔ:niә/
psychology
/sai’kɔ:lɔdʒi/
psychiatrist
/sai’kiәtrist/

III. Phát âm của nguyên âm, phụ âm
1. The symbols of pure vowel sounds (Các kí hiệu phiên âm của các nguyên âm đơn):
Symbols of the sounds
In letters
(Chữ cái
thể hiện)

Examples in words
(Ví dụ cụ thể trên các từ)

/ І /
or
/ i /
a
village /’vilidʒ/
package /’pækidʒ/
assemblage /ә’semblidʒ/


e
pretty /’priti/
represent
deliver /di’livә(r)/


i
sit /sit/
little /’litl/
simple /’simpl/


y
happy /’hæpi/
easy /’i:zi/
usually /’ju:ʊli/


/ e /
a
many /’meni/
any/eni/
manifold /’menifәʊld/


e
send /send/
recommend
comprehend /kәmpri’hend/


ea
head /hed/
spread /spred/
headache /‘hedeik/

/ æ /
a
land /lænd/
brandy /’brændi/
sandy /’sændi/

/ ɔ /
o
pot /pɔt /
spot /spɔt /
slot /slɔt /


a
wash /wɔʃ /
what /wɔt /
watch /wɔtʃ/


/ ( /
o
some /s(m/
come /k(m/
done /d(n/


u
shut /ʃ(t/
muddy /’m(di/
budget /’b(dʒit/


oo
blood /bl(d/
flood /fl(d/
bloodless /bl(dlis/


ou
tough /t(f/
enough /i’n(f/
rough /r(f/

/ ʊ /
or
/ u /
u
pull /pʊl/
push /pʊʃ/
pullet /’pʊlet/


oo
good /gʊd/
cook /kʊk/
look /lʊk/


ou
could /kʊld/
would /wʊld/
should /ʃʊld/


/ ә /
a
await /ә’weit/
about /ә’baut/
machine /mә’ʃi:n/


o
tonight /tә’nait/
potato /pә’teitәu/
tomorrow /tә’mɔrәʊ/


er
reader
 
Gửi ý kiến