Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Tuần 27 - Lớp 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Toàn Huy
Ngày gửi: 23h:01' 14-03-2019
Dung lượng: 323.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Thứ hai, ngày 20 tháng 03 năm 2017
Tiết 1: CHÀO CỜ
(Toàn trường)
***********************************
Tiết 2: LỊCH SỬ
Leã kí Hieäp ñònh Pa-ri
I/ Muïc tieâu :
ngày 27-1-1973 kí pa-ri tranh, hòa bình ở Nam.
+ :tôn , và toàn lãnh Nam; rút toàn quân Mĩ và quân minh ra Nam; dính líu quân ở Nam ; có trách hàn tranh ở Nam.
+ Ý pa-ri : đế rút quân Nam, để nhân dân tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
* HS khá, : lí do kí pa-ri tranh, hòa bình ở Nam : ở hai Nam- 1972.
II/ Ñoà duøng daïy - hoïc: Tranh tö lieäu.
III/ Hoaït ñoäng daïy - hoïc
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH

1/ OÅn ñònh:
2/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Yeâu caàu traû lôøi caâu hoûi:
+ Taïi sao Mó neùm bom hoøng huyû dieät Haø Noäi ?
+ Neâu yù nghóa cuûa chieán thaéng "Ñieän Bieân Phuû treân khoâng".
- Nhaän xeùt.
3/ Baøi môùi
* Giôùi thieäu - Ghi baûng töïa baøi.
* Hoaït ñoäng 1:
- Yeâu caàu tham khaûo SGK vaø thaûo luaän theo nhoùm ñoâi caùc caâu hoûi:
+ Söï keùo daøi cuûa Hoäi nghò Pa-ri laø do ñaâu ?
+ Taïi sao vaøo thôøi ñieåm sau naêm 1972, Mó phaûi kí Hieäp ñònh Pa-ri ?
+ Thuaät laïi dieãn bieán leã kí keát .
+ Trình baøy noäi dung chuû yeáu nhaát cuûa hieäp ñònh Pa-ri.
- Yeâu caàu trình baøy keát quaû.
- Nhaän xeùt, keát luaän vaø cho xem tranh.
* Hoaït ñoäng 2:
- Yeâu caàu tham khaûo SGK, thaûo luaän vaø trình baøy caùc yù sau:
+ Tìm hieåu yù nghóa lòch söû cuûa hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam.
+ Em coù suy nghó gì veà caâu thô chuùc teát 1969 cuûa Baùc Hoà:
"Vì ñoäc laäp, vì töï do
Ñaùnh cho Mó cuùt, ñaùnh cho nguî nhaøo"
- Nhaän xeùt, keát luaän: Hieäp ñònh Pa-ri ñaùnh daáu moät thaéng lôïi lòch söû coù yù nghóa chieán löôïc: chuùng ta ñaõ "ñaùnh cho Mó cuùt", ñeå sau ñoù 2 naêm, vaøo muøa xuaân 1975 laïi "ñaùnh cho nguî nhaøo", giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam, hoaøn toaøn thoáng nhaát ñaát nöôùc.
4/ Cuûng co – :
- Gọi học sinh nêu lại nội dung bài.
- Giáo viên nêu hỏi cuối bài gọi học sinh nêu lại.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Xem laïi baøi ñaõ hoïc.
- Chuaån bò baøi: Tieán vaøo Dinh Ñoäc Laäp.
- Haùt vui.

- HS ñöôïc chæ ñònh thöïc hieän.

- Nhaéc töïa baøi.

- Tham khaûo SGK vaø thaûo luaän theo nhoùm ñoâi.
- Tieáp noái nhau trình baøy.
- Nhaän xeùt, boå sung vaø quan saùt hình.

- Tham khaûo SGK vaø tieáp noái nhau trình baøy.


- Nhaän xeùt, boå sung.

Học sinh nêu lại.
- Tieáp noái nhau ñoïc.
Chú ý.


*************************
3: ĐỌC
Tranh laøng Hoà
I/ Muïc ñích, yeâu caàu
-Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng ca ngôïi, töï haøo.
-Hieåu yù nghóa : Ca ngoïi vaø bieát ôn những ngheä só laøng Hoà ñaõ saùng taïo ra nhöõng böùc tranh daân gian ñoäc ñaùo. ( Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi 1,2,3 trong SGK ).
II/ Ñoà duøng daïy - hoïc: Tranh minh hoaï baøi ñoïc; Baûng phuï vieát ñoaïn: Töø ngaøy coøn ít tuoåi ... hoùm hænh, töôi vui.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC SINH

1/ OÅn ñònh
2/ Kieåm tra baøi cuõ
- Yeâu caàu ñoïc baøi Hoäi thoåi côm thi ôû Ñoàng Vaân vaø traû lôøi caâu hoûi coù noäi dung vöøa ñoïc.
- Nhaän xeùt.
3/ Baøi môùi
* Giôùi thieäu - Ghi baûng töïa baøi.
* Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi.
a) Luyeän ñoïc
- Yeâu caàu 2 HS khaù gioûi ñoïc baøi vaên.
- Cho xem tranh.
- Yeâu caàu töøng nhoùm 3 HS tieáp noái nhau ñoïc theo 3 ñoaïn.
- Keát hôïp söûa loãi phaùt aâm
 
Gửi ý kiến