Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định ban hành quy định đánh giá hồ sơ sổ sách của giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:46' 09-11-2016
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 72/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 02 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về đánh giá, xếp loại về hồ sơ sổ sách của giáo viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ yêu cầu về hồ sơ sổ sách của giáo viên được quy định tại Điều 30 Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Quy chế chuyên môn của Trường Tiểu học La Ngâu (ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 01/11/2016);
Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đánh giá, xếp loại hồ sơ sổ sách của giáo viên”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban kiểm tra nội bộ trường học, các tổ trưởng chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- LưuVT.Cao Thống Suý
QUY ĐỊNH
VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỒ SƠ SỔ SÁCH CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Quyết định số 72/QĐ-THLN ngày 02/11/2016
của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

I. Quy định về các loại hồ sơ sổ sách:
- Giáo viên thực hiện đầy đủ các loại sổ sách được quy định tại khoản 2 điều 30 của TT41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ trường tiểu học và Quy chế chuyên môn của Trường Tiểu học La Ngâu (ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 01/11/2016) gồm các loại sổ sau:
1. Giáo án:
Về hình thức: Thống nhất theo mẫu tại công văn 901/SGD&ĐT-TH ngày 22/9/2005 của Sở GD&ĐT Bình Thuận. Trong đó phải thể hiện rõ hình thức dạy học theo nhóm.
Về nội dung: Phải có đủ các đề mục sau:
- Ngày, tháng, năm  soạn hoặc bổ sung.
- Mục tiêu cần đạt về kiến thức, về kĩ năng, về giáo dục (nếu có)...
- Nội dung lồng ghép giáo dục; phương tiện, thiết bị dạy học, phương pháp dạy- học, trọng tâm của bài học, những điểm mới và khó cần lưu ý, nội dung kiến thức cần ghi nhớ, câu hỏi, bài tập củng cố, bài tập về nhà…
- Viết mẫu, vẽ mẫu, sơ đồ, biểu đồ ở một số môn, số tiết cụ thể.
- Ngoài ra còn có một số các đề mục khác tuỳ theo đặc trưng bộ môn có qui định riêng như môn thể dục…thì phải theo đúng như hướng dẫn.
- Có phần bổ sung sau tiết dạy.
Về loại giáo án : Phải có đủ tất cả các loại giáo án theo qui định gồm : Giáo án dạy bài mới, giáo án bổ sung, giáo án tiết sinh hoạt tập thể (đối với giáo viên chủ nhiệm), giáo án tiết KT phải có đề kiểm tra, đáp án, hướng dẫn chấm cụ thể…
Yêu cầu bắt buộc: Soạn thật, soạn để dạy (không chép lại để đối phó). Khi lên lớp giảng dạy hoặc giáo dục phải có đủ giáo án.
Về thời gian : Giáo án phải được soạn trước khi lên lớp.
Về tính thẩm mĩ, tính khoa học:  Phải sạch, đẹp, rõ ràng, có bìa bao, nhãn tên; chính xác tuyệt đối về nội dung kiến thức; không có lỗi chính tả đến mức làm sai lệch ý; phải đảm bảo đúng qui định về kỹ thuật trình bày văn bản quy định trong nhà trường.
Về sự thuận lợi trong sử dụng và kiểm tra: Giáo án được soạn theo thứ tự tại lịch báo giảng và phải đóng thành tập sao cho quá trình sử dụng hoặc nộp cho cấp trên kiểm tra, đảm bảo sắp xếp theo đúng trình tự, không bị rơi mất…
- Khuyến khích soạn đánh máy bằng vi tính (có thể copy tham khảo các bộ giáo án trên mạng, của đồng nghiệp nhưng phải soạn lại cho riêng mình. BGH chịu trách nhiệm duyệt và cho phép sử dụng.
2. Kế hoạch dạy học (Lịch báo giảng):
- Mỗi giáo viên đều có sổ kế hoạch dạy học riêng cho lớp có chữ
 
Gửi ý kiến