Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

bị động chi tiết. Nhung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Tuyết Nhung
Ngày gửi: 16h:52' 29-11-2021
Dung lượng: 63.6 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người


Part 2: Passive voice- Bịđộng

Bị động của thì HiệnTạiĐơn
Shedoesthe houseworkevery day.

The houseworkis done (by her)every day.

Mẫu câu bị động:
S + am/is/are + V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian
1. My father makes a lot of toys .
→ A lot of toys…………………………………….......................................................................………


1.She plants a tree .
2. They write a letter in the morning .
3. He closes the door quickly.
4. Nam grows some green trees in the garden.

2.Bị động của HiệnTạiTiếpDiễn
Theyare writingthe lessonnow.


The lessonis being written(by them)now.

Mẫu câu bị động:

S + am/is/are + being + V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian
1. They are building a new road outside my house.
->A new ………………………………………………………………………………………....

1.They are doing the homework now.
2.He is writing a novel now.
3.Her friends are painting the rooms at present.
4.The boy is cutting a tree in the garden right now.
5.Mr John is teaching that subject this semester

3.Bị động của HiệnTạiHoànThành
He has boughtnew houseson Tran Phu street.


New houseshave been boughton Tran Phu streetby him.

Mẫu câu bị động:
S + have/ has + been + V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian
1. The cat has broken many bowls and dishes
.→ Many bowls and dishes………………………......................................................................………

1. They have bought some houses
2. She has built that shop recently.
3. They have just sold that old house.
4. Her sister has just painted some paper toys.
5.We have built this house since last year.


4.Bị động của QúaKhứĐơn
Lanwatcheda new filmon TVlast night.


A new filmwas watchedon TVby Lanlast night.

Mẫu câu bị động:
S + was/ were + V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian

1.They built the house over 50 years ago.
->The house………………………………………………………………………………
2.I kicked the ball into the goal yesterday.
->The ball………………………………...........................................
3. Jim took those books last Sunday
.→Those books…………………………………….........................................................………………
4. A French architect designed our house.
->Our house.............................................................................................................................................

1.They grew that tree yesterday.
2.They built the house over 50 years ago.
3.They changed the date of the meeting one hour ago.
4.Someone stole my bike last night.
5.Miss Hoa asked Lan many difficult questions yesterday.


5. Bị động của QúaKhứTiếpDiễn
Wewere makinga new toyfor our sonat 7 last night.


A new toywas being madefor our sonby usat 7 last night.

Mẫu câu bị động:
S + was/ were +being+ V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian.
1.She was reading books at this time last night.
→Books ……………………………………………………………………………….………..

1. They were doing the homework at 3 yesterday afternoon.
2. She was writing a letter at 7 last night.


6.Bị động của Tương Lai Đơn
Peoplewill buildsome new roomsin this school.


Some new roomswill be builtin this school.

Mẫu câu bị động:
S + will +be+ V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian.
1.Someone will translate this letter into Vietnamese.
->This letter…………………………………............…..

1. I will build a new house next month.
2. We will hold a party next month.
3. They will teach English next year.

7.Bị động của Tương Lai Gần
The teacheris going to tella funny storytonight.


A funny storyis going to be toldby the teachertonight.

Mẫu câu bị động:
S + am/is/are +going to +be+ V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian.

He is going to teach English in Ha Noi
They are going to buy a new house in Qui Nhon.

8.Bị động của ĐộngTừĐặcBiệt
Youcan answerthis questionin English.


This questioncan be answeredin English.
Mẫu câu bị động:
S + động từ đặc biệt + be + V-ed/V3 +..từ chỉ nơi chốn + by O + từ chỉ thời gian.
1.People should send their complaints to the manager.
(Their complaints………………………………………………………………….…

1.They should send the letter immediately.
 
Gửi ý kiến