Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 12. Music

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bùi Thùy Linh
Ngày gửi: 23h:22' 28-03-2011
Dung lượng: 28.7 KB
Số lượt tải: 3451
Số lượt thích: 0 người
GRADE 10 * * * REVISION - Units: 13-14-15-16
Exercise 1: Adjective of attitude
The children were ...................... by Walt Disney films.
A. fascinating B. fascinated C. fascination D. fascinate
The actress has a ...................... smile.
A. fantastical B. fantastic C. fascinating D. fascinated
People all over the country were ...................... by the news of the victory.
A. excited B. interesting C. fantastic D. exciting
All the fans jumped about ...................... when their team scored the final penalty.
A. exciting B. excited C. excitingly D. excitement
The baby was ...................... of being left alone in the room.
A. terrible B. terrified C. terrific D. terrifying
What a ...................... experience!
A. terrified B. terrify C. terror D. terrifying
Don’t let the children see ...................... films.
A. horror B. horrifying C. horrified D. horrible
We were ...................... by the terrible accident.
A. horrible B. horror C. horrific D. horrified
His foolish mistakes ...................... all of us.
A. amusing B. amused C. amusement D. amuses
To the great ...................... of all the audience, the actor’s beard fell off.
A. amusement B. amusing C. amuse D. amused
Exercise 2: put A, An, The or nothing
This is ……………easy question
Please speak ……………..…little louder
May I have your…………….phone number?
May I ask you …………………question?
I have never seen ……………………UFO
Salem doesn’t like .................. talkative people. A. θ B. the C. many D. a
It’s true that................ rich lead a different life from the poor. A. an B. a C. the D. θ
Mary lives in .................Canada near Lake Ontario. A. the B. θ C. a D. an
The explorer crossed ...............Pacific Ocean in a canoe. A. an B. a C. the D. no article
She has been playing ..............flute for ten years. A. an B. a C. the D. θ
Exercise 3: will or be going to
Look at the clouds. It ______ soon.(to rain)
Peter ________15 next Wednesday.(to be)
We_______ to London this summer.(to fly)
Tomorrow it ________in the North.(to rain)
Just a moment, I_________ you.(to help)
In 2010 there ___________ more cars. (to be)
I think I __________sick. I feel very tired. (to be)
I________ a party. I have already invited my friends. (to have)
What __________wear for tonight’s party?
A. will you B. are you going C. are you D. are you going to
“Did Tom do the examination?” – “He ................. do it but in the end he changed his mind”
A. will B. is going to C. was going to D. decided
I ............... cross the road when somebody shouted “Stop!”.
A. am going to B. was going to C. would D. will
I promise I ................... help you with your homework.
A. will B. would C. should D. may
We have run out of water. – Really? Give me the bucket and I .................. fetch some.
A. will B. go C. am going to D. can
We need some bread for lunch. – Oh, do we? I ................... go to the shop and get some.
A. am B. am going to C. should D. will
“ I will come to give you the package at eight.”
“ That will be too late because we ..................... by that hour ”
A. have gone B. will have gone C. will go D. went
The coach ................ announce the list of footballers at the meeting tomorrow morning. He’s got the final list.
A. is going B. shouldn’t C. is going to D. won’t
Exercise 4: Choose the best answers
Ho Chi Minh city is much .................. than Hanoi
Avatar
G9 mọi các thầy cô, vì học sinh thân yêu mình ngủ sớm để mai còn dạy nữa 1 mai em còn đưa giáo viên đi thi nè ! ở Huế bây giờ 15 Độ C ! Trời ấm và ... http://violet.vn/th-anluongdong-thuathienhue
No_avatar

Hay. Em cảm ơn thầy cô. Nhờ nó mà vừa rồi em thi được 8.75 điểm, cao nhất lớp Xấu hổ

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓