Tin tức thư viện

Hướng dẫn chạy phần mềm ViOLET trên Window đã chặn Flash

12977357 Kính chào các thầy, cô Hiện tại các bản cập nhật mới nhất của Window đã chặn Flash nên có thể máy tính của thầy, cô không chạy được phần mềm ViOLET. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp thầy, cô có thể chạy được phần mềm ViOLET trên các máy Window đã chặn Flash. Bước 1: Vào Control Panel của...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Tiến Quang
Ngày gửi: 16h:40' 14-01-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
Trung Tâm Gia Sƣ Tài Năng Việt
https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-hoa-lop-8.htmlC¸c d¹ng bµi tËp hãa häc ch-¬ng tr×nh líp 8-THCS

Chuyªn ®Ò 1. Bµi tËp vÒ nguyªn tö, nguyªn tè hãa häc

1/ Nguyªn tö (NT):

- H¹t v« cïng nhá , trung hßa vÒ ®iÖn, t¹o nªn c¸c chÊt.

CÊu t¹o: + H¹t nh©n mang ®iÖn tÝch (+)(Gåm: Proton(p) mang ®iÖn tÝch (+) vµ n¬tron kh«ng mang ®iÖn ). Khèi l-îng h¹t nh©n ®-îc coi lµ khèi l-îng nguyªn tö.

Vá nguyªn tö chøa 1 hay nhiÒu electron (e) mang ®iÖn tÝch (-). Electron chuyÓn ®éng rÊt nhanh quanh h¹t nh©n vµ s¾p xÕp theo líp (thø tù s¾p xÕp (e) tèi ®a trong
tõng líp tõ trong ra ngoµi:
STT :

1
2
3
…

e :
2e
8e
18e
…Trong nguyªn tö:

Số p = số e = số điện tích hạt nhân = sè thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc

- Quan hệ giữa số p và số n : p  n 1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )


Khối lƣợng tƣơng đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối ) NTK = số n + số p

Khối lƣợng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )
mTĐ = m e + mp + mn
mP  mn  1§VC  1.67.10- 24 g,

9.11.10 -28 g+me
Nguyªn tö cã thÓ lªn kÕt ®-îc víi nhau nhê e líp ngoµi cïng.

2/ Nguyªn tè hãa häc (NTHH): lµ tËp hîp nh÷ng nguyªn tö cïng lo¹i cã cïng sè p trong h¹t nh©n.
Sè p lµ sè ®Æc tr-ng cña mét NTHH.

Mçi NTHH ®-îc biÓu diÔn b»ng mét hay hai ch÷ c¸i. Ch÷ c¸i ®Çu viÕt d-íi d¹ng in hoa ch÷ c¸i thø hai lµ ch÷ th-êng. §ã lµ KHHH
Nguyªn tö khèi lµ khèi l-îng cña nguyªn tö tÝnh b»ng §VC. Mçi nguyªn tè cã mét
NTK riªng.
Khèi l-îng 1 nguyªn tö = khèi l-îng

1®vc.NTK
NTK =
khoiluongmotnguyentu

khoiluong1dvc


m a Nguyªn tö = a.m 1®vc .NTK

(1§VC =

1
KL cña NT(C) (M = 1.9926.10- 23
g) =
1
1.9926.10- 23 g= 1.66.10- 24 g)12
C
12* Bài tập vận dụng:
1. BiÕt nguyªn tö C cã khèi l-îng b»ng 1.9926.10- 23 g. TÝnh khèi l-îng b»ng gam cña
nguyªn tö Natri. BiÕt NTK Na = 23. (§¸p sè: 38.2.10- 24 g)https://giasudaykem.com.vn/gia-su-day-kem-mon-hoa-lop-8.html
Trung Tâm Gia Sƣ Tài Năng Việt
https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-hoa-lop-8.html

2.NTK cña nguyªn tö C b»ng 3/4 NTK cña nguyªn tö O, NTK cña nguyªn tö O b»ng 1/2
NTK S. TÝnh khèi l-îng cña nguyªn tö O. (§¸p sè:O= 32,S=16)

3. BiÕt r»ng 4 nguyªn tö Mage nÆng b»ng 3 nguyªn tö nguyªn tè X. X¸c ®Þnh tªn,KHHH
cña nguyªn tè X. (§¸p sè:O= 32)

4.Nguyªn tö X nÆng gÊp hai lÇn nguyªn tö oxi .

b)nguyªn tö Y nhÑ h¬n nguyªn tö Magie 0,5 lÇn .

c) nguyªn tö Z nÆng h¬n nguyªn tö Natri lµ 17 ®vc .

 
Gửi ý kiến