Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

giao an toan 10 daiso co ban

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Lĩnh
Ngày gửi: 11h:49' 26-06-2008
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
Chương I: MEÄNH ĐEÀ - TAÄP HÔÏP.
( MEÄNH ĐEÀ. (tiết 1, 2 (LT) + 3 (BT), Ngaøy soaïn: 3.9.2007)
I. Mục đñích baøi dạy:
- Kiến thức cơ bản: Khaùi niệm mệnh đñề, phủ đñịnh của một mệnh đñề, mệnh đñề keùo theo, mệnh đñề đñảo, hai mệnh đñề tương đñương.
- Kỹ năng: Nhận biết một mệnh đñề, biết caùch phaùt biểu mệnh đñề keùo theo, biết phủ đñịnh một mệnh đñề, biết phaùt biểu mệnh đñề tương đñương.
- Thaùi ñoä: caån thaän.
- Tö duy: logic.
II. Phương phaùp:
- Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhoùm vaø hỏi ñaùp.
- Phöông tieän daïy hoïc: SGK.
III. Nội dung vaø tiến trình leân lớp:
Hoạt đñộng của Gv
Hoạt đñộng của Hs

I. Mệnh đñề. Mệnh đñề chứa biến:
1. Mệnh đñề:
Hoaït ñoäng ( vaø (: Tổ chức cho hs thảo luận nhoùm dựa vaøo 2 bức tranh trong SGK, vaø so saùnh caùc caâu ở mỗi bức tranh, vaø neâu ví dụ về những caâu laø mệnh đñề vaø những caâu khoâng laø mệnh đñề.
2. Mệnh đñề chứa biến:
Hoaït ñoäng ( Gv phaân tích vaø đñưa ra caùc ví dụ về những mệnh đñề chứa biến đñể hs hiểu đñược thế naøo laø mệnh đñề chứa biến.
Xeùt caâu: "x > 3". Haõy tìm hai giaù trị thực của x đñể từ caâu ñaõ cho, nhận đñược một mệnh đñề ñuùng vaø một meänh đñề sai.
II. Phủ đñịnh của một mệnh đñề:
Gv phaân tích vaø đñưa ra caùc ví dụ 1, 2 (SGK) đñể hs đñi đñến lĩnh hội kiến thức: " đñuùng khi P sai, sai khi P đñuùng" (với laø kyù hiệu mệnh đñề phủ đñịnh của mệnh đñề P)
Hoaït ñoäng ( Haõy phủ đñịnh caùc mệnh đñề sau:
P: "( laø một số voâ tỉ"
Q: "Tổng hai cạnh của một tam giaùc lớn hơn cạnh thứ ba."
Xeùt tính ñuùng, sai của cuûa caùc meänhđñề treân vaø mệnh đñề phủ đñịnh của chuùng.
III. Mệnh đñề keùo theo:
Gv phaân tích vaø đñưa ra caùc ví dụ 3, 4 (SGK) đñể Hs đñi đñến lĩnh hội kiến thức: "Mệnh đñề `nếu P thì Q` đñược gọi laø mệnh đñề keùo theo, kí hiệu: P Q.
Caùc đñịnh lyd toaùn học laø những mệnh đñề đñuùng vaø thường coù dạng: P Q.
Ta noùi: P laø giả thiết, Q laø kết luận hoặc P laø đñiều kiện đñủ đñể coù Q, hoặc Q laø đñiều kiện cần đñể coù P."
Hoaït ñoäng ( Từ caùc mệnh đñề :
P: "Gioù muøa Đoâng Bắc về"
Q: "Trời trở lạnh"
Haõy phaùt biểu mệnh đñề P Q.
Hoaït ñoäng ( Cho ( ABC. Từ caùc mệnh đñề:
P: "( ABC coù hai goùc bằng 600"
Q: "ABC laø một tam giaùc đñều"
Haõy phaùt biểu đñịnh lyù P Q. Neâu giả thiết, kết luận vaø phaùt biểu lại đñịnh lyù naøy dưới dạng đñiều kiện cần, đñiều kiện đñủ.
IV. Mệnh đñề đñảo - Hai mệnh đñề tương đñương:
Hoaït ñoäng ( Cho tam giaùc ABC. Xeùt caùc mệnh đñề dạng P Q sau:
1. Nếu ABC laø một tam giaùc đñều thì ABC laø một tam giaùc caân.
2. Nếu ABC laø một tam giaùc đñều thì ABC laø một tam giaùc caân vaø coù một goùc bằng 600.
Haõy phaùt biểu caùc mệnh đñề Q P tương ứng vaø xeùt tính ñuùng sai của chuùng.
Để từ đñoù hs đñi đñến lĩnh hội kiến thức: "Mệnhđñề Q P đñược gọi laø mệnh đñề đñảo của mệnh đñề P Q.
Nếu cả hai mệnh đñề P Q, Q P đñều ñuùng, ta noùi P vaø Q laø hai mệnh đñề tương đñương.
Kyù hiệu: P Q.
Đọc laø: P tương đñương Q hoặc P laøđñiều kiện cần vaø đñủ đñể coù Q, hoặc P khi vaø chỉ khi Q."
Gv giới thiệu ví dụ 5 (SGK) đñể laøm roõ khaùi niệm treân.
V. Kyù hiệu ( (với mọi), ( (tồn tại):
Gv giới thiệu caùc ví dụ 6, 7, 8, 9 (SGK) vaø tổ chức caùc hoạt đñộng sau đñể hs hiểu roõ mục naøy.
Hoaït ñoäng ((( Phaùt biểu thaønh lời caùc mệnh đñề sau
P: "( n ( Z : n + 1 > n"
Q: "( x ( Z : x2 = x"
vaø phaùt biểu mệnh đñề phủ đñịnh của mệnh đñề sau:
R: "Mọi đñộng vật đñều di chuyển đñược"

Thảo luận nhoùm, đñi đñến lĩnh hội kiến thức: "Mỗi mệnh đñề phải hoặc ñuùng hoặc sai. Một mệnh đñề khoâng thể vừa ñuùng, vừa sai.
Phan_xi_pang laø ngoïn nuùi cao nhaát Vieät Nam laø ñuùng.
(2 < 9,86 laø sai.Thảo luận nhoùm:
Ñeå meänh ñeà ñaõ cho laø sai thì ta choïn x = 2
Ñeå meänh ñeà ñaõ cho laø ñuùng thì ta choïn x = 4

Thảo luận nhoùm:
: "( khoâng laø một số voâ tỉ"
: ñuùng
: "Tổng hai cạnh của một tam giaùc khoâng lớn hơn cạnh thứ ba."
: sai

Thảo luận nhoùm:
P Q: Khi gioù muøa Ñoâng Baéc veà thì trôøi trôû laïnh

Thảo luận nhoùm:
P Q: Neáu ( ABC coù hai goùc baèng 600 thì ( ABC laø tam giaùc ñeàu.


Thảo luận nhoùm.
1. Q P: Neáu ( ABC laø moät tam giaùc caân thì ( ABC laø tam giaùc ñeàu.
Ta thaáy: Q P laø meänh ñeà sai, vì chöa chaéc caïnh thöù 3 ñaõ baèng hai caïnh beân cuûa tam giaùc caân. (hay 3 goùc cuûa tam giaùc caân chöa chaéc ñaõ baèng 600)
2. Q P: Neáu ( ABC laø moät tam giaùc caân vaø coù moät goùc baèng 600 thì ( ABC laø tam giaùc ñeàu.
Ta thaáy: Q P laø meänh ñeà ñuùng.


Thảo luận nhoùm:
P: Vôùi moïi soá nguyeân Z ñeàu nhoû hôn chính noù coäng 1.
P: laø meänh ñeà ñuùng.
Q: Toàn taïi moät soá nguyeân Z sao cho khi bình phöông leân baèng chính noù.
Q: laø meänh ñeà ñuùng.
: Moïi ñoäng vaät ñeàu khoâng di chuyeån ñöôïc.
: laø meänh ñeà sai.

IV. Củng cố:
+ Gv nhắc lại caùc khaùi niệm trong baøi đñể Hs khắc saâu kiến thức.
+ Dặn Btvn: 1..7.


( Tập hợp. (Tieát 4, ngaøy soaïn: 8.9.2007)
I. Mục đñích baøi dạy:
- Kiến thức cơ bản: Khaùi nieäm taäp hôïp, phaàn töû, taäp con, taäp hôïp baèng nhau.
- Kỹ năng: Bieát dieãn ñaït caùc khaùi nieäm baèng ngoân ngöõ meänh ñeà, bieát caùch xaùc ñònh moät taäp hôïp baèng caùch lieät keâ caùc phaàn töû hoaëc chæ ra tính chaát ñaëc tröng.
- Thaùi ñoä: caån thaän.
- Tö duy: logic.
II. Phương phaùp:
- Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhoùm vaø hỏi ñaùp.
- Phöông tieän daïy hoïc: SGK.
III. Nội dung vaø tiến trình leân lớp:
* Kieåm tra baøi cuõ :
Cho meänh ñeà :

Haõy laäp meänh phuû ñònh vaø xeùt tính ñuùng sai cuûa noù.
* Vaøo baøi môùi:
Hoạt đñộng của Gv
Hoạt đñộng của Hs

I. Khaùi nieäm taäp hôïp:
1. Taäp hôïp vaø phaàn töû:
Baèng hoaït ñoäng (: neâu ví ñuï veà taäp hôïp ? Duøng caùc kyù hieäu ( vaø ( ñeå vieát caùc meänh ñeà sau:
a) 3 laø moät soá nguyeân.
b) khoâng phaûi laø soá höõu tæ.
Ñeå töø ñoù Hs nhôù laïi caùc khaùi nieäm cuõ: "Giaû söû ñaõ cho taäp hôïp A. Ñeå chæ a laø moät phaàn töû cuûa taäp hôïp A, ta vieát a ( A, (ñoïc laø a thuoäc A). Ñeå chæ a khoâng phaûi laø moät phaàn töû cuûa taäp hôïp A, ta vieát a ( A, (ñoïc laø a khoâng thoäc A).
2. Caùch xaùc ñònh taäp hôïp:
Ñeå giuùp Hs nhôù laïi caùch xaùc ñònh taäp hôïp Gv neân ñöa ra caùc hoaït ñoäng sau:
Hoaït ñoäng ( Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp caùc öôùc nguyeân döông cuûa 20.
Hoaït ñoäng ( Taäp hôïp B caùc nghieäm cuûa phöông trình 2x2 - 5x + 3 = 0, ñöôïc vieát laø
B = (x ( R (2x2 - 5x + 3 = 0(. Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp B.
Ñeå töø ñoù giuùp Hs nhôù laïi caùch xaùc ñònh taäp hôïp baèng hai caùch sau:
a) Lieät keâ caùc phaàn töû cuûa noù.
b) Chæ ra caùc tính chaát ñaëc tröng cho caùc phaàn töû cuûa noù.
3. Taäp hôïp roãng:
Gv giôùi thieäu taäp hôp roãng cho hs hieåu ñöôïc khaùi nieäm naøy: "Taäp hôïp roãng, kyù hieäu (, laø taäp hôïp khoâng chöùa phaàn töû naøo.
Hoaït ñoäng ( Ví duï minh hoïa khaùi nieäm naøy thoâng qua hoaït ñoäng 4: Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa taäp hôïp
A = (x ( R (x2 + x + 1 = 0(.
II. Taäp hôïp con:
Hoaït ñoäng (Vôùi bieåu ñoà minh hoïa trong hình 2 (SGK, trang 11) em coù theå noùi gì veà moái quan heä giöõa hai taäp hôïp caùc soá nguyeân Z vaø taäp hôïp caùc soá höõu tæ Q? Coù theå noùi moãi soá nguyeân laø moät soá höõu tæ hay khoâng?
Ñeå töø ñoù ñi ñeán khaùi nieäm: "Neáu moïi phaàn töû cuûa taäp hôïp A ñeàu laø phaàn töû cuûa taäp hôïp thì ta noùi A laø moät taäp con cuûa B."
Kyù hieäu: A ( B (ñoïc laø A chöùa trong B) hay B ( A (ñoïc laø B chöùa A)
Vaäy: A ( B ( ( x (x ( A ( x ( B)
Neáu A khoâng phaûi laø moät taäp con cuûa B, ta vieát A ( B
* Caùc tính chaát:
a) A ( A (( A)
b) A ( B, B ( C ( A ( C
c) ( ( A (( A).
III. Taäp hôïp baèng nhau:
Hoaït ñoäng ( Xeùt hai taäp hôïp
A = (n ( N (n laø boäi cuûa 4 vaø 6(
B = (n ( N (n laø boäi cuûa 12(
Haõy kieåm tra caùc keát luaän sau:
a) A ( B b) B ( A.
Töø ñoù ñi ñeán hình thaønh kieán thöùc: "Khi A ( B, B ( A ta noùi taäp hôïp A baèng taäp hôïp B, ta vieát: A = B.
Vaäy: A = B ( ( x (x ( A ( x ( B)


Thaûo luaän nhoùm traû lôøi:
Ví duï:
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
{a, b, c, d, e, f}
{1, 3, 5, 7, 9}
{1, 2, 4, 6, 8}
3 ( Z, ( QThaûo luaän nhoùm traû lôøi:
{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}
B = {1, }
Thaûo luaän nhoùm traû lôøi:
A = {(} (vì phöông trình x2 + x + 1 = 0 vo nghieäm)


Thaûo luaän nhoùm traû lôøi:
Z laø taäp hôïp con cuûa taäp hôïp Q.
Neân ta coù theå noùi moãi soá nguyeân laø moät soá höõu tæ.Hs thaûo luaän nhoùm:
Ta thaáy
A = {12, 24, 36, 48,…}
B = {12, 24, 36, 48,…}
Neân A ( B, vaø B ( A.

IV. Củng cố:
+ Gv nhắc lại caùc khaùi niệm trong baøi đñể Hs khắc saâu kiến thức.
+ Dặn Btvn: 1..3.
( Tập hợp. (Tieát 5, ngaøy soaïn: 8.9.2007)
I. Mục đñích baøi dạy:
- Kiến thức cơ bản: Khaùi nieäm hôïp, giao, hieäu, phaàn buø cuûa hai taäp hôïp.
- Kỹ năng: bieát caùch xaùc ñònh hôïp, giao, hieäu, phaàn buø cuûa hai taäp hôïp.
- Thaùi ñoä: caån thaän.
- Tö duy: logic.
II. Phương phaùp:
- Thuyết trình, kết hợp thảo luận nhoùm vaø hỏi ñaùp.
- Phöông tieän daïy hoïc: SGK.
III. Nội dung vaø tiến trình leân lớp:
* Kieåm tra baøi cuõ :
Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa caùc taäp hôïp sau :

* Vaøo baøi môùi:
Hoạt đñộng của Gv
Hoạt đñộng của Hs

I. Giao cuûa hai taäp hôïp:
Hoaït ñoäng ( Cho Hs thaûo luaän nhoùm vôùi noäi dung: cho
A = (n ( N (n laø öôùc cuûa 12(
B = (n ( N (n laø öôùc cuûa 18(
a) Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa A vaø cuûa B.
b) Haõy lieät keâ caùc phaàn töû cuûa C goàm caùc öôùc chung cuûa 12 vaø 18.
Ñeå töø ñoù ñi ñeán hình tha
 
Gửi ý kiến