Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quang Quyết
Ngày gửi: 16h:36' 03-09-2018
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
Ngaìy soaûn:
Ngày dạy :

GIAÏ TRË LÆÅÜNG GIAÏC CUÍA GOÏC
I-Muûc tiãu:
1.Kiãún thæïc:
-Hoüc sinh hiãøu âæåüc giaï trë læåüng giaïc cuía mäüt goïc báút kç tæì 0o âãún 180o,âàûc biãût quan hãû giæîa caïc gêa trë læåüng giaïc cuía caïc goïc buì nhau
-Nàõm âæåüc âënh nghéa cuía goïc giæîa hai vectå
2.Kyí nàng:
-Tênh âæåüc giaï trë læåüng giaïc cuía mäüt goïc báút kç tæì 0o âãún 180o
-Xaïc âënh vaì tênh âæåüc goïc giæîa hai vectå
3.Thaïi âäü:
-Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc,chàm chè trong hoüc táûp
II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
1. Chuẩn bị của giáo viên
*Phương pháp :
Nêu vấn đề diễn giải trực quan
Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy
Hoạt động theo nhóm
*Phương tiện :
Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học
2. Chuẩn bị của học sinh
Ôn tập kiến thức bài trước.
Làm bài tập về nhà.
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC
1.Ổn định :
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số


2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Âàût váún âãö:ÅÍ låïp 9 ta âaî biãút tè säú læåüng giaïc cuía caïc goïc tæì 0o âãún 90o,nãúu caïc goïc âoï tæì 0o âãún 180o thç tè säú læåüng giaïc cuía caïc goïc âoï âæåüc xaïc âënh nhæ rhãú naìo.Goïc giæîa hai vectå âæåüc xaïc âënh nhæ thãú naìo ,ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu váún âãö naìy


HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ
NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT

Hoaût âäüng
GV:Tæì pháön kiãøm tra baìi cuî,giaïo viãn hæåïng dáùn hoüc laìm nhanh hoaût âäüng2
HS:AÏp duûng kiãún thæïc âaî hoüc vaì ruït ra kãút quaí

GV:Giåïi thiãûu tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc

GV:Nháûn xeït vãö giaï trë cuía khi nhoün vaì tuì
HS:Ruït ra kãút quaí
GVnháûn giaï trë trong khoaíng naìo ?
HS
GV:Tæì pháön kiãøm tra baìi cuî yãu cáöu hoüc sinh xaïc âënh giaï trë læåüng giaïc cuía caïc goïc 0o,90o,180ovaì ruït ra chuï yï thæï 3

GV:Láúy âiãøm M vaì M` âäúi xæïng nhau qua Oy,xOM = haîy xaïc âënh säú âo cuía xOM`
HS:xOM` =
GV:Haîy tçm mäúi liãn hãû vãö tè säú læåüng giaïc cuía hai goïc naìy?
HS:Dæûa vaìo hçnh veî âãø ruït ra âæåüc mäúi liãn hãûHS:Nãu caïch xaïc âënh âiãøm M
GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh thæûc hiãn vê duû,vaì tæì âoï giåïi thiãûu baíng giaï trë læåüng giaïc cuía caïc goïc âàûc biãût

HS:Xem pháön baíng giaï trë cuía caïc goïc âàûc biãût åí SGK
Hoaût âäüng


GV:Láúy âiãøm O vaì yãu cáöu hoüc sinh dæûng caïc vectå baìng vectå
HS:Dæûng vaì nháûn xeït xem säú âo goïc AOB coï phuû thuäüc vaìo âiãøm O khäng

GV:Giåïi thiãûu goüc giæîa hai vectå

GV:Khi naìo thç goïc giæa hai vectå bàòng 0o vaì bàòng 180o
HS:Khi hai vectå cuìng hæåïng ,ngæåüc hæåïng

GV:Veî hçnh minh hoaû baìi toaïn

HS:Dæûa vaìo hçnh veî âãø tênh âæåüc säú âo goïc giæîa hai vectå

Hoaût âäüng3

GV:Hæåïng dáùn nhanh hoüc sinh sæí duûng MTBT âãø tênh giaï trë læåüng giaïc caíu mäüt goïc vaì ngæåüc laûi

HS:Thæûc haình báúm maïy theo hæåïng dáùn cuía giaïo viãn


Âënh nghiaî gia trë læåüng giaïc cuía goïc
1.Âënh nghéa :*)Chuï yï :
i,Nãúu laì goïc nhoün thç cos0,coìn laì goïc tuì thç cos0
ii
iiichè xaïc âënh khi cotchè xaïc âënh khi
2.Tênh cháút:

*)Vê duû:Cho næîa âæåìng troìn âån vë


a)Xaïc âënh âiãøm M trãn næîa âæåìng troìn biãút
xOM= 450
b)Tênh caïc giaï trë læåüng giaïc cuía goïc 45o,tæì âoï tênh caïc giaï trë læåüng giaïc cuía goïc 135o
Giaíi
a)HS lãn baíng xaïc âënh
b

3.Giaï trë læåüng giaïc cuía caïc cung âàûc biãût:
Goïc giæîa hai vectå
4.Goïc giæîa hai vectå:
*)Âënh nghéa:


- Goïc giæîa hai vectå laì :

-Nãúu
*)Chuï yï:i
ii,
*)Vê duû :Cho tam giaïc ABC vuäng taûi A vaì coï

 
Gửi ý kiến