Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tổng hợp toàn bộ từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TEACHER LE THUY HANG
Người gửi: Trần Anh
Ngày gửi: 07h:52' 24-08-2019
Dung lượng: 535.5 KB
Số lượt tải: 1095
Số lượt thích: 1 người (Trịnh Quân)


VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12

Unit 1
HOME LIFE
A.READING
·  shift [∫ift]  (n) ca, kíp night shif ca đêm
·  biologist [bai`ɔlədʒist]   (n) nhà sinh vật học
·  project [`prədʒekt] đề án, dự án
·  to join hands    nắm tay nhau, cùng nhau
·  caring   (adj) quan tâm tới người khác chu đáo
·  responsibility   [ri,spɔnsə`biləti]  (n) trách nhiệm
·  to  take/assume the responsibility  to sob  for sth  chịu trách  nhiệm với ai về điều
gì đó
·  household chores  (n) việc nhà, việc vặt trong nhà
·  to run the household   [`haushould] trông nom việc nhà
· to leave home for school đến trường
·  suitable [`sutəbl]  (adj) phù hợp
·  to rush to   (v) xông tới, lao vào
·  to be willing  (to do sth) sẵn sàng làm cái gì
·  to give a hand   giúp một tay
·  eel [ il]  (n) con lươn
·  eel soup cháo lươn
·  attempt [ə`tempt]  (n) sự cố gắng
·  to win a place at university thi đỗ vào trường đại học
·  to take out the garbage đổ rác
·  mischievous [`mist∫ivəs]  (adj) tinh nghịch, tai quái
·  mishief [`mist∫if]   (n) trò tinh nghịch, trò tinh quái
·  mischievously   (adv)
·  obedient   (to sb/sth) [ə`bidjənt] (adj) biết vâng lời, ngoan ngõan, dễ bảo
·  obedience  (n)
·  obediently   (adv)

·  to mend          [mend]  (v)                     sửa chữa
·  close knit        [`klousnit]
·  to support        [sə`pɔt]                           ủng hộ
·  supportive of
·  to share one’s feeling                             chia sẻ tình cảm với nhau
·  to come up       được đặt ra
·  frankly            [`fræηkli]   (adv)              thẳng thắn, trung thực
·  to feel + adj                                           cảm thấy
·  secure             [si`kjuə]  (adj)                  an tâm
·  separately   (adv)                                    riêng rẽ, tách biệt nhau
·  to shake hands bắt tay
·  to play tricks  (on sb)                              chơi xỏ ai.
B. SPEAKING
·  to apply to sb    [ə`plai]  thích hợp với ai có hiệu quả
·  interest            [`intrəst]  (n) sở thích
·  interesting   (a) thú vị                             Ex The film is very interesting
·  interested   (a)    cảm thấy thú vị               Ex I’m interested in the film
·  secret              [`sikrit]  (n)                     điều bí mật
·  to make a decision = to decide                quyết định
·  upbringing      [`ʌpbriηiη]  (n)                sự giáo dục, sự dạy dỗ   (trẻ con)
·  to get on well with                                 hòa đồng với
·  harmonious     [hɑ`mɔniəs]  (adj)           không có sự bất đồng hoặc ác cảm
C. LISTENING
·  to reserve sth   (for sb/sth) [ri`zəv]  (v) = to book   (v) đặt trước
·  coach              [kout∫]                           xe chở khách đường dài
·  spread out       cover a large area t          rải dài, tản ra
·  leftover           [`left`ouvə]                       thức ăn thừa
·  to sound + adj   nghe có vẻ
·  all over the place                                   khắp mọi nơi
·  hard working   (adj) chăm chỉ

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL

Page 1
·  to get together  họp lại

TEACHER LE THUY HANG – CHU VAN AN HIGHSCHOOL

Page 2


VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12 VOCABULARY – GRAMMAR ENGLISH 12

·  a kid đứa trẻ
·  to end up kết thúc
D. WRITING
·  family rule qui tắc trong gia đình
·  let + sb + do sth để cho   (ai) làm  (việc gì)
·  allow + sb to do sth cho phép   (ai) làm  (việc gì)
·  be allowed to + do sth được phép làm việc gì
·  have to + do sth phải làm việc gì
·  permit + sb to do sth cho phép   (ai)  (làm gì)
+ doing sth cho phép   (làm gì)
E. LANGUAGE FOCUS
·  great grandfather   (n) ông cố, ông cụ
·  message [`mesidʒ] thông điệp, thông báo
·  exam result   (n) [ig`zæm ri`zʌlt] kết quả thi
·  address [ə`dres] địa chỉ

Unit 2
CULTURAL DIVERSITY
A. READING
·  culture [`kʌlt∫ə]  (n
 
Gửi ý kiến