Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Module TH34 (file Word)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Việt
Ngày gửi: 08h:06' 07-11-2014
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 783
Số lượt thích: 1 người (Trần Văn Kỳ)

HÀ NHẬT THĂNG MODULE TH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC D A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trong trương phổ thông có vai trò rát quan trọng vì họ là đại diện cúa Hiệu trường, quản lí và tổ chúc thục hiện giáo dục toàn diện HS ờ một lóp hoc. GVCN có nhiệm vụ và nội dung hoạt động khác vòi các GV không làm chủ nhiệm lóp.
GVCN lóp ờ trưởng tiểu học là cầu nổi giữa Hiệu trương (Ban giấm hiệu) vòi tập thể và tùng HS cúa một lóp học nên phải tham gia sinh hoạt cúa cả hai tập thể (tập thể các nhà su phạm và tập thể HS một lóp học). GVCN vùa là một thầy cô giáo vùa là một nhà quản lí, vì vậy vùa phải giang dạy nhũng môn học được đào tạo và phải tổ chúc chỉ đạo hoạt động toàn diện cúa tập thể HS.
Mọi hoạt động ờ trưởng tiểu học (bán trú) cúa GVCN rẩt đa dạng, phong phú.
Học xong module này, học vìÊn nám vũng được nhũng vấn đẺ lí luận cơ bản VẺ công tác chủ nhiệm lớp và yÊu cầu đoi với ngươi GVCN ờ trương tiểu họ c trong giai đoạn hiện nay.
`£); B. MỤC TIÊU
MỤC TIÊU CHUNG
Học xong nguửi học có thể:
Hiểu và trình bày được vị trí, vai trò cúa GVCN ờ trưởng phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
Nấm vững và thục hiện được những nhiẾm vụ, chúc nàng cúa GVCN ờ tiểu học; ờ một múc độ nào đó, thấy sụ khác biệt giữa GVCN ờ tiểu học vơi GVCN ờ trung học cơ sờ (THCS), trung học phổ thông (THPT) và GVCN truớc đây.
Phân tích được vì sao phải thục hiện những nhiệm vụ, chúc nàng cửa GVCN ờ trương phổ thông và tiểu học nồi riêng trong hoàn cảnh hiện nay.
Có ý thúc phái đẩu, rèn luyện để có nàng lục làm công tác chủ nhiệm.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Về kiên thức
Hiểu vị trí vai trò cúa GVCN ờ truòng phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
Hiểu đặc trung nhiẾm vụ, chúc năng cúa GVCN ờ tiểu học khác vòi GVCN ỜTHCSvàTHPTvàkhácvơiGVCN ờ tìểu học trước đây ờ cho nào.
Về kĩ năng
Phân tích được các nhiệm vụ, chúc nàng cửa GVCN ờ tiểu học.
li giai được vì sao phải thục hiện những nhiệm vụ, chúc năng cúa GVCN ờ phổ thông nói chung và ờ tiểu học nồi riÊng trong hoàn cảnh hiện nay.
Về thái độ
TrÊn cơ sờ hiểu biết vị trí, vai trò, chúc nàng, nhiệm vụ cúa GVCN ờ tiểu học, mỗi GV" (kể cả người chua lầm GVCN) cỏ ý thúc, phấn âấu ĩèn luyện ẩểcó năng lực ỉàmcòngtảc chủ nhiệm.
Module có thể lầm tài liệu bồi duõng GV tiểu học, có thể làm tài liệu tham khảo cho các truửng sư phạm có đào tạo GV tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

c. NỘI DUNG
Nội dung tãi liệu
ĐỂ đạt đuợc mục tiêu đặt ra, tài liệu gợi ý để nguôi học nám vững những nội dung sau đây:
Phân tích được mục tìÊu cúa giáo dục tiểu học ngày nay được ghi trong Luật Giáo dục.
Phân tích nhũng đổi mod VẺ tổ chúc quản lí giáo dục ờ tiểu học để sác định vị tri GVCN trong truởng tiểu học.
NÊU đuợc chúc nàng, nhiệm vụ cúa GVCN ờ tĩỂu học. Phân tích được cơ sờ sác định chúc năng, nhiệm vụ cúa GVCN, và ờ chừng mục nhát định, thấy sụ khác biệt chúc nàng, nhiệm vụ cúa GVCN ờ tiểu học so vồd GVCN ỜTHCS vàTHPT.
Yêu cầu học tập
Muổn học tập tổt module này, nguửi học cần phải thục hiện được một sổ yÊu cầu sau đây:
Tụ nghìÊn cứu, nắm chắc đặc điểm tẩm sừih lí HS tiểu họcr nắm chẩc những quy luật của quả trinh phảt triển nhân cách như các yếu tổ ảnh hường đến sụ phát triển nhân cách (bẩm sinh dĩ truyền, hoàn cảnh, giáo dục và hoạt động cá nhân); các quá trinh dạy học, giáo dục; mổi quan hệ giũa giáo dục và tụ giáo dục, quan hệ giũa thầy và trò, những su thế đổi mồi giáo dục cúa thủd kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá....
Phải luôn Ịgín lí luận vởl thực tlẽn giảo dục và thục tlẽn xã hậl.
Phải luôn luôn dộc lập suy ngfỉĩ, tránh tư duy san chép, bất chước, không phÊ phán, không chát lọc.
cằn tích ỉuỹ những tu liệu, sụ kiện, tranh ảnh, các tán gương ngư ỏi tot, việc tổt, những sụ kiện chính trị trong và ngoài nước,... để phục vụ cho các hoạt động cúa công tác chủ nhiệm.
3. Kẽt quà mong đợi
Học xong module, người học tụ kiểm trạ, phái đạt được:
Mật là, nÊu được những chúc nàng và phân tích được tại sao GVCN ờ tiểu học cần phái có những chúc nàng
 
Gửi ý kiến