Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Luyện thi: Đôi mắt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUUTAM
Người gửi: Đăng Trân
Ngày gửi: 05h:42' 05-04-2008
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích: 0 người
Ñoâi maét Nam Cao
Trong taäp “ Nhaät kí ôû röøng “ , Nam Cao coù keå raèng nhaø vaên ñaõ duøng maáy ngaøy nghæ Teát ñaàu naêm 1948 ñeå vieát moät truyeän ngaén “ cho ñôõ nhôù “ ( chöõ duøng cuûa chính Nam Cao ). Truyeän ngaén ñoù, nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát, mang teân “ ********* thaèng Taøo Thaùo”. Nhöng ngay sau ñoù, teân truyeän ñoù ñaõ ñöôïc ñoåi thaønh “Ñoâi maét “ ñeå “ cho noù ñöùng ñaén hôn “. Nhöng nghó cho kó, söï thay ñoåi teân truyeän aáy khoâng chæ lieân quan ñeán söï ñöùng ñaén hay khoâng ñöùng ñaén, nghieâm chænh hay khoâng nghieâm chænh. Thay ñoåi moät töïa ñeà nhö theá, döôøng nhö Nam Cao coøn muoán quan nieäm vaø muoán ngöôøi ñoïc cuøng quan nieäm taùc phaåm cuûa mình khoâng nhö moät truyeän ngaén tính caùch maø nhö moät truyeän ngaén luaän ñeà. Vaø luaän ñeà ñaõ ñöôïc Nam Cao neâu leân ôû ñaây khoâng theå laø gì khaùc hôn ngoaøi luaän ñeà “Ñoâi maét “.
Leõ dó nhieân khoâng ai , khoâng ngöôøi ñoïc naøo coù theå hieåu moät caùch quaù thaät thaø, ngaây thô raèng chöõ “ñoâi maét “ duøng trong taùc phaåm naøy laø ñeå chæ moät cô quan caûm giaùc. Vaø nhöõng chöõ “ñoâi maét “aáy chaéc cuõng khoâng lieân quan gì ñeán yù nieäm maø nhöõng ngöôøi yeâu thích söï laõng maïn, tröõ tình hay noùi ñeán, raèng ñoù laø “ cöûa soå taâm hoàn”. Theo caùch duøng cuûa Nam Cao, ñôn giaûn chæ laø moät hình thöùc ñeå dieãn ñaït ñieàu maø chuùng ta vaãn goïi laø caùch nhìn, caùch nhaän thöùc veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng. Maø trong taùc phaåm naøy, ñoù tröôùc heát laø caùch nhìn veà cuoäc khaùng chieán vaø nhöõng ngöôøi daân khaùng chieán. Nhöng Nam Cao laø moät nhaø vaên, vì theá luaän ñeà noùi treân phaûi ñöôïc oâng bieåu hieän theo caùch rieâng cuûa nhaø vaên, nghóa laø baèng hình töôïng vaø thoâng qua hình töôïng. Hình töôïng giuùp nhaø vaên nhieàu nhaát trong vieäc giaûi quyeát vaán ñeà “ñoâi maét “, nhöng hình töôïng chöùa ñöïng nhieàu nhaát thoâng ñieäp maø Nam Cao muoán göûi tôùi moïi ngöôøi roõ raøng chæ coù theå laø hình töôïng cuûa hai ngöôøi vaên só : Ñoä vaø Hoaøng.
Nam Cao ñaõ xaây döïng nhaân vaät Hoaøng trong vai troø cuûa moät phaûn ñeà, moät ngöôøi coù ñoâi maét, caùch nhìn maø nhaø vaên cho laø “ khoâng neân coù”. Tuy nhieân, Nam Cao laïi khoâng muoán ngöôøi vaên só taûn cö veà noâng thoân trong nhöõng naêm khaùng chieán aáy hieän leân chæ nhö laø moät phaûn ñeà taàm thöôøng, ñôn giaûn, deã daõi. Trong thieân truyeän ñoù, Hoaøng noåi baät leân tröôùc heát bôûi ñoâi maét nhìn tinh töôøng, saéc saûo, ñuùng laø cuûa moät vaên só coù taøi, ngöôøi ñaøn anh trong vaên giôùi. Hoaøng ñaõ nhìn thaáy caùi maø nhöõng ngöôøi khaùc khoâng deã daøng nhìn thaáy vaø noùi ra nhöõng ñieàu maø mình quan saùt thaáy theo caùch maø neáu khoâng phaûi laø moät nhaø vaên taøi tình khoù coù theå nhaän ra. Bôûi con ngöôøi aáy khoâng bao giôø chòu döøng laïi ôû nhöõng nhaän xeùt chung. Bao giôø Hoaøng cuõng tìm cho ñöôïc nhöõng nhaän xeùt chung aáy phaûi hieän hieän leân trong nhöõng bieåu hieän chi tieát cuï theå.Vaø taøi quan saùt, dieãn taû nhöõng ñieàu quan saùt ñaõ goùp phaàn lôùn laøm neân söï thuù vò, loâi cuoán cuûa “Ñoâi maét “,ít nhaát laø ôû nöûa ñaàu thieân truyeän. Maët khaùc, khoâng neân coi nhöõng ñieàu Hoaøng keå vôùi Ñoä laø moät söï xuyeân taïc hay vu khoáng.Hoaøn toaøn tin ñöôïc raèng nhöõng ñieàu Hoaøng keå ñeàu laø coù thaät, bôûi Nam Cao cho thaáy trong “Ñoâi maét”, khoâng moät ngöôøi naøo, keå caû Ñoä toû ra hoaøi nghi veà söï chaân thöïc cuûa nhöõng lôøi Hoaøng noùi. Nhöng chính vì theá cho neân nhaân vaät Hoaøng trong taùc phaåm môùi thöïc söï laø moät phaûn ñeà ñaëc saéc, moät phaûn ñeà khoâng deã baùc boû, khoâng deã vöôït qua. Chính vì vaäy khi Nam Cao coù theå vöôït qua, baùc boû phaûn ñeà ñaëc saéc aáy thì phaàn chính aáy môùi coù theå hieän ra caøng saâu xa , lôùn lao vaø ñeïp ñeõ hôn. Nhöng caùi nhìn cuûa Hoaøng coù ñaëc saéc ñeán ñaâu thì Hoaøng trong caâu chuyeän vaãn chæ laø moät phaûn ñeà. Nhö vaäy nghóa laø veà cô baûn, caùch nhìn aáy laø sai leäch. Coù theå ñuùng treân hieän töôïng nhöng vaãn sai veà baûn chaát. Bôûi Hoaøng chæ saéc saûo khi nhìn vaøo nhöõng caùi xaáu cuûa ngöôøi daân. Vì theá nhöõng ngöôøi daân khaùng chieán trong con maét cuûa Hoaøng chæ laø taäp hôïp cuûa moät loaït nhöõng thoùi maø Hoaøng thaáy laø ñaùng cheâ cöôøi : ngu doát, tham lam, baàn tieän, ích kyû... Ngöôøi nhaø queâ ñoái vôùi Hoaøng coù raát nhieàu thoùi xaáu, nhöng caùi khieán Hoaøng khoù chòu nhaát, haèn hoïc nhaát vaø töø ñoù ñem ra gieãu côït moät caùch ñoäc ñòa vaø haû heâ nhieàu nhaát laïi laø caùi thoùi “ñaõ ngoá laïi coøn nhaëng xò “ : khoâng bieát chöõ laïi cöù hay hoûi giaáy ; ngôø ngheäch nhöng thích rình moø, naáp nom; doát nhöng hay noùi chöõ : Môû mieäng ra laø thaáy “ñeà nghò, yeâu caàu, pheâ bình, caûnh caùo, thöïc daân, phaùt xít, phaûn ñoäng, xaõ hoäi chuû nghóa, daân chuû” vôùi caû “ taân daân chuû “ ; chaúng bieát gì veà lyù luaän nhöng laïi ñoïc laøu laøu “ ba giai ñoaïn “ veà cuoäc khaùng chieán toaøn daân,... Nhö vaäy nghóa laø con ngöôøi aáy ngay caû luùc soáng raát gaàn nhaân daân trong khoâng gian nhöng vaãn raát xa caùch hoï trong taâm töôûng. Con ngöôøi aáy soáng giöõa loøng daân, nhôø caäy vaøo daân nhöng vôùi hoï laïi chæ thaáy moät söï aùc caûm, coi thöôøng, khinh reû. Vaø caùi maø Hoaøng khoù nhìn thaáy nhaát, khoù chaáp nhaän nhaát, gieãu côït chua cay nhaát laïi chính laø nhöõng bieåu hieän cuûa söï ñoåi môùi, loät xaùc vöôn mình cuûa nhöõng ngöôøi daân trong khaùng chieán. Vì theá Hoaøng chæ nhìn ñöôïc ngöôøi daân töø moät phía, maø laïi laø phía xaáu. Con ngöôøi coù ñoâi maét nhö theá laø thoâng minh, maø sao khoâng toû ñöôïc leõ ñôøi ? Con ngöôøi coù theå coù hoïc thöùc nhöng cuõng khoâng sao nhaän thöùc ñöôïc nhöõng ñieàu quan troïng nhaát trong thöïc teá. Vì theá con ngöôøi hay cheâ cöôøi aáy, baèng caùch ñoù laïi töï bieán mình thaønh ñoái töôïng cuûa söï cheâ cöôøi. Taát caû nhöõng ñieàu noùi treân, Hoaøng ñaõ tröïc tieáp boäc loä vôùi Ñoä trong cuoäc troø chuyeän veà nhöõng ngöôøi daân.
Theá nhöng Nam Cao ñaõ khoâng döøng cuoäc caâu chuyeän cuûa mình sau cuoäc troø chuyeän ñoù, bôûi nhaø vaên vaãn coøn höùng thuù ñi ñeán taän cuøng vaán ñeà, taän cuøng tính caùch, muoán loän traùi nhaân vaät ñeå coù theå xem xeùt moät caùch kó caøng. Nhö vaäy, truyeän ngaén “Ñoâi maét “ môùi coù phaàn thöù hai, phaàn theå hieän nhieàu nhaát nhöõng suy nghó saâu saéc vaø khaû naêng saùng taïo ngheä thuaät cuûa nhaø vaên. Bôûi Hoaøng ñaõ saün saøng ñeán vôùi nhöõng ngöôøi maø Hoaøng coi thöôøng, nhöng laïi khoâng chòu ñeán vôùi nhaân daân. Maø hôn theá, Nam Cao coøn ñeå Hoaøng töï tìm ñeán nhöõng keû caën baõ kia trong khi vaãn döùt khoaùt ñoùng cöûa, quay löng laïi vôùi moïi hoaït ñoäng cuûa nhaân daân, khaùng chieán duø cho hoï ñaõ chuû ñoäng tìm ñeán. Chi tieát aáy ñuû ñeå thaáy Hoaøng ñaõ xa rôøi nhaân daân ñeán möùc nhö theá naøo. Nam Cao cuõng laïi ñeå Hoaøng bình luaän vôùi Ñoä veà Hoà Chuû Tòch. Chi tieát naøy khoâng chæ coù yù nghóa ñeà cao hình aûnh Baùc Hoà bôûi ngöôøi xa laùnh khaùng chieán nhö Hoaøng cuõng khoâng phuû nhaän söï vó ñaïi cuûa Baùc. Vaø phaûi coù chi tieát naøy ñeå chöùng toû Hoaøng cuõng khoâng phaûn ñoäng, vaø veà cô baûn Hoaøng vaãn ñöùng veà phía ñaát nöôùc, daân toäc mình, veà phía khaùng chieán, vaãn goïi ñaát nöôùc laø “ mình “ vaø keâu boïn thöïc daân laø “ noù “.Nhöng ñieàu aáy khoâng coù nghóa laø Nam Cao ñaõ ñi laïc chuû ñeà. Taùc giaû ñaõ khoâng queân ñeå chuùng ta thaáy trong khi Hoaøng ca ngôïi Hoà Chuû Tòch moät caùch thaønh taâm nhaát, anh cuõng vaãn ñoái laäp Baùc vôùi nhaân daân. Söï ca ngôïi Baùc Hoà cuõng laø moät caùch ñeå anh baøy toû söï khinh maïn ñoái vôùi nhaân daân. “ Hoà Chí Minh ñaùng leõ phaûi cöùu vaõn moät ñaát nöôùc nhö theá naøo kia, môùi xöùng taøi. Phaûi cöùu moät nöôùc nhö nöôùc mình keå cuõng khoå cho oâng cuï laém. “ Song caùch nhìn sai leäch cuûa Hoaøng ñoái vôùi nhaân daân laïi ñöôïc soi chieáu töø moät goùc ñoä môùi meû khaùc. Nhaø vaên ñaõ laät ñi laät laïi goùc nhìn cuûa Hoaøng : ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chính dieän vaø caû nhöõng ngöôøi khoâng phaûi chính dieän.
Nhöng khoâng phaûi tình côø maø Nam Cao keát thuùc truyeän ngaén Ñoâi Maét baèng moät chi tieát keå veà moät laàn ñoïc Tam Quoác cuûa vôï choàng Hoaøng. Bôûi Hoaøng ñaõ boäc loä mình raát thaät, khaùc haún vôùi nhöõng ñoaïn treân. Khoâng luùc naøo trong ngaøy hoâm ñoù maø Hoaøng laïi maõn nguyeän, thoaû thích nhö theá. Anh “ voã ñuøi “, roài chöûi yeâu “ ********* anh Taøo Thaùo”. Nhöng chính theá Hoaøng môùi ñaùng cöôøi vaø caû ñaùng thöông. Hoaøng khoâng theå tìm thaáy söï yeâu thöông trong theá giôùi quanh mình. Vaø phaûi coù caâu noùi cuoái cuøng thì chuùng ta môùi thaáy Hoaøng laïc loõng ñeán theá naøo. Ñoâi maét cuûa chính Hoaøng ñaõ ñöa anh ñeán moät tình caûnh bô vô nhö theá naøo trong cuoäc soáng naøy. Con ngöôøi aáy ñaõ khoâng chæ khoâng hoaø nhaäp ñöôïc vôùi nhaân daân, vôùi khaùng chieán maø caû vôùi cuoäc ñôøi.
Neáu Hoaøng laø moät phaûn ñeà thì ngöôøi ñoùng vai troø chính ñeà trong truyeän ngaén cuûa Nam Cao seõ khoâng theå laø ai khaùc hôn ngoaøi Ñoä. Nam Cao ñaõ göûi gaém vaøo nhaân vaät vaên só naøy quan nieäm veà moät ñoâi maét, veà moät caùch nhìn maø theo oâng, nhöõng con ngöôøi luùc baáy giôø caàn phaûi coù. Nhöng moät laàn nöõa, Nam Cao cuõng khoâng muoán giaûi quyeát luaän ñeà cuûa mình moät caùch giaûn ñôn. Nhaø vaên ñaõ laøm moät ñieàu maø khoâng phaûi taùc giaû naøo cuõng ñuû baûn lónh vaø taùo baïo ñeå daùm laøm vaø coù theå laøm. Bôûi Ñoä- chính ñeà aáy trong taùc phaåm laïi laø moät con ngöôøi khieâm nhöôøng ñeán ruït reø, ngöôøi maø hình nhö chæ laúng laëng laéng nghe Hoaøng vaø nghó ngôïi. Thænh thoaûng laém anh môùi ñöa ra moät vaøi lôøi phaûn ñoái nheï nhaøng. Nhaø vaên ñaõ coá yù khoâng daønh cho Ñoä vai troø moät ngöôøi laán aùt, moät ngöôøi haêng haùi ñaáu tranh. Ñoä cuõng khoâng laøm cho Hoaøng nhaän ra sai laàm leäch laïc cuûa mình. Coù veû nhö trong söï ñoái choïi cuûa hai quan nieäm veà con ngöôøi vaø cuoäc soáng, vaên só Ñoä coù phaàn leùp veá. Nhöng caùi raát gioûi cuûa Nam Cao laø trong moät cuïc dieän nhö t
 
Gửi ý kiến