Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hệ thống Tư tưởng HCM. Nội dung tâm đắc nhất

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dạ Minh Nguyệt
Ngày gửi: 20h:13' 26-02-2018
Dung lượng: 270.7 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 1 người (Hoàng đức bình)
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN - STU

--(((--

/
BÀI THUYẾT TRÌNH
TƯ TƯỞNG
HỒ CHÍ MINH
Đề: Trình bày định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhóm tâm đắc nội dung nào nhất? Vì sao?
/
Nhóm thực hiện: Nhóm 1

Mục Tiêu :

/
1. Trình bày định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh.
Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh, tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
2.Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh:
Gồm:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giảiphóng giai cấp, giải phóng con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân ,xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân , vì dân.
Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng vũ trang nhân dân.
Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Tư tưởng về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính chí công vô tư.
Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh.
1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh và mong muốn của Người là mục tiêu giành độc lập, tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, làm cho nhân dân "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Để thực hiện mục tiêu đó cần thực hiện sự giải phóng triệt để: Đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chính vì mục tiêu cao cả đó, Người đi tìm đường cứu nước và đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động trên toàn thế giới.
2. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Người đã chỉ ra rằng: "Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Người đã giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp, quốc gia và quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Những tư tưởng quan trọng này xuất phát từ một đòi hỏi thực tiễn bức xúc: Phải chống chủ nghĩa thực dân, phải gắn liền cách mạng thuộc địa với cách mạng ở chính quốc. Con đường để giữ vững độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no cho dân tộc là con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chủ đạo trong toàn bộ di sản lý luận Hồ Chí Minh.
3. Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Hồ Chí Minh đã đưa vai trò của nhân dân lên tầm cao mới: Nhân dân là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, là người chủ thực sự của đất nước; coi nhân tố con người là nguồn lực cơ bản tạo nên sức mạnh vô địch để kháng chiến, kiến quốc. Người thường nói: Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong. Sức mạnh của nhân dân được nhân lên gấp bội khi thực hiện được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"..
4. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà
 
Gửi ý kiến