Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án Số học 6 học kì I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Chu Quang Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:52' 02-03-2008
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 762
Số lượt thích: 0 người
So¹n: 20/10/2007
D¹y: ...../......./2007
TiÕt 23: LuyÖn tËp
I. Môc tiªu:
- Häc sinh ®­îc cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ dÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9.
- Cã kü n¨ng vËn dông thµnh th¹o c¸c dÊu hiÖu chia hÕt.
- RÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh chÝnh x¸c khi ph¸t biÓu vµ vËn dông c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.
II. ChuÈn bÞ:
GV: B¶ng phô, th­íc
HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)

6A2: ..../29; 6A3: ...../29

2. KiÓm tra : (5’)

- Ph¸t biÓu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5, cho 3, cho 9?
3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Ghi b¶ng

Ho¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp(10’)
1.1 Bµi 104c, d (sgk/42)
Gäi häc sinh lªn b¶ng ch÷a


Cïng häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
Chèt l¹i c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i.
2.2 Bµi 105 ( sgk/42)
®ång thêi gäi häc sinh 2 ch÷a bµi 105Cïng häc sinh nhËn xÐt.
Chèt l¹i c¸ch gi¶i d¹ng bµi d¹ng ghÐp sè vµ c¸ch tr×nh bµy.1 HS tr×nh bµy lêi gi¶i, d­íi líp lµm ra nh¸p

HS nhËn xÐt
HS 2 tr×nh bµy, d­íi líp lµm ra nh¸p.NhËn xÐt1. Bµi 104 (sgk/42)
c)Ta cã 43* chia hÕt cho c¶ 3 vµ 5 Do ®ã:
4 + 3 + * 3
* {0; 5}
 * = 5. VËy sè cÇn t×m lµ 435
d) Ta cã * 81* Chia hÕt cho 2 , 5, 3 vµ 9. Do ®ã:
* tËn cïng ph¶i b»ng 0.
* + 8 + 1 + * 9
 Sè cÇn t×m lµ 9810

2. Bµi 105 (sgk/42)
a) Ba ch÷ sè cã tæng chia hÕt cho 9 lµ: 4, 5, 0. C¸c sè lËp ®­îc:
450; 405; 540; 504.
b) Ba ch÷ sè cã tæng chia hÕt cho 3 mµ kh«ng chia hÕt cho 9 lµ : 4, 5, 3. C¸c sè lËp ®­îc: 453, 435, 534, 345, 354, 543.

Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp(28’)
2.1 bµi 107 (sgk/42)
Nªu c¸ch gi¶i?
Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm.
Cïng häc sinh nhËn xÐt.
VËn dông kiÕn thøc nµo ®Ó gi¶i bµi tËp trªn?
Chèt l¹i: Mét sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 3. §iÒu ng­îc l¹i ch­a ®óng.
2.2 Bµi 108 (sgk/ 42)
Nªu c¸ch t×m sè d­ trong phÐp chia 1543 cho 9, cho 3?
Chèt l¹i: C¸ch t×m sè d­ cña mét sè khi chia cho 3, cho 9.
Tr×nh bµy lêi gi¶i bµi 108?


Cïng häc sinh nhËn xÐt2.3 Bµi 110 (sgk/43)
T­¬ng tù nh­ bµi 109 x¸c ®Þnh sè d­ cña 1 sè khi chia cho 9.
Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.

Cïng häc sinh nhËn xÐt
Chốt lại kiến thức toàn bài

§äc bµi 107

Ho¹t ®éng theo nhãm.
§¹i diÖn b¸o c¸o
Líp nhËn xÐt.
DÊu hiÖu chia hÕt cho3, cho 9
Nªu nh­ sgk
LÊy tæng c¸c ch÷ sè cña nã ®em chia cho 3, cho 9

1 hs lªn b¶ng, d­íi líp lµm ra nh¸p.

NhËn xÐt§äc bµi 1102 HS lªn b¶ng thùc hiÖn

NhËn xÐt

3. Bµi 107 (sgk/42)
Câu

S

a) Một số 9 thì số đó 3
x


b)Một số 3 thì số đó 9

x

c) Một số15 thì số đó 3
x


d) Một số45 thì số đó 9
x4. Bµi 108 (sgk/ 42)

1546 cã 1 +5 + 4 + 6 = 16.
Sè 16 chia cho 3 d­ 1, chia cho 9 d­ 7. VËy 1546 chi cho 9 d­ 7, chia cho 3 d­ 1.
1527 cã 1 +5 + 2 + 7 = 15
Sè 15 chia cho 3 d­ 0, chia cho 9 d­ 6. VËy 1546 chi cho 9 d­ 6, chia cho 3 d­ 0.
1011 ta cã 10 chia cho 9 d­ 1, chia cho 3 d­ 1. VËy 1011 chia cho 9 d­ 1, chia cho 3 d­ 1.
5. Bµi 110 (sgk/43)
a
78
64
72

b
47
59
21

c
3666
3776
1512

m
6
1
0

n
2
5
3

r
3
5
0

d
3
5
04. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)
- Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a. §äc môc cã thÓ em ch­a biÕt.
- BTVN: 134; 135; 137 (SBT/19)
- Nghiªn cøu tr­íc bµi: “ ¦íc vµ béi”.

So¹n: 22/10/2007
D¹y: ...../......./2007
TiÕt 24: ¦íc vµ béi
I. Môc tiªu:
- N¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm: ¦íc vµ béi cña mét sè, kÝ hiÖu ¦(a), B(a).
- T×m ®­îc c¸c ­íc, béi cña mét sè.
- RÌn kü n¨ng t×m ­íc vµ béi cña mét sè.
II. ChuÈn bÞ:
GV: B¶ng phô, th­íc
HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)

6A2: ..../29; 6A3: ...../29

2. KiÓm tra : (5’)

- Khi nµo th× sè tù nhiªn a chia hÕt cho sè tù nhiªn b?
3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Ghi b¶ng

Ho¹t ®éng 1: ¦íc vµ béi ( 8’)
Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu sgk/ 43
Khi nµo ta nãi a lµ béi cña b vµ b ®­îc gäi lµ ­íc cña a?
NhÊn m¹nh: Kh¸i niÖm ­íc vµ béi.
Thùc hiÖn ?1
Chèt l¹i c¸c x¸c ®Þnh béi vµ ­íc cña mét sè.

nghiªn cøu sgk/ 43
a b

§äc phÇn in ®Ëm sgk
1 häc sinh tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.
18 lµ béi cña 3 v× 18 3
18 kh«ng lµ béi cña 4 v× 18 3 .....

1. ¦íc vµ béi

a b
a lµ béi cña b,
b gäi lµ ­íc cña a.

Ho¹t ®éng 2: C¸ch t×m ­íc vµ béi (15’)
Nghiªn cøu th«ng tin trong môc 2 sgk/44
Nªu c¸ch béi nhá h¬n 30 cña 7?Nªu c¸ch t×m béi cña sè a?
Chèt l¹i c¸ch t×m béi cña mét sè.
Thùc hiÖn ?2

Nªu c¸ch t×m ­íc cña 8?
Nªu c¸ch t×m ­íc cña sè a (a>1)?
Chèt l¹i c¸ch t×m ­íc cña mét sè.
Thùc hiÖn ? 3 theo nhãm.Cïng häc sinh nhËn xÐt.
Thùc hiÖn ?4T×m ¦(0); B(0)?
Cho biÕt kÕt luËn cña em vÒ ­íc cña 1, béi cña1; ­íc cña 0, béi cña 0?

- Nh©n 7 lÇn l­ît víi 0; 1; 2; 3; 4 ta ®­îc c¸c béi cña nhá h¬n 30 cña 7 lµ 0; 7; 14; 21; 28.
Nªu c¸ch t×m.

?2. x { 0; 8; 16; 24; 32}
Nªu c¸ch t×m ­íc cña 8
Nªu c¸ch t×m ­íc cña a.

Ho¹t ®éng theo nhãm
§¹i diÖn tr×nh bµy:
¦(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}
NhËn xÐt .
? 4 ho¹t ®éng c¸ nh©n.
1 häc sinh tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.
¦(1) = 1; B(1) = N
¦(0) = N* ; B(0) = 
Tr¶ lêi.
2. C¸ch t×m ­íc vµ béi:a) VÝ dô: sgk/ 44


b) C¸ch t×m béi cña mét sè: sgk/44c) VÝ dô 2: sgk/44

d) C¸ch t×m ­íc cña mét sè: sgk/44.e) Chó ý:
Sè 1 chØ cã 1 ­íc lµ 1.
Sè 1 lµ ­íc cña bÊt k× sè tù nhiªn nµo.
¦(0) = N* ; B(0) = 

Ho¹t ®éng 3: cñng cè - luyÖn tËp (9’)
Ph¸t biÓu kh¸i niÖm béi vµ ­íc?
Ph¸t biÓu quy t¾c t×m béi cña mét sè a kh¸c 0?
Ph¸t biÓu quy t¾c t×m ­íc cña sè a >1.
Cã mÊy c¸ch diÔn ®¹t a b?
Bµi 113(sgk/44)
Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?
Nªu c¸ch thùc hiÖn?
Chèt l¹i c¸ch thùc hiÖn, gäi häc sinh tr×nh bµy.
Chèt l¹i kiÕn thøc toµn bµi.

Tr¶ lêi theo c¸ccau hái cña gi¸o viªn.§äc bµi 113
Tr¶ lêi

2 häc sinh tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.


3. bµi tËp:
Bµi 113 (sgk/ 44)
a)
x B(12) vµ 20x 50
Do ®ã: x { 24; 36; 48}
b) x 15 vµ 0 < x 40
Do ®ã: x {15; 30}
c) x ¦(20) vµ x > 8
Do ®ã x {10; 20}
d) 16 x .Do ®ã:
x ¦(16) = {1; 2; 3; 4 ; 8; 16}

4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)
- N¾m ®­îc kh¸i niÖm ­íc vµ béi, n¾m ®­îc c¸ch t×m ­íc vµ béi cña mét sè.
- BTVN: 111; 112; 114. Nghiªn cøu tr­íc bµi Sè nguyªn tè, hîp sè. B¶ng sè nguyªn tè.


So¹n: 22/10/2007
D¹y: ...../......./2007
TiÕt 25: Sè nguyªn tè, Hîp sè. B¶ng sè nguyªn tè.
I. Môc tiªu:
- N¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm: Sè nguyªn tè, hîp sè.
- NhËn ra c¸c sè nguyªn tè, hîp sè trong 10 sè tù nhiªn ®Çu tiªn. N¾m ®­îc c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè.
- RÌn kü n¨ng nhËn biÕt sè nguyªn tè, hîp sè nhê ¸p dông kiÕn thøc chia hÕt.
II. ChuÈn bÞ:
GV: B¶ng phô, th­íc, B¶ng c¸c sè tõ 2 ®Õn 100
HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)

6A2: ..../29; 6A3: ...../29

2. KiÓm tra : (5’)

- T×m ­íc cña c¸c sè sau: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8?
- Nªu c¸ch t×m ­íc cña a, béi cña a?
3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
Ghi b¶ng

Ho¹t ®éng 1: Sè nguyªn tè, hîp sè. (15’)
­íc cña c¸c sè 2, 3, 5, 7 cã ®Æc ®iÓm g×?
- C¸c sè 2, 3, 5, 7 lµ c¸c sè nguyªn tè.
­íc cña c¸c sè 4, 6, 8 cã ®Æc ®iÓm g×?
- c¸c sè 4, 6, 8 gäi lµ hîp sè.
VËy thÕ nµo lµ sè nguyªn tè, hîp sè?
Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt mét sè lµ sè nguyªn tè, hîp sè?
Thùc hiÖn ?1 sgk/46

Sè 0 vµ sè 1 cã lµ sè nguyªn tè kh«ng? Cã lµ hîp sè kh«ng?
H·y chØ ra c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 10?
Chèt l¹i kiÕn thøc vÒ sè nguyªn tè, hîp sè.


ChØ cã hai ­íc lµ 1 vµ chÝnh nã

Cã nhiÒu h¬n hai ­íc.

Tr¶ lêi.

T×m c¸c ­íc cña nã.
Thùc hiÖn ?1
7 lµ sè nguyªn tè.
8, 9 lµ hîp sè.
1. Sè nguyªn tè, hîp sè.

a) VÝ dô: Sgk/ 46
b) Kh¸i niÖm: Sgk/ 46

c) chó ý: sgk/ 46

Ho¹t ®éng 2: LËp b¶ng c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100 (15’)
Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu sgk/ 46.
Tr×nh bµy c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè nhá h¬n 100?
Treo b¶ng c¸c sè tõ 2 ®Õn 100 chØ râ c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè nhá h¬n 100.
ChØ ra c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100?
Cã nhËn xÐt g× vÒ sè nguyªn tè 2?


Chèt l¹i c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè nhá h¬n 100.


Nghiªn cøu sgk/46
Tr×nh bµy c¸ch lËp b¶ng
ChØ ra
Lµ sè nguyªn tè nhá nhÊt vµ lµ sè ch½n duy nhÊt.

2. LËp b¶ng c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100
a) C¸ch lËp b¶ng:
sgk/ 46

b) B¶ng c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100.Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - LuyÖn tËp(8’)
- Sè nguyªn tè lµ g×? Hîp sè lµ g×?
3.1 Bµi 116 (sgk/47)
Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?
Nªu c¸ch gi¶i?
Tr×nh bµy lêi gi¶i theo nhãm

Cïng häc sinh nhËn xÐt.
Cã nhËn xÐt g× vÒ tËp hîp P c¸c sè nguyªn tè?


3.2 Bµi 119(sgk/47)
Nªu c¸ch gi¶i
Yªu cÇu 2 häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i.


Chèt l¹i c¸ch gi¶i vµ c¸ch tr×nh bµy

Tr¶ lêi nh­ sgk
§äc bµi 116

Nªu c¸ch gi¶i
Ho¹t ®éng theo nhãm
§¹i diÖn nhãm b¸o c¸o
Líp nhËn xÐt.
Cã nh÷ng phÇn tö thuéc tËp N nh­ng kh«ng thuéc P, P lµ tËp con cña N.
§äc bµi 119
Nªu c¸ch gi¶i
2 hs tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.
NhËn xÐt
3. LuyÖn tËp:

Bµi 116 (sgk/47)
83 P; 91 P;
15 N; P N.Bµi 119(sgk/47)
Ta cã 1* lµ sè nguyªn tè do ®ã: * {1; 3; 7; 9}
Ta cã 3* lµ sè nguyªn tè do ®ã: * {1; 7}


4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)
- N¾m ®­îc kh¸i niÖm sè nguyªn tè, hîp sè, c¸ch kiÓm tra mét sè lµ sè nguyªn tè, hîp sè. BTVN: 115;117; 118 (sgk/47)

So¹n: 25/10/2007
D¹y: ...../......./2007
TiÕt 26: luyÖn tËp
I. Môc tiªu:
- §­îc cñng cè kh¾c s©u kh¸i niÖm: Sè nguyªn tè, hîp sè.
- NhËn biÕt ®­îc mét sè lµ sè nguyªn tè hay hîp sè.
- RÌn kü n¨ng nhËn biÕt sè nguyªn tè, hîp sè nhê ¸p dông kiÕn thøc chia hÕt.
II. ChuÈn bÞ:
GV: B¶ng phô, th­íc
HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)

6A2: ..../29; 6A3: ...../29

2. KiÓm tra : (15’)
C©u 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
a) Sè chia hÕt cho 2 vµ 9 lµ:
A. 1372
B. 5418
C. 7401
D. 1320

b) Gi¸ trÞ cña luü thõa 23 lµ:
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

 c) C¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 10 lµ:
A. 1; 2; 3; 5; 7; 9
 B. 3; 5; 7; 9
C. 2; 3; 5; 7
D. 3; 5; 7; 9

d) C¸c hîp sè nhá h¬n 10 lµ:
A. 1; 2; 4; 6; 8; 9
 B. 4; 6; 8; 9
C. 2; 4; 6; 7; 8; 9
D. 2; 4; 6; 8

e) KÕt qu¶ cña am . an lµ:
A. am+n
B. am - n
C. am : n
D. am . n

f) Sè chia hÕt cho 3 vµ 5 lµ:
A. 1372
B. 5418
C. 7404
D. 1320

g) Sè chia hÕt ch
No_avatar

Minh thich bai cua ban. Soan tiep tu tuan 1 den tuan 7 di nhe!

No_avatar
cám ơn bạn nhiều
Avatar
Bạn soạn giáo án rất tốt, theo tôi mỗi tiết dạy bạn có thêm phần Rút kinh nghiệm và Phương pháp cho tiết dạy nữa thì tuyệt vời!
No_avatarf

bài soạn rất đúng .cám ơn nhé!

 

 
Gửi ý kiến