Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo an sinh 9chương I Thanh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:44' 01-04-2009
Dung lượng: 88.5 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I: DỈ TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
CHƯƠNG I
CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Tuần 1: Ngày soạn:
Ngày dạy:

TIẾT 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC

I. Mục tiêu:
- Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ của di truyền học.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.
- Phát triển tư duy phân tích so sánh.
- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen học tập môn học.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh phóng to hình 12 sgk
III. Hoạt động dạy và học
Hoạt động 1
Di truyền học
Mục tiêu: Hiểu được mục đích và ý nghĩa của di truyền học

GV: yêu cầu HS làm BT mục( tr.5: Liên hệ bản thân mình có những điểm giống bố và khác bố mẹ?
GV: giải thích
- Đặc điểm giống bố hiện tượng di truyền.
- Đặc điểm khác giống mẹ hiện tượng biến dị.
HS: nêu được hai hiện tượng di truyền và biến dị.
GV: tổng kết Biến dị và di tryuền là hai hiện tượng song song, gắn liền với quá trình sinh sản.
HS: trình bày nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học?
HS: sử dụng thông tin sách giáo khoa trả lời. Lớp nhận xét bổ sung hoàn chỉnh đáp án.
* Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ tổ tiên cho các thế hệ con cháu.* Biến dị là con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau nhiều chi tiết.

* Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.


Hoạt động 2
Người đặt nền móng cho di truyền học
Mục tiêu: Hiểu và trình bày được phương pháp nghiên cứu di truyền của Men đen – Phương pháp phân tích các thế hệ lai.

GV: giới thiệu tiểu sử của Menđen.
HS: một học sinh đọc tiểu sử.
GV: giới thiệu tình hình nghiên cứu di truyền ở thế kỉ 19 và phương pháp nghiên cứu của Menđen?
HS: quan sát và nghiên cứu hình 1.2 nêu được sự tương phản của từng cặp tính trạng.
? Nêu phương pháp nghiên cứu của Menđen chọn.
? Vì sao ông chọn Đậu Hà lan làm đối tượng nghiên cứu?
HS: phát biểu lớp bổ sung.
* Phương pháp phân tích các thế hệ lai

- Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo rõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp bố mẹ.


- Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được từ đó rút ra quy luật luật di truyền các tính trạng

Hoạt động 3
Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học

GV: hướng dẫn học sinh nghiên cứu một số thuật ngữ.


HS: lấy ví dụ minh hoạ cho từng thuật ngữ.

Kết luận chung: Học sinh đọc
a. Tính trạng
- Tính trạng
- Cặp tính tương phản
- Nhân tố di truyền
giống dòng thuần chủng

b. Kí hiệu
P : Cặp bố mẹ xuất phát
X : kí hiệu phép lai.
G : Giao tử..
: Giao tử đực
: Giao tử cái
F : Thế hệ con

IV. Kiểm tra đánh giá:
? Trình bày nội dung phân tích phép lai của Menđen?
? Tại sao Menđen lại chọn các tinhd trạng tương phản để thực hiện phép lai?
V. Dặn dò:
- Học bài theo nội dung sách giáo khoa
- Kẻ bảng 2 tr.8 vào vở bài tập
Ngày …….tháng…..năm…….
Tổ trưởng duyệt:
Ngày soạn:
Ngày dạy:

TIẾT 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

I. Mục tiêu
HS trình bày và được phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.
Hiểu và ghi nhớ các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.
Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li.
Giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen.
Phát triển kĩ năng phân tích kênh hình
Cũng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng sinh học.
II. Đồ dùng
Tranh phóng to hình 2.1 và 2.3 sgk
III. Hoạt động dạy và học
Hoạt động 1
Thí nghiệm của Menđen
Mục tiêu: học sinh trình bày được thí nghiện lai một cặp tính trạng của Menđen. Phát biểu được nội dung quy luật phân li

GV: hướng dẫn học sinh quan sát hình 2.1 giới thiệu sự tự thụ phấn nhân tạo trên hoa đậu Hà lan.
HS: quan sát tranh theo dõi và ghi nhớ cách tiến hành.
GV: sử dụng bảng 2 để phân tích các khái niệm:
HS: phân tích bảng số liệu, thảo luận nhómkiểu hình F1 , tỉ lệ kiểu hình F2.
? Nhận xét kiểu hình ở F1
? Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong từng trường hợp.
HS: đại diện nhóm nhận xét các nhóm khác bổ sung.
HS: trình bày thí nghiêm của Menđen.
GV: Khi đổi giống làm mẹ thì kết quả thu được không thay đổi  Vai trò di truyền như nhau cuả bố mẹ.
HS: làm bài tập điền từ tr.9
HS: nhắc lại nội dung quy luật phân li.
Các khái niệm:
Kiểu hình: là tổ hợp các tính trạng của cơ thể.
Tính trạng trội là tính trạng biểu hiện ở F1.
Tính trạng lặn là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện.
Thí nghiệm:
Lai hai giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.
VD: P hoa đỏ  hoa trắng
F1 hoa đỏ : 1 hoa trắng
( kiểu hình có tỷ lệ 3 trội : 1 lặn)
Nội dung quy luật phân li.
Khi hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng thì F2 phân li tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.


HoạtĐộng 2
Men đen giải thích kết quả thì nghiệm
Mục tiêu: học sinh giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan niệm của Menđen.
GV: giải thích quan niệm đương thời của Menđen về di truyền hoà hợp.
Nêu quan niệm của Menđen về giao tử thuần khiết.
HS: làm bài tập mục ( ( tr.9)
? tỷ lệ các loại giao tử ở F1 tỷ lệ các loại hợp tử ở F2.
? Tại sao F2 lại có tỷ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.
HS: đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác bổ sung.
GV: chốt lại cách giải thích kết quả là sự phân ly mỗi nhân tố di truyền về một giao tử và giữ nguyên bản chất như cơ thể thuần chủng của P.
Theo Menđen:

+ Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền quy định.

+ Trong quá trình phát sinh giao tử có phân ly của cặp nhân tố di truyền.

+ Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại trong thụ tinh.


Kết luận chung: Học sinh đọc sách giáo khoa.


IV. Kiểm tra – đánh giá
? trình bày thí nghiệm lai một cặp tính trạng và giải thích kết quả thí nghiệm theo Menđen?
V. Dặn dò
Làm bài tập 1, 2, 3, 4 sgk.
Ngày …….tháng…..năm…….
Tổ trưởng duyệt:
**************************************************
Tuần 2: Ngày soạn:
Ngày dạy:

TIẾT 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

I. Mục tiêu:
1.Kieán thöùc:
-Trình baøy ñöôïc noäi dung,muïc ñích vaø öùng duïng cuûa pheùp lai phaân
tích.
-Giaûi thích ñöôïc quy luaät phaân li chæ nghieäm ñuùng trong caùc ñieàu
kieän nhaát ñònh.
-Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa quy luaät phaân li ñoái vôùi lónh vöïc saûn xuaát.
-Phaân bieät ñöôïc di truyeàn troäi khoâng hoaøn toaøn(di truyeàn trung
gian) vôùi di truyeàn troäi hoaøn toaøn.
2.Kó naêng:
-Phaùt trieån tö duy lí luaän nhö phaân tích, so saùnh.
-Reøn luyeän kó naêng hoaït ñoäng nhoùm.
-Luyeän kó naêng vieát sô ñoà lai.


II. Đồ dùng dạy học
GV:Tranh minh hoïa lai phaân tích.
-Tranh phoùng to hình 3 (SGK).
-Baûng phuï.
III. Hoạt động dạy học
Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt).
-HS1:Neâu ñoái töôïng ,noäi dung vaø yù nghóa thöïc tieãn cuûa di truyeàn hoïc?
Hoạt động 1
Lai phân tích
Mục tiêu: Trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích

-GV:Duøng tranh phoùng to 2.3 ñeå khaéc saâu khaùi nieäm kieåu hình, kieåu gen, theå ñoàng hôïp, theå dò hôïp

-HS:Theo doõi vaø thaûo luaän ruùt ra caùc
khaùi nieäm.
-HS:Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.
-GV:Töø caùc khaùi nieäm treân yeâu caàu hs
xaùc ñònh keát quaû lai ôû muïc ( SGK tr.11
-GV:Töø ví duï treân ruùt ra taàm quan troïng cuûa pheùp lai phaân tích.

Ví duï:
P: Hoa ñoû x Hoa traéng
Aa aa
GP: A, a a
F1: Aa : aa
(50% hoa ñoû: 50% hoa traéng)
1.Kieåu gen: Laø toaøn boä caùc gen naèm trong teá baøo cuûa cô theå sinh vaät.
-Ví duï:Kieåu
gen:AA,Aa,BB, Bb,aa,bb,…
2.Kieåu hình: Laøtaäp hôïp toaøn boä caùc tính
traïng cuûa cô theå sinh vaät.
-Ví duï: Kieåu hình hoa ñoû, hoa vaøng,haït
trôn,haït nhaên.
3.Theå ñoàng hôïp:Laøtheå maø trong kieåu gen moãi caëp gen ñeàu goàm 2 gen gioáng heät nhau.
-Ví duï: Gen AA,BB,aa, bb…
4.Theå dò hôïp:Laø theå maø trong kieåu gen,ít
nhaát coù moät caëp gen goàm 2 gen khaùc nhau.
-Ví duï: Gen Aa,Bb.
Ví duï:
P: Hoa ñoû x Hoa traéng
AA aa
GP: A a
F1: Aa
(100% hoa traéng)

Hoạt động 2
Ý nghĩa tương quan trội lặn
Mục tiêu: Neâu ñöôïc vai troø cuûa quy luaät phaân li ñoái vôùi saûn xuaát.

GV:Neâu moät vaøi ví duï troäi –laën:
+Tính traïng troäi thöôøng laø toát.
+Tính traïng laën thöôøng laø xaáu.
-GV:Neâu leân muïc ñích vieäc xaùc ñònh tính traïng troäi vaø tính traïng lặn
+Taïo ra gioáng coù giaù trò kinh teá cao.
-HS:Ñoïc thoâng tin vaø cuøng thaûo luaän ñeå
ruùt ra yù nghóa cuûa töông quan troäi laën.
-GV:Cho hs ghi baøi.
5.Taàm quan troïng cuûa pheùp lai phaân tích:
-Taêng hieäu quaû trong saûn xuaát.
-Töông quan troäi laën laø hieän töôïng phoå
bieán ôû theá giôùi sinh vaät.
+Tính traïng troäi thöôøng coù lôïi
-Muïc ñích xaùc ñònh tính traïng troäi vaø tính traïng laën:nhaèm taäp trung caùc gen troäi veà cuøng moät kieåu gen ñeå taïo ra
gioáng coù yù nghóa kinh teá.

Hoạt động 3
Trội không hoàn toàn
Mục tiêu: Phaân bieät ñöôïc hieän töôïng di truyeàn troäi khoâng hoaøn toaøn vôùi troäi hoaøn toaøn.
GV:Duøng tranh phoùng to hình 3 (SGK)
ñeå chæ ra ñaâu laø troäi hoaøn toaøn vaø troäi khoâng hoaøn toaøn.
-GV:yeâu caàu hs thöïc hieän leänh (
-HS:Xem tranh vaø thöïc hieän leänh ( ñeå
ñieàn vaøo choã troáng.
-Töøng nhoùm thaûo luaän vaø neâu leân keát quả


-Troäi khoâng hoaøn toaøn laø hieän töôïng gen
troäi aùt khoâng hoaøn toaøn gen laën daãn ñeán
theå dò hôïp (Aa) bieåu hieän kieåu hình trung gian giöõa tính troäi vaø tính laën.
-Ví duï:
Qui öôùc:
-Gen troäiA:hoa ñoû.
-Gen laën a:hoa traéng.
P: AA (hoa ñoû) x aa(hoa traéng)
GP : A
 
Gửi ý kiến