Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Không Biết
Ngày gửi: 22h:15' 31-03-2008
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Bµi 14 (tiÕt - tiÕt 23) Bµi thùc hµnh sè 1
Mét sè thao t¸c thùc hµnh thÝ nghiÖm ho¸ häc
Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña nguyªn tè trong chu k×, nhãm
I.Môc tiªu bµi häc
TËp luyÖn kÜ n¨ng sö dông ho¸ chÊt, dông cô thÝ nghiÖm th«ng th­êng vµ tiÕn hµnh mét sè thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n.
Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ sù biÕn ®æi tÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè trong chu k× vµ nhãm.
II.ChuÈn bÞ

Dông cô thÝ nghiÖm:
èng nghiÖm :2
èng hót nhá giät : 2
kÑp ®èt ho¸ chÊt : 1
phÔu thuû tinh :1
th×a xóc ho¸ chÊt: 1
kÑp èng nghiÖm : 1
gi¸ èng nghiÖm: 1
®Ìn cån: 1
Lä thuû tinh 100 ml : 1


Ho¸ chÊt:
Natri
Muèi ¨n
Dung dÞch phenolphtalein
Kali
Magie


III. Néi dung thùc hµnh
Chia HS trong líp ra thµnh tõng nhãm nhá ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.

GV h­íng dÉn, nªu c¸c chó ý khi thùc hµnh
HS

Ho¹t ®éng 1
1. KÜ n¨ng sö dông mét sè hãa chÊt vµ dông cô thÝ nghiÖm:
Khi më nót lä lÊy hãa chÊt ph¶i ®Æt ngöa nót trªn mÆt bµn ®Ó ®¶m b¶o ®é tinh khiÕt cña hãa chÊt vµ tr¸nh hãa chÊt d©y ra bµn.
a. LÊy hãa chÊt láng:
- Rãt hãa chÊt ph¶i dïng phÔu.
- LÊy hãa chÊt ph¶i dïng èng hót nhá giät, ph¶i dïng kÑp gç ®Ó kÑp èng nghiÖm tr¸nh hãa chÊt d©y ra tay.
b. Hßa tan hãa chÊt trong èng nghiÖm:
- LÊy hãa chÊt r»n ph¶i dïng th×a xóc hoÆc kÑp kh«ng dïng tay.
- Trén hoÆc hßa tan hãa chÊt trong cèc ph¶i dïng ®òa thñy tinh.
- Trén hoÆc hßa tan hãa chÊt trong èng nghiÖm ph¶i cÇm miÖng èng b»ng c¸c ngãn tay trá, c¸i vµ gi÷a cña bµn tay. §Ó èng h¬i nghiªng vµ l¾c b»ng c¸ch ®Ëp phÇn d­íi cña èng nghiÖm vµo ngãn tay trá hoÆc lßng bµn tay bªn kia cho ®Õn khi hãa chÊt ®­îc trén ®Òu. Kh«ng dïng ngãn tay bÞt miÖng èng nghiÖm vµ l¾c v× nh­ vËy sÏ lµm hãa chÊt d©y ra tay. NÕu l­îng hãa chÊt chøa qu¸ 1/2 èng nghÖm th× ph¶i dïng ®òa thuû tinh.
c. §un chÊt láng trong èng nghiÖm:
L­u ý HS:
§Ó èng nghiÖm ë t­ thÕ h¬i nghiªng, h­íng miÖng èng vÒ chç kh«ng cã ng­êi.
§¸y èng nghiÖm ®Æt ë chç nãng nhÊt cña ngän löa ®Ìn cån (vÞ trÝ 1/3 chiÒu cao ngän löa tÝnh tõ trªn xuèng)
Sau khi n­íc s«i, t¾t ngän löa ®Ìn cån b»ng c¸ch ®Ëy n¾p ®Ìn cån.
NÕu :
§un hãa chÊt láng trong cèc thñy tinh ph¶i dïng l­íi thÐp, kh«ng cói mÆt gÇn miÖng cèc ®ang ®un nãng.
§un hãa chÊt r¾n trong èng nghiÖm th× cÆp èng nghiªm ë t­ thÕ n»m ngang, miÖng èng h¬i chóc xuèng ®Ó phßng h¬i n­íc tõ hãa chÊt tho¸t ra ®äng l¹i vµ ch¶y ng­îc xuèng ®¸y èng nghiÖm ®ang nãng lµm vì èng
Ho¹t ®éng 2
2. Thùc hµnh vÒ sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong chu k× vµ nhãm:
a. Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong nhãm:
GV l­u ý HS
MÈu Na hay K chØ lÊy b»ng h¹t ®Ëu xanh vµ ®­îc b¶o qu¶n trong dÇu háa.
Ph¶i dïng kÑp ®Ó lÊy Na vµ K, kh«ng cÇm tay ®Ó tr¸nh bÞ báng.
Khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm óp phÔu thñy tinh lªn miÖng cèc.
GV h­íng dÉn HS quan s¸t hiÖn t­îng vµ so s¸nh:
Khi cho Na vµo cèc 1: Na nãng ch¶y thµnh giät trßn vµ s¸ng, chuyÓn ®éng lung tung trªn mÆt n­íc råi biÕn mÊt, cã khÝ H2 bay ra. N­íc chuyÓn sang mÇu hång do t¹o thµnh dd kiÒm m¹nh NaOH.
Khi cho K vµo cèc 2; K p­ m·nh liÖt h¬n ®Õn nçi khÝ H2 sinh ra bÞ ®èt ch¸y, n­íc nhanh chãng chuyÓn sang mµu hång do t¹o thµnh dd kiÒm m¹nh KOH.
b. Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong chu k×:
GV h­íng dÉn HS nhËn xÐt:
Na t¸c dông m¹nh víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng t¹o thµnh dd kiÒm m¹nh NaOH.
Mg chØ t¸c dông víi n­íc ë nhiÖt ®é cao t¹o thµnh dd Mg(OH)2

1. KÜ n¨ng sö dông mét sè hãa chÊt vµ dông cô thÝ nghiÖm:a. LÊy hãa chÊt láng:
- Dïng phÔu thñy tinh, rãt vµo lä thñy tinh 100 ml kho¶ng 30 ml n­íc. Dïng èng hót nhá giät lÊy n­íc tõ lä cho vµo èng nghiÖm ®Æt èng nghiÖm trªn gi¸.
b. Hßa tan hãa chÊt trong èng nghiÖm:
- Dïng th×a xóc vµi h¹t muèi ¨n råi cho vµo mét èng nghiÖm ®Æt trªn gi¸.
- Sau ®ã rãt tiÕp vµo èng nghiÖm mét l­îng n­íc ®Ó ®­îc 1/4 chiÒu cao èng nghiÖm. Råi hßa tan muèi ¨n nh­ h­íng dÉn.

c. §un chÊt láng trong èng nghiÖm:
- Dïng kÑp ®Ó kÑp èng nghiÒm vµ rãt vµo ®ã mét l­îng n­íc ®Ó ®¹t 1/4 chiÒu cao cña èng.
- Më n¾p ®Ëy ®Ìn cån, ch©m löa ®un.2. Thùc hµnh vÒ sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong chu k× vµ nhãm:
a. Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong nhãm:
- LÊy vµo 2 cèc thñy tinh, mçi cèc chõng 60 ml n­íc. Nhá vµo mçi cèc vµi giät dd phenolphtalein vµ khuÊy ®Òu.
- Cho vµo cèc thø nhÊt mÈu nhá Na, cèc thø 2 mét mÈu K cïng kÝch th­íc.


HS quan s¸t, ghi l¹i hiÖn t­îng vµ nhËn xÐt vµ kÕt luËn vÒ sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong nhãm.
b. Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong chu k×:
- Cho mÈu Na t¸c dông víi n­íc ë nhiÖt ®é th­êng (nh­ phÇn a).
- Cho mÈu Mg vµo cèc thø 2 cã phenolphtalein. Quan s¸t hiÖn t­îng. §un nãng dÇn n­íc trong cèc. Quan s¸t hiÖn t­îng, cho nhËn xÐt.

Ho¹t ®éng 3
Néi dung t­êng tr×nh
1.Tªn bµi thùc hµnh.
2.M« t¶ hiÖn t­îng x¶y ra, gi¶i thÝch, viÕt c¸c ptp­ x¶y ra khi thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm.
Rót ra kÕt luËn vÒ sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong chu k× vµ nhãm.Bµi 27 (1 tiÕt) Bµi thùc hµnh sè 2. Ph¶n øng oxi hãa -khö

I.Môc tiªu bµi thùc hµnh:
TiÕp tôc luyÖn tËp kÜ n¨ng thùc hµnh thÝ nghiÖm, quan s¸t, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch hiÖn t­îng x¶y ra khi lµm thÝ nghiÖm.
VËn dông kiÕn thøc vÒ p­ oxi ho¸ khö ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng x¶y ra vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng .
II.ChuÈn bÞ:
Dông cô thÝ nghiÖm:
- èng nghiÖm: 4
- Capsun sø hoÆc hâm sø: 1
- KÑp lÊy ho¸ chÊt :1
Ho¸ chÊt:
KÏm viªn
dd HCl, H2SO4 lo·ng
dd CuSO4 ; dd KMnO4 lo·ng
- èng hót nhá giät: 6
- Th×a xóc ho¸ chÊt: 1


§inh s¾t lo¹i 1,5 cm
B¨ng Mg
- dd FeSO4 ; lä khÝ chøa khÝ CO2

III. Néi dung thùc hµnh:
GV l­u ý
HS thùc hµnh

1.ThÝ nghiÖm 1.
Ph¶n øng gi÷a kim lo¹i vµ dd axit.
- §Ó ph¶n øng x¶y ra nhanh, nªn dïng dd H2SO4 nång ®é kho¶ng 30%, c¸c h¹t Zn ph¶i ®­îc röa s¹ch b»ng dd HCl lo·ng, sau ®ã röa b»ng n­íc cÊt.
- §Ó tiÕt kiÖm hãa chÊt vµ thªm an toµn cho HS, cã thÓ tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm l­îng nhá trong c¸c hâm sø ®Ó trªn gi¸ thÝ nghiÖm.
2. ThÝ nghiÖm 2. Ph¶n øng gi÷a kim lo¹i vµ dd muèi.
- Nªn dïng chiÕc ®inh s¾t cßn míi vµ ®­îc lau s¹ch. NÕu dïng ®inh s¾t cò ph¶i ®¸nh s¹ch gØ.


3. ThÝ nghiÖm 3. Ph¶n øng oxi hãa khö gi÷a Mg vµ CO2
- §iÒu chÕ s½n khÝ CO2 tõ dung dÞch HCl vµ CaCO3, thu ®Çy lä miÖng réng 100 ml, sau ®ã ®Ëy nót l¹i.
- Cho vµo ®¸y lä mét Ýt c¸t ®Ó tr¸nh cho lä khái bÞ nøt,vì khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm.4. ThÝ nghiÖm 4. Ph¶n øng oxi hãa khö trong m«i tr­êng axit.
- H­íng dÉn HS x¸c ®Þnh s¶n phÈm t¹o thµnh
1.ThÝ nghiÖm 1.
Ph¶n øng gi÷a kim lo¹i vµ dd axit.
Cho vµo èng nghiÖm 2 ml dung dÞch axit H2SO4 lo·ng, bá tiÕp vµo èng mét h¹t kÏm.
Quan s¸t hiÖn t­îng
Trong èng nghiÖm cã bät khÝ H2 næi lªn, kÏm tan dÇn trong dung dÞch axit.
Gi¶i thÝch hiÖn t­îng, viÕt ptp­, cho biªt vai trß tõng chÊt trong ph¶n øng
2. ThÝ nghiÖm 2. Ph¶n øng gi÷a kim lo¹i vµ dd muèi.
Cho vµo èng nghiÖm 2 ml dung dÞch CuSO4 lo·ng, bá tiÕp vµo èng mét ®inh s¾t.
Quan s¸t hiÖn t­îng:
Trªn mÆt chiÕc ®inh ®­îc phñ dÇn mét líp ®ång kim lo¹i mµu ®á. Mµu xanh cña dung dÞch CuSO4 nh¹t dµn do ph¶n øng t¹o thµnh dung dÞch FeSO4 kh«ng mµu.
Gi¶i thÝch hiÖn t­îng, viÕt ptp­, cho biªt vai trß tõng chÊt trong ph¶n øng
3. ThÝ nghiÖm 3. Ph¶n øng oxi hãa khö gi÷a Mg vµ CO2
LÊy mét b¨ng Mg (kÑp b»ng kÑp s¾t) ®em ch©m löa trong kh«ng khÝ råi ®­a vµo b×nh cã chøa khÝ CO2.
Quan s¸t hiÖn t­îng.
Khi ®èt Mg trong kh«ng khÝ sÏ cho ngän löa s¸ng chãi. §­a nhanh ®Çu d©y ®ang ch¸y vµo lä ®ùng CO2, Mg tiÕp tôc ch¸y, t¹o thµnh bét MgO mµu tr¾ng r¬i xuèng vµ muéi than (C) mµu ®en xuÊt hiÖn.
Gi¶i thÝch hiÖn t­îng, viÕt ptp­, cho biªt vai trß tõng chÊt trong ph¶n øng

4. ThÝ nghiÖm 4. Ph¶n øng oxi hãa khö trong m«i tr­êng axit.
Cho vµo èng nghiÖm 2 ml dung dÞch FeSO4 lo·ng, thªm tiÕp vµo èng nghiÖm 1 ml dung dÞch H2SO4. Nhá vµo èng nghiÖm tõng giät dd KMnO4, l¾c nhÑ èng sau mçi lÇn thªm mét giät dung dÞch.
Quan s¸t hiÖn t­îng:
Khi nhá tõng giät dung dÞch KMnO4 mµu tÝm vµo hçn hîp dd FeSO4 vµ H2SO4 trong èng nghiÖm,l¾c nhÑ, dung dÞch mÊt dÇn mµu tÝm.
Gi¶i thÝch hiÖn t­îng, viÕt ptp­, cho biªt vai trß tõng chÊt trong ph¶n øng


IV. Néi dung t­êng tr×nh:
1. Tªn bµi thùc hµnh
2. Tr×nh bµy pp tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc, gi¶i thÝch, viÕt c¸c pt p­ oxi hãa khö vµ cho biÕt vai trß cña c¸c chÊt tham gia p­ trong c¸c thÝ nghiÖm ®· lµm.
Bµi 36. Bµi thùc hµnh sè 3 (1 tiÕt- tiÕt 53)
I.Môc tiªu bµi thùc hµnh
- TËp luyÖn l¾p r¸p mét dông cô thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n ®Ó lµm viÖc víi hãa chÊt ®éc nh­ clo vµ halogen kh¸c.
- Cñng cè c¸c thao t¸c thÝ nghiÖm an toµn, kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn xÐt c¸c hiÖn t­îng x¶y ra vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
- Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ tÝnh oxi hãa m¹nh cña halogen. So s¸nh tÝnh oxi hãa cu¶ clo, brom, iot.
II. ChuÈn bÞ
Dông cô thÝ nghiÖm:
èng nghiÖm : 5
CÆp èng nghiÖm: 1
Gi¸ ®Ó èng nghiÖm: 1
Hãa chÊt:
KClO3 hoÆc KMnO4
dd NaCl; dd NaI; N­íc iot
B«ng

èng nghiÖm nhá giät: 5
Nót cao su ®ôc lç: 1
Th×a xóc hãa chÊt: 1

dd HCl ®Æc
dd NaBr; N­íc clo.
Hå tinh bét.


III. Néi dung thùc hµnh
L­u ý cña GV
HS thùc hµnh

1. ThÝ nghiÖm 1:§iÒu chÕ khÝ clo. TÝnh tÈy mµu cña khÝ clo Èm
- NÕu dïng KMnO4 ®Ó ®iÒu chÕ th× ph¶i dïng mét l­îng nhiÒu h¬n.
- Dung dÞch HCl ®Æc dÔ bay h¬i vµ khÝ clo rÊt ®éc v× vËy khi lµm TN th× ®Ó èng nghiÖm trªn gi¸.
2. So s¸nh tÝnh oxi ho¸ cña clo, brom vµ iot
- §Ó quan s¸t râ h¬n l­îng br«m ®­îc t¸ch ra trong p­ ta cã thÓ cho thªm vµo èng mét Ýt benzen ®Ó brom ®­îc t¸ch ra hoµ tan trong benzen. L¾c nhÑ èng nghiÖm vµ ®Ó mét lóc sau brom tan trong benzen sÏ t¹o thµnh mét líp dung dÞch mµu n©u næi trªn mÆt n­íc clo.
3. T¸c dông cña iot víi tinh bét
- C¸ch kh¸c: Dïng èng nhá giät nhá 1 giät n­íc iot lªn mÆt c¾t cña cñ khoai t©y hoÆc khoai lang.
1. ThÝ nghiÖm 1: §iÒu chÕ khÝ clo. TÝnh tÈy mµu cña khÝ clo Èm
- Cho vµo èng nghiÖm mét l­îng KClO3 b»ng nh÷ng h¹t ng«.
- L¾p dông cô nh­ h×nh vÏ.
- Bãp nhÑ phÇn cao su cña èng nhá giät ®Ó dung dÞch HCl ch¶y xuèng èng nghiÖm.
2. So s¸nh tÝnh oxi ho¸ cña clo, brom vµ iot
- LÊy 3 èng nghiÖm cã ghi nh·n, mçi èng chøa mét trong c¸c dung dÞch NaCl; NaBr; NaI.
- Nhá vµo mçi èng vµi giät n­íc clo, l¾c nhÑ.
- Quan s¸t hiÖn t­îng thÝ nghiÖm. Gi¶i thÝch vµ viÕ
 
Gửi ý kiến