Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án Hình học 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đình Phú
Ngày gửi: 00h:15' 09-04-2008
Dung lượng: 512.0 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mạnh Nhừng)
Chöông I

ÑOAÏN THAÚNG
--- ((( ---

Tieát 1 ( 1 . ÑIEÅM – ÑÖÔØNG THAÚNG( (
a
B ( a ; C ( a

I.- Muïc tieâu :
Hoïc sinh hieåu ñöôïc muoán hoïc hình hoïc , tröôùc heát phaûi bieát veõ hình .
Hoïc sinh bieát caùc khaùi nieäm hình hoïc nhö ñieåm , ñöôøng thaúng laø saûn phaåm cuûa söï tröøu töôïng hoùa caùc ñoái töôïng hieän thöïc neân ngöôøi ta khoâng ñònh nghóa ñieåm , ñöôøng thaúng maø chæ giôùi thieäu hình aûnh cuûa ñieåm , ñöôøng thaúng .
1./ Kieán thöùc cô baûn :
- Hieåu ñieåm laø gì ? Ñöôøng thaúng laø gì ?
- Hieåu quan heä ñieåm thuoäc ( khoâng thuoäc ) ñöôøng thaúng .
2./ Kyõ naêng cô baûn :
- Bieát veõ ñieåm , ñöôøng thaúng
- Bieát ñaët teân cho ñieåm , ñöôøng thaúng .
- Bieát kyù hieäu ñieåm , ñöôøng thaúng .
- Bieát söû duïng kyù hieäu ( ; (
II.- Phöông tieän daïy hoïc :
Saùch giaùo khoa ,thöôùc thaúng ,baûng phuï

III.- Hoaït ñoäng treân lôùp :
1 ./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá , kieåm tra duïng cuï hoïc taäp (thöôùc thaúng)
2./ Baøi môùi :

Hoaït ñoäng
Giaùo vieân
Hoïc sinh
Baøi ghiBaûng phuï

( D
( A
( C

- Quan saùt baûng phuï haõy chæ ra ñieåm D


- Quan saùt hình 1 SGK roài ñoïc teân caùc ñieåm .
- Nhaän xeùt vaø cho bieát caùch vieát teân ñieåm , caùch veõ ñieåm .
- Quan saùt hình 2 SGK Ñoïc teân ñieåm trong hình
- Giaùo vieân giaûng
+ Hai ñieåm phaân bieät laø hai ñieåm khoâng truøng nhau .
+ Baát cöù hình naøo cuõng laø taäp hôïp cuûa nhöõng ñieåm .
+ Moät ñieåm cuõng laø hình ,ñoù laø hình ñôn giaûn nhaát .

- Giaùo vieân neâu hình aûnh ñöôøng thaúng.
- Giaùo vieân giaûng Ñöôøng thaúng laø moät taäp hôïp ñieåm ,ñöôøng thaúng khoâng bò giôùi haïn veà hai phía

- Quan saùt hình veõ treân baûng cho bieát ñöôøng thaúng a vaø ñöôøng thaúng b ñöôøng thaúng naøo daøi hôn .
(GV cuûng coá kyû khoâng theå so saùnh hai ñöôøng thaúng)

- Quan saùt hình 1 SGK

- Hoïc sinh traû lôøi

- Hoïc sinh leân baûng veõ ñieåm M


- Hoïc sinh quan saùt hình 3 SGK Ñoïc teân ñöôøng thaúng ,noùi caùch vieát teân ñöôøng thaúng ,caùch veõ ñöôøng thaúng

I .- Ñieåm :
( A

( M ( B

- Daáu chaám nhoû treân trang giaáy laø hình aûnh cuûa ñieåm .
- Ngöôøi ta duøng caùc chöõ caùi in hoa A , B , C . . . . ñeå ñaët teân cho ñieåm .
- Baát cöù hình naøo cuõng laø taäp hôïp cuûa caùc ñieåm . Moät ñieåm cuõng laø moät hình .
II .- Ñöôøng thaúng :

b
a

- Sôïi chæ caêng thaúng , meùp baøn , neùt buùt chì vaïch theo thöôùc thaång treân trang giaáy… cho ta hình aûnh cuûa ñöôøng thaúng .
- Ngöôøi ta duøng caùc chöõ caùi thöôøng a , b ,… m … ñeå ñaët teân cho ñöôøng thaúng .
III .- Ñieåm thuoäc ñöôøng thaúng – Ñieåm khoâng thuoäc ñöôøng thaúng :

A
( ( B
d- Hoïc sinh laøm caùc baøi taäp 1 , 2 , 3 SGK trang 104

- Dieãn ñaït quan heä giöõa caùc ñieåm A , B vôùi ñöôøng thaúng d baèng nhieàu caùch khaùc nhau vaø kyù hieäu .

- Hoïc sinh veõ vaøo vôû baøi taäp hình 5 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi a) , b) , c) SGK trang 104

Treân hình veõ ta noùi
- Ñieåm A thuoäc ñöôøng thaúng d
Kyù hieäu : A ( d
Ta coøn noùi : Ñieåm A naèm treân ñöôøng thaúng d hay ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm A hay ñöôøng thaúng d chöùa ñieåm A .
- Ñieåm B khoâng thuoäc ñöôøng thaúng d
Kyù hieäu : B ( d
Ta coøn noùi : Ñieåm B khoâng naèm treân ñöôøng thaúng d hay ñöôøng thaúng d khoâng ñi qua ñieåm B hay ñöôøng thaúng d khoâng chöùa ñieåm B .
3 ./ Cuûng coá : Cuûng coá töøng phaàn nhö treân .
4./ Daën doø : Veà nhaø laøm caùc baøi taäp 4 , 5 , 6 , 7 SGK trang 105

Tieát 2 ( 2 . BA ÑIEÅM THAÚNG HAØNG


( C (
( (

( A ( M

Ba ñieåm A , B , C thaúng haøng Ba ñieåm M , N , P khoâng thaúng haøng


I.- Muïc tieâu :
1./ Kieán thöùc cô baûn :
- Ba ñieåm thaúng haøng.
- Ñieåm naèm giöõa hai ñieåm .
- Trong ba ñieåm thaúng haøng coù moät vaø chæ moät ñieåm naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi .
2./ Kyõ naêng cô baûn :
- Bieát veõ ba ñieåm thaúng haøng , ba ñieåm khoâng thaúng haøng .
- Söû duïng ñöôïc caùc thuaät ngöõ : naèm cuøng phía , naèm khaùc phía , naèm giöõa .
3./ Thaùi ñoä :
- Yeâu caàu söû duïng ñöôïc thöôùc thaúng ñeå veõ vaø kieåm tra ba ñieåm thaúng haøng moät caùch caån thaän , chính xaùc .
II.- Phöông tieän daïy hoïc :
Saùch giaùo khoa , thöôùc thaúng , baûng phuï .
III.- Hoaït ñoäng treân lôùp :
1./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá , toå tröôûng baùo caùo tình hình laøm baøi taäp veà nhaø cuûa toå vieân .
2./ Kieåm tra baøi cuõ :
Ba hoïc sinh laøm caùc baøi taäp 4 , 5 , 6 SGK trang 105
Hoïc sinh nhaän xeùt . GV cuûng coá vaø cho ñieåm
Hoïc sinh söõa baøi (neáu laøm sai)

Hoaït ñoäng
Giaùo vieân
Hoïc sinh
Baøi ghi
- Cho a/ A ( d ; B ( d ; C ( d
b/ M ( a ; N ( a ; P ( a
Haõy ñoïc vaø veõ hình trong hai tröôøng hôïp treân .
- Khi naøo thì ba ñieåm thaúng haøng
- Khi naøo thì ba ñieåm khoâng thaúng haøng .
- Noùi caùch veõ ba ñieåm thaúng haøng .
- Noùi caùch veõ ba ñieåm khoâng thaúng haøng .
- GV veõ hình vaø moâ taû vò trí töông ñoái cuûa ba ñieåm A , B , C .
- Trong ba ñieåm thaúng haøng coù maáy ñieåm naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi ?

- Hoïc sinh leân baûng thöïc hieän- Khi chuùng cuøng naèm treân moät ñöôøng thaúng

- Laøm baøi taäp 8 SGK trang 106
- Laøm baøi taäp 9 SGK trang 106


- Veõ ba ñieåm M , N , P thaúng haøng sao cho ñieåm M naèm giöõa hai ñieåm N vaø P (chuù yù coù 2 tröôøng hôïp)
- Veõ ba ñieåm D ; E ; F thaúng haøng sao cho ñieåm D khoâng naèm giöõa hai ñieåm E vaø F (chuù yù coù hai tröôøng hôïp)

I .- Theá naøo laø ba ñieåm thaúng haøng :
d
A ( ( P
N a
B ( M (
C ( (

- Khi ba ñieåm A , B , C cuøng thuoäc moät ñöôøng thaúng ,ta noùi chuùng thaúng haøng .
- Khi ba ñieåm M , N , P khoâng cuøng thuoäc baát kyø ñöôøng thaúng naøo ,ta noùi chuùng khoâng thaúng haøng
II .- Quan heä giöõa ba ñieåm thaúng haøng :

A C B
( ( (
Vôùi ba ñieåm A , B , C thaúng haøng nhö hình thì :
- Hai ñieåm C vaø B naèm cuøng phía ñoái vôùi ñieåm A .
- Hai ñieåm A vaø C naèm cuøng phía ñoái vôùi ñieåm B .
- Hai ñieåm A vaø B naèm khaùc phía ñoái vôùi ñieåm C ta noùi ñieåm C naèm giöõa hai ñieåm A vaø B
Trong ba ñieåm thaúng haøng ,coù moät vaø chæ moät ñieåm naè giöõa hai ñieåm coøn laïi .


 3./ Baøi môùi :

4./ Cuûng coá : Töøng phaàn nhö treân vaø duøng baûng phuï A
Trong hình beân Ñieåm naøo naèm giöõa hai ñieåm coøn laïi ? ( ( M
B (
( C ( N ( P
5./ Daën doø : Laøm caùc baøi taäp 11 ; 12 ; 13 ; 14 SGK trang 107

Tieát 3 ( 3 . ÑÖÔØNG THAÚNG ÑI QUA HAI ÑIEÅM


a

b

Hai ñöôøng thaúng a , b coù caét nhau khoâng ?

I.- Muïc tieâu :
1./ Kieán thöùc cô baûn : Coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm phaân bieät .
2./ Kyõ naêng cô baûn : Bieát veõ ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm .
3./ Reøn luyeän tö duy : Bieát vò trí töông ñoái cuûa hai ñöôøng thaúng treân maët phaúng .
4./ Thaùi ñoä : Veõ caån thaän vaø chính xaùc ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm .
II.- Phöông tieän daïy hoïc :
Saùch giaùo khoa , thöôùc thaúng
III.- Hoaït ñoäng treân lôùp :
1./ Oån ñònh : Lôùp tröôûng baùo caùo só soá
2./ Kieåm tra baøi cuõ :
Kieåm tra caùc baøi taäp veà nhaø Baøi taäp 12 trang 107
Baøi taäp 13 trang 107
3./ Baøi môùi :

Hoaït ñoäng
Giaùo vieân
Hoïc sinh
Baøi ghi


1

23

- Veõ ñöôøng thaúng d ñi qua ñieåm A
- Coù theå veõ ñöôøng thaúng khaùc ñi qua ñieåm A khoâng ? Coù theå veõ ñöôïc bao nhieâu ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm A .
- Cho theâm ñieåm B khaùc A .Haõy veõ ñöôøng thaúng ñi qua A vaø B ? Veõ ñöôïc maáy ñöôøng thaúng nhö theá ?
- GV nhaán maïnh Coù moät vaø chæ coù moät ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm A ,B

- GV trình baøy caùch goïi teân ñöôøng thaúng .- Coù maáy caùch goïi teân ñöôøng thaúng ñoù
(Ñöôøng thaúng AB , BA , AC , CA , BC , CB )
- Caùc ñöôøng thaúng treân maëc daàu coù teân khaùc nhau nhöng chæ laø moät caùc ñöôøng thaúng ñoù goïi laø truøn
 
Gửi ý kiến