Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

giao an 10 nang cao

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Cương
Ngày gửi: 19h:52' 29-03-2008
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
Ch­¬ng 1
nguyªn tö
A. Më ®Çu............
Môc tiªu cña ch­¬ng
HS biÕt vµ hiÓu :
– Thµnh phÇn, kÝch th­íc vµ cÊu t¹o cña nguyªn tö.
– §iÖn tÝch h¹t nh©n, proton, n¬tron, hiÖn t­îng phãng x¹, ph¶n øng h¹t nh©n.
– Sè khèi, ®ång vÞ, nguyªn tè hãa häc.
– Obitan nguyªn tö, líp electron, ph©n líp electron, cÊu h×nh electron nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè hãa häc.
– Sù biÕn ®æi tuÇn hoµn cÊu tróc líp electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
– §Æc ®iÓm cña líp electron ngoµi cïng.
HS cã kÜ n¨ng vµ th¸i ®é :
– ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tö. Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ thµnh phÇn, cÊu t¹o nguyªn tö, x¸c ®Þnh tªn nguyªn tè hãa häc.
– HS cã kh¶ n¨ng tãm t¾t tµi liÖu, tr×nh bµy cã lËp luËn .
– Cã kÜ n¨ng tù häc vµ häc céng t¸c theo nhãm, t×m kiÕm, xö lÝ vµ l­u gi÷ th«ng tin cÇn thiÕt tõ SGK, s¸ch bµi tËp, c¸c s¸ch tham kh¶o hay m¹ng internet.
Mét sè ®iÓm cÇn l­u ý
1. HÖ thèng kiÕn thøc cña ch­¬ng 1
– Thµnh phÇn, cÊu t¹o nguyªn tö HS ®· ®­îc biÕt s¬ l­îc ë líp 8. Trong ch­¬ng 1, gi¸o viªn cÇn chó träng ®Õn ®Æc ®iÓm vÒ ®iÖn tÝch, khèi l­îng cña electron, h¹t nh©n nguyªn tö vµ c¸c h¹t thµnh phÇn cña h¹t nh©n (proton vµ n¬tron). C¸c ®¬n vÞ nh­ u (tr­íc ®©y gäi lµ ®vC), angstron (Å), nm, culong (C), ®¬n vÞ ®iÖn tÝch nguyªn tè cÇn ®­îc l­u ý.
– Kh¸i niÖm nguyªn tè hãa häc ®­îc chÝnh x¸c hãa h¬n so víi ch­¬ng tr×nh líp 8. HS ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm nguyªn tö, nguyªn tè hãa häc vµ ®ång vÞ.
– Néi dung sù chuyÓn ®éng cña electron trong nguyªn tö lµ träng t©m kiÕn thøc cña ch­¬ng 1. HS n¾m v÷ng c¸c kh¸i niÖm nh­ : líp, ph©n líp electron, obitan nguyªn tö, cÊu h×nh electron cña nguyªn tö vµ ®Æc ®iÓm cña líp electron ngoµi cïng.
2. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc
C¸c kiÕn thøc cña ch­¬ng 1 lµ míi vµ khã t­ëng t­îng ®èi víi HS. C¸c kiÕn thøc vÒ electron, vÒ h¹t nh©n, cÊu t¹o h¹t nh©n ®­îc t×m ra tõ thùc nghiÖm. HS ®­îc t×m hiÓu sù kiÖn, c¸c thÝ nghiÖm t×m ra tia ©m cùc, t×m ra h¹t nh©n, sau ®ã sö dông phÐp ph©n tÝch, tæng hîp vµ kh¸i qu¸t hãa ®Ó cã mét h×nh dung ®­îc ®Çy ®ñ vÒ thµnh phÇn, cÊu t¹o nguyªn tö.
PhÇn lÝ thuyÕt vÒ sù chuyÓn ®éng cña electron trong nguyªn tö lµ träng t©m cña ch­¬ng ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c tiªn ®Ò, do ®ã, ph­¬ng ph¸p d¹y häc chñ yÕu sö dông suy diÔn. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc kh¸c nh­ d¹y häc dù ¸n, hîp t¸c theo nhãm nhá, d¹y tù häc, tù ®äc tµi liÖu, th¶o luËn trªn líp còng nªn ®­îc coi träng.
Ch­¬ng 1 rÊt trõu t­îng, cho nªn c¸c ph­¬ng tiÖn kÜ thuËt hç trî d¹y häc nh­ m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu, c¸c phÇn mÒm m« pháng c¸c thÝ nghiÖm t×m ra tia ©m cùc, thÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n… nªn ®­îc khuyÕn khÝch sö dông ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn.
B. D¹y häc c¸c bµi cô thÓ
Bµi 1 Thµnh phÇn nguyªn tö
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
– BiÕt nguyªn tö lµ phÇn tö nhá nhÊt cña nguyªn tè, kh«ng chia ®­îc trong c¸c ph¶n øng hãa häc.
– Nguyªn tö cã cÊu t¹o gåm h¹t nh©n vµ vá electron. Nguyªn tö cã cÊu t¹o rçng.
2. KÜ n¨ng
– BiÕt ho¹t ®éng ®éc lËp vµ hîp t¸c ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô häc tËp.
– Cã kÜ n¨ng t×m kiÕm th«ng tin vÒ nguyªn tö trªn m¹ng internet, l­u gi÷ vµ xö lÝ th«ng tin.
II- ChuÈn bÞ
– Phãng to h×nh 1.1 ; 1.2 vµ h×nh 1.3 (SGK).
– ThiÕt kÕ m« pháng c¸c thÝ nghiÖm SGK trªn m¸y vi tÝnh (cã thÓ dïng phÇn mÒm Powerpoint hoÆc Macromedia Flash) ®Ó d¹y häc.
III- thiÕt kÕ ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS

Ho¹t ®éng 1. Tæ chøc t×nh huèng häc tËp

T¹i sao trong hµng ngµn n¨m sau khi cã quan niÖm vÒ nguyªn tö cña §ª-m«-crit ®· kh«ng cã mét tiÕn bé nµo trong nghiªn cøu vÒ nguyªn tö ?
HS : V× ch­a cã c¸c thiÕt bÞ khoa häc ®Ó kiÓm chøng gi¶ thuyÕt cña §ª-m«-crit. M·i ®Õn cuèi thÕ kØ XIX, ®Çu thÕ kØ XX míi cã c¸c thÝ nghiÖm cña T«m-x¬n, R¬-d¬-pho.

Ho¹t ®éng 2 : ThÝ nghiÖm t×m ra electron

GV giíi thiÖu thiÕt bÞ, hiÖn t­îng x¶y ra trong thÝ nghiÖm cña T«m-x¬n, rót ra kÕt luËn.
NÕu trªn ®­êng ®i cña tia ©m cùc ®Æt mét chong chãng nhÑ, chong chãng quay. Tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d­¬ng trong ®iÖn tr­êng.
GV : Tia ©m cùc lµ g× ? Tia ©m cùc ®­îc h×nh thµnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo ? Khèi l­îng vµ ®iÖn tÝch cña electron ?
GV Trong nguyªn tö, electron mang ®iÖn tÝch ©m. Nh­ng nguyªn tö trung hßa vÒ ®iÖn, vËy phÇn mang ®iÖn d­¬ng ®­îc ph©n bè nh­ thÕ nµo trong nguyªn tö ?
HS quan s¸t h×nh 1.1 vµ 1.2 (SGK) ®· phãng to trªn b¶ng.
- Sù ph¸t hiÖn tia ©m cùc chøng tá nguyªn tö lµ cã thËt, nguyªn tö cã cÊu t¹o phøc t¹p.
- TÝnh chÊt cña tia ©m cùc :
+ Tia ©m cùc gåm c¸c electron mang ®iÖn tÝch ©m chuyÓn ®éng rÊt nhanh.
+ Electron chØ tho¸t ra khái nguyªn tö trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt.
+ Khèi l­îng, ®iÖn tÝch e (SGK).

Ho¹t ®éng 3 : ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö

GV giíi thiÖu c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm cña R¬-d¬-pho, ®Æt c©u hái: T¹i sao hÇu hÕt h¹t ( xuyªn th¼ng qua l¸ vµng, trong khi chØ cã mét sè Ýt h¹t ( bÞ lÖch h­íng vµ mét sè Ýt h¬n n÷a h¹t ( bÞ bËt trë l¹i ?
GV tæng kÕt : PhÇn mang ®iÖn d­¬ng kh«ng n»m ph©n t¸n nh­ T«m-x¬n ®· nghÜ, mµ tËp trung ë t©m nguyªn tö, gäi lµ h¹t nh©n nguyªn tö. VËy h¹t nh©n nguyªn tö ®· lµ phÇn nhá nhÊt cña nguyªn tö ch­a ?
HS quan s¸t h×nh 1.3 phãng to, suy nghÜ vÒ hiÖn t­îng x¶y ra trong thÝ nghiÖm.
HS : ChØ cã thÓ gi¶i thÝch hiÖn t­îng trªn lµ do nguyªn tö cã cÊu t¹o rçng. PhÇn mang ®iÖn tÝch d­¬ng chØ chiÕm mét thÓ tÝch rÊt nhá bÐ so víi kÝch th­íc cña c¶ nguyªn tö.


Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu cÊu t¹o h¹t nh©n

Proton lµ g× ? Khèi l­îng vµ ®iÖn tÝch cña proton ? N¬tron lµ g× ? Khèi l­îng vµ ®iÖn tÝch cña n¬tron ?


GV C¸c thÝ nghiÖm ®· x¸c nhËn nguyªn tö lµ cã thËt, cã cÊu t¹o rÊt phøc t¹p. VËy kÝch th­íc vµ khèi l­îng cña nguyªn tö nh­ thÕ nµo ?

HS ®äc SGK vµ nhËn xÐt :
+ H¹t nh©n ch­a ph¶i lµ phÇn nhá nhÊt cña nguyªn tö.
+ H¹t nh©n gåm c¸c proton vµ n¬tron.
+ Khèi l­îng vµ ®iÖn tÝch cña proton vµ n¬tron (SGK).
- HS kÕt luËn : h¹t nh©n ®­îc t¹o nªn tõ c¸c h¹t proton vµ n¬tron

Ho¹t ®éng 5 : T×m hiÓu kÝch th­íc vµ khèi l­îng cña nguyªn tö

1. KÝch th­íc
GV gióp HS h×nh dung nguyªn tö cã kÝch th­íc rÊt nhá, nÕu coi nguyªn tö lµ mét khèi cÇu th× ®­êng kÝnh ~10–10 m. H¹t nh©n cã kÝch th­íc rÊt nhá so víi nguyªn tö, ®­êng kÝnh cña h¹t nh©n ~10–5 nm (nhá h¬n nguyªn tö ~ 10000 lÇn)


2. Khèi l­îng
GV cã thÓ dïng ®¬n vÞ gam hay kilogam ®Ó ®o khèi l­îng nguyªn tö ®­îc kh«ng? T¹i sao ng­êi ta sö dông ®¬n vÞ u (®vC) b»ng khèi l­îng nguyªn tö cacbon lµm ®¬n vÞ ?


HS ®äc SGK rót ra c¸c nhËn xÐt :
+ Nguyªn tö c¸c nguyªn tè kh¸c nhau cã kÝch th­íc kh¸c nhau.
+ §¬n vÞ ®o kÝch th­íc nguyªn tö lµ Å, nm.
1 Å = 10–10m, 1nm = 10 Å
HS dïng c¸c ®¬n vÞ nh­ gam hay kilogam ®Ó ®o khèi l­îng nguyªn tö rÊt bÊt tiÖn do sè lÎ vµ cã sè mò ©m rÊt lín, nh­ 19,9264.10–27kg lµ khèi l­îng nguyªn tö cacbon. Do ®ã, ®Ó thuËn tiÖn h¬n trong tÝnh to¸n, ng­êi ta dïng ®¬n vÞ u (®vC)

Ho¹t ®éng 6 : Tæng kÕt vµ vËn dông

GV tæng kÕt c¸c néi dung ®· häc, ra bµi tËp vÒ nhµ cho HS.
HS gi¶i c¸c bµi tËp 1, 2, 3, 4 trong SGK theo 4 nhãm. Mçi nhãm cö mét ®¹i diÖn lªn ch÷a bµi tËp ®· ®­îc ph©n c«ng. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt kÕt qu¶.


Bµi 2 H¹t nh©n nguyªn tö
nguyªn tè hãa häc
I- Môc tiªu
1. KiÕn thøc
– BiÕt sù liªn quan gi÷a sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n víi sè proton vµ sè electron. BiÕt c¸ch tÝnh sè khèi cña h¹t nh©n nguyªn tö.
– HiÓu kh¸i niÖm nguyªn tè hãa häc. ThÕ nµo lµ sè hiÖu, kÝ hiÖu nguyªn tö.
2. KÜ n¨ng
– RÌn kÜ n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp x¸c ®Þnh sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n, sè proton, sè n¬tron vµ electron nguyªn tö vµ sè khèi cña h¹t nh©n nguyªn tö.
– HS hiÓu sù cÇn thiÕt ®¶m b¶o an toµn h¹t nh©n. Liªn hÖ víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n¨ng l­îng ®iÖn h¹t nh©n cña ®Êt n­íc.
– RÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù häc, tù ®äc vµ ho¹t ®éng céng t¸c theo nhãm, kh¶ n¨ng x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch.
II- ChuÈn bÞ
– PhiÕu häc tËp.
– M¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu ®a n¨ng nÕu cã.
III- ThiÕt kÕ ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS

Ho¹t ®éng 1. Tæ chøc t×nh huèng häc tËp

GV : §¹i l­îng vËt lÝ nµo lµ ®Æc tr­ng cho mét nguyªn tè hãa häc ?

Ho¹t ®éng 2. T×m hiÓu ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè khèi cña h¹t nh©n lµ g× ?

GV yªu cÇu HS t¸i hiÖn c¸c ®Æc tr­ng cña proton, n¬tron vÒ khèi l­îng vµ ®iÖn tÝch.
Nguyªn tö trung hßa vÒ ®iÖn, cho nªn : sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n Z = sè proton = sè electron.
GV th«ng b¸o sè khèi A = Z + N, trong ®ã Z lµ sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n, N lµ sè n¬tron cã trong h¹t nh©n nguyªn tö. A vµ Z lµ nh÷ng ®Æc tr­ng rÊt quan träng cña nguyªn tö.

HS nhí l¹i kiÕn thøc vÒ ®iÖn tÝch cña proton vµ n¬tron. Mét h¹t nh©n cã Z proton th× ®iÖn tÝch cña h¹t nh©n b»ng Z+ vµ sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng Z.
HS vËn dông trong thÝ dô sau : nguyªn tö nit¬ cã sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 7, cã N = 7, vËy nguyªn tö nit¬ cã :
+ 7 proton vµ 7 electron.
+ Sè khèi A = 7 + 7 = 14

Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu kh¸i niÖm nguyªn tè hãa häc

GV tæng kÕt : Nguyªn tè hãa häc lµ nh÷ng nguyªn tö cã cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
Nh­ vËy ®¹i l­îng vËt lÝ ®Æc tr­ng cña mét nguyªn tè hãa häc lµ ®iÖn tÝch h¹t nh©n.
HS ®äc SGK vµ ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa nguyªn tè hãa häc, so s¸nh víi néi dung nµy ë líp 8.
Nguyªn tö lµ h¹t vi m« ®¹i diÖn cho nguyªn tè hãa häc.

Ho¹t ®éng 4. T×m hiÓu kh¸i niÖm sè hiÖu vµ kÝ hiÖu nguyªn tö

GV th«ng b¸o : Sè hiÖu nguyªn tö cña nguyªn tè lµ sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö cña nguyªn tè ®ã, ®­îc kÝ hiÖu lµ Z.
GV kÝ hiÖu nguyªn tö cho biÕt nh÷ng g× ?
- §iÖn tÝch h¹t nh©n, sè hiÖu nguyªn tö vµ sè electron trong nguyªn tö.
- Sè khèi vµ sè n¬tron trong h¹t nh©n.
HS cã thÓ lµm viÖc theo nhãm, tù ®äc SGK, th¶o luËn vÒ sè hiÖu vµ kÝ hiÖu cña nguyªn tö.
HS xÐt thÝ dô : biÕt sè hiÖu nguyªn tö cña Fe lµ 26, h¹t nh©n nguyªn tö Fe cã 26 proton, sè khèi cña h¹t nh©n Fe lµ 56.
NFe = 56 – 26 = 30

Ho¹t ®éng 5. Tæng kÕt vµ vËn dông gi¶i c¸c bµi tËp 1, 2, giao bµi tËp vÒ nhµ
HS «n l¹i bµi 1 vµ bµi 2, chuÈn bÞ cho bµi 3.

IV. Th«ng tin bæ sung
N¨ng l­îng h¹t nh©n cã nªn ®­îc sö dông ë ViÖt Nam ?
1. Nh÷ng ý kiÕn ñng hé viÖc x©y dùng nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n
§Ó duy tr× mét tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao thø hai ch©u ¸, kho¶ng 7,5 - 8% mét n¨m nh­ hiÖn nay, theo nghiªn cøu cña tæng c«ng ti ®iÖn lùc ViÖt Nam (EVN), t¨ng tr­ëng nguån ®iÖn ph¶i ®¹
 
Gửi ý kiến