Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Cây sống ở đâu?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi bao
Ngày gửi: 04h:19' 22-03-2018
Dung lượng: 36.7 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 1 người (bùi bao)


CHUYÊN ĐỀ
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2
TIẾT 25: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN.
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức-kĩ năng: - Nêu được tên, lợi ích của một số loài cây sống trên cạn.
2. Năng lực: Hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, mô tả.
- Quan sát và chỉ ra được một số loài cây sống trên cạn
- Kỹ năng quan sát , tìm kiếm và xử lý các thông tin về các loài cây sống trên cạn.
- Kỹ năng ra quyết định : nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối.
- Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt dộng học tập.
- Phát triển kỹ năng hợp tác.
- Biết phối hợp với bạn bè để giải quyết nhiệm vụ học tập.
- Biết hợp tác với mọi người xung quanh cùng bảo vệ cây cối.
3. Phẩm chất: Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. - Có ý thức bảo vệ cây xanh
B.CHUẨN BỊ
- GV: Tranh, ảnh một số loài cây sống trên cạn
Ảnh minh họa trong SGK trang 52, 53. Bút dạ bảng, giấy A3, phấn màu. Một số tranh, ảnh (HS sưu tầm).
- Học sinh: Sưu tầm 1 số loại cây sống trên cạn (tranh cảnh,cây thật).
Một số tấm gắn ghi các nghề nghiệp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Khởi động :
- Gv gọi hs trả lời lại 1 số câu hỏi trong bài “ - Cây có thể trồng được ở những đâu?
1 . Giới thiệu tên cây.
2. Nơi sống của loài cây đó.
3. Mô tả qua cho các bạn về đặc điểm của loại cây đó.
- Nhận xét, tuyên dương những hs trả lời đúng.
2.Bài mới

* Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề tự nhiên bài học đầu tiên đó là “Một số loại cây sống trên cạn “ .
a Hoạt động 1 :Nhận biết một số loài cây sống trên cạn
Mục tiêu : Nhận dạng và nói tên được một số cây sống trên cạn
Cách tiến hành
* Hãy kể một số loài cây sống trên cạnmà em biết.?
GV chốt: Ngoài những cây các em vừa kể trong thực tế còn rất nhiều các loài cây sống trên cạn khác căn cứ theo đặc điểm của giống loài và lợi ích của từng loại cây mà người ta chia ra làm nhiều loại khác nhau. Dự vào sự hiểu biết của mình các em hãy thể hiện một bức tranh về một số loài cây sống trên cạn mà em biết.
* Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của học sinh về cây sống trên cạn

- Quan s¸t tranh cña nhãm 1 (mÝt, bµng) c¸c em cã nh÷ng ý kiÕn th¾c m¾c g× vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña c©y?
? Qua nh÷ng c©u hái võa råi c¸c em cã b¨n kho¨n g× kh«ng? (b¨n kho¨n vÒ c¸c bé phËn cña c©y) ? C©u hái chung lµ g×:
- GV quan s¸t tranh vÏ cña nhãm 2 (cay chuèi, c©y ng«): C¸c em cã nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt g×? ( c©y cã bÑ ph¶i kh«ng? c©y cã l¸ to ph¶i kh«ng? c©y cã qu¶ ë th©n c©y ph¶i kh«ng?...
- Tranh Nhãm 3 (c©y m­íp, bÝ ®á) t­¬ng tù.
* Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi
?C¸c em võa quan s¸t xong c¸c bøc tranh vÏ cña nhãm 2 vµ nhãm 3, qua nh÷ng c©u hái c¸c em võa ®Ò xuÊt, vËy c¸c em b¨n kho¨n vÒ ®iÒu g×?
- Yªu cÇu HS ®äc l¹i c¶ 3 c©u hái.
- §Ó tr¶ lêi 3 c©u hái trªn c¸c em cã ý kiÕn ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n tr¶ lêi c©u hái nµo? Th¶o luËn nhãm trong 1
 
Gửi ý kiến