Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

tuan le giao duc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Ngọc Thương
Ngày gửi: 17h:30' 08-05-2008
Dung lượng: 164.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
Uû ban nh©n d©n céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
huyÖn tam ®­êng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_________________ ______________________________________
Sè: /UBND- PGD Tam §­êng, ngµy th¸ng n¨m 2008
V/v: H­ëng øng tuÇn lÔ toµn cÇu
hµnh ®éng gi¸o dôc cho mäi ng­êi

KÝnh göi:
- C¸c c¬ quan, ban ngµnh trong toµn huyÖn
- UBND c¸c x· thÞ trÊn.
Thùc hiÖn C«ng v¨n sè: 2520/BGD§T - KHTC ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc h­ëng øng: TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng gi¸o dôc cho mäi ng­êi.
“TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng gi¸o dôc cho mäi ng­êi” (tõ ngµy 21/4/2008 ®Õn 27/4/2008) ®­îc Tæ chøc UNESCO vµ UNICEF vµ c¸c Tæ chøc phi ChÝnh phñ ph¸t ®éng vµ tæ chøc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi víi ho¹t ®éng chÝnh lµ: Tæ chøc tiÕt häc víi sù tham gia cña trÎ em vµ ng­êi lín nh»m lËp kØ lôc vÒ tiÕt häc lín nhÊt thÕ giíi.
§©y lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa s©u s¾c nh»m n©ng cao nhËn thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, cña toµn x· héi vÒ gi¸o dôc vµ häc tËp cho mäi ng­êi.
H­ëng øng "TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng gi¸o dôc cho mäi ng­êi", UBND huyÖn Tam §­êng yªu cÇu c¸c c¬ quan, ban ngµnh vµ c¸c x· thÞ trÊn trong toµn huyÖn tham gia h­ëng øng thùc hiÖn kÕ ho¹ch "TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng gi¸o dôc cho mäi ng­êi" (cã kÕ ho¹ch tæ chøc vµ giÊy mêi kÌm theo)
Thêi gian tæ chøc: 8h 00’ ngµy 23/4/2008
§Þa ®iÓm: Tr­êng TiÓu häc Sè 1 B×nh L­ – huyÖn Tam §­êng – tØnh Lai Ch©u.
Héi cha mÑ häc sinh, ®¹i diÖn nhµ tr­êng (hiÖu tr­ëng hoÆc hiÖu phã) c¸c tr­êng, ®¹i diÖn l·nh ®¹o x· tham gia tiÕt häc lín nhÊt thÕ giíi ®¶m b¶o hiÖu qu¶ g¾n víi c¸c ho¹t ®éng, viÖc lµm cô thÓ thiÕt thùc vËn ®éng ®­îc nhiÒu häc sinh ®· bá häc, cã hoµn c¶nh khã kh¨n trë l¹i tr­êng ®Ó tiÕp tôc ®­îc häc tËp.
Trªn ®©y lµ néi dung thùc hiÖn “TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng gi¸o dôc cho mäi ng­êi” ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ban ngµnh, UBND c¸c x· thÞ trÊn tham gia thùc hiÖn "TiÕt häc lín nhÊt thÕ giíi"
N¬i nhËn: TM. Uû ban nh©n d©n huyÖn
- Nh­ kg;
- L­u.KÕ HO¹CH Tæ CHøC
tuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng v× mäi ng­êi
(KÌm theo c«ng v¨n sè 129/UBND - PGD ngµy 18/4/2008)
i. Giíi thiÖu vÒ tuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng v× gi¸o dôc n¨m 2008
TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng v× gi¸o dôc cho mäi ng­êi n¨m nay ®­îc UNESCO, UNICIF cïng c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ph¸t ®éng vµ tæ chøc thùc hiÖn ë tÊt c¶c c¸c n­íc trªn thÕ giíi víi chñ ®Ò " TrÎ em vµ toµn ng­êi lín trªn thÕ giíi cïng tham gia lËp kØ lôc vÒ : TiÕt häc lín nhÊt thÕ giíi"
TuÇn lÔ hµnh ®éng nµy gåm hai ho¹t ®éng chÝnh:
1. X©y dùng bé tµi liÖu liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò gi¸o dôc t¹i céng ®ång.
2. Tæ chøc tiÕt häc víi sù tham gia cña trÎ em vµ ng­êi lín nh»m lËp lØ lôc vÒ tiÕt häc lín nhÊt thÕ giíi.
II. H­íng dÉn tham gia lËp kû lôc tiÕt häc lín nhÊt thÕ giíi
*Môc tiªu:
1. Giải thích về tầm quan trọng khi được hưởng nền giáo dục có chất lượng tốt.
2. Giải thích số lượng người không được hưởng nền giáo dục.
3. Giải thích tác động của việc không biết đọc, biết viết và làm tính tới cuộc sống của người đó.
4. Nhằm làm cho các nhà lãnh đạo hiểu được tầm quan trọng của giáo dục và việc cần phải tiến hành những hành động kịp thời. Có thể thực hiện điều này qua việc cung cấp cho các nhà lãnh đạo các tài liệu nếu họ tham gia trong lớp học hoặc chuẩn bị tài liệu và gửi đến cho họ.
5. Xây dựng một kế hoạch bài học linh hoạt phù hợp với trẻ em ở mọi lứa tuổi và thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới.
* Néi dung:
§Ó cã thÓ tham gia kØ lôc Guiness bµi häc cÇn ®­îc thùc hiÖn cïng thêi gian vµ néi dung ®· ®­îc thèng nhÊt trªn toµn thÕ giíi. Ng­êi d¹y bµi häc cã thÓ bæ sung nh÷ng th«ng tin cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng, cña tr­êng.
* Thêi gian: ngµy 23/4/2008
Bµi häc chÝnh cÇn diÔn ra trong 30 phót b¾t ®Çu tõ : 10 giê 10 phót.
Ngoµi bµi häc chÝnh c¸c tr­êng linh ho¹t thêi gian tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ diÔn ®µn, ca móa nh¹c, ho¹t c¶nh, trß ch¬i..... vµ cã thÓ b¾t ®Çu sím h¬n tïy thuéc vµo néi dung sinh ho¹t cña ®¬n vÞ.
* §Þa ®iÓm:
Tr­êng TiÓu häc sè 1 B×nh L­ - huyÖn Tam §­êng - tØnh Lai Ch©u.
* H×nh thøc:
Tæ chøc linh ho¹t, s¸ng t¹o nÕu bµi häc cµng sö dông ®­îc cµng nhiÒu h×nh thøc truyÒn t¶i th«ng tin s¸ng t¹o cµng tèt nh­: ho¹t c¶nh, tranh ¶nh, b¶ng biÓu,....
Ng­êi d¹y cã thÓ lµ gi¸o viªn, cha me häc sinh,c¸c nhµ l·nh ®¹o hoÆc cã thÓ giao cho c¸c em häc sinh thùc hiÖn.
Ho¹t ®éng nµy cÇn mêi c¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tíi dù ®Ó cung cÊp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o nh÷ng th«ng tin vÒ thùc tr¹ng gi¸o dôc cuar huyÖn vµ nhu cÇu cña häc sinh vµ cña céng ®ång vÒ mét nÒn gi¸o dôc cã chÊt l­îng cho mäi trÎ em ®­îc tíi tr­êng.
Ngay sau tiÕt häc c¸c tr­êng cÇn lËp biªn b¶n ghi nhËn tiÕt häc ®Ó tham gia lËp kû lôc Guiness (phim t­ liÖu, tranh ¶nh nÕu cã ®iÒu kiÖn)
* §èi t­îng tham gia tiÕt häc cÊp huyÖn
C¸n bé Së GD&§T tØnh Lai Ch©u, c¸n bé Së Ngo¹i vô, C¸n bé l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh, Héi khuyÕn häc, Héi cùu gi¸o chøc, ®µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh ®Ó ®­a tin vÒ giê häc, häc sinh vµ gi¸o viªn t¹i tr­êng häc TiÓu häc trong ®Þa bµn, häc sinh ®· bá häc hoÆc kh«ng ®­îc ®Õn tr­êng, cha me häc sinh, h­íng dÉn viªn, tham dù viªn c¸c líp Reflect, ®¹i diÖn l·nh ®¹o c¸c x·, ®¹i diÖn ban gi¸m hiÖu c¸c tr­êng häc trong toµn huyÖn.
* Ch­¬ng tr×nh cô thÓ:
L­u ý: §èi víi bµi häc, ngo¹i trõ phÇn in nghiªng, tÊt c¶ néi dung vµ c©u hái ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo h­íng dÉn sau, phÇn nghiªng cã thÓ ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®Þa ph­¬ng.
C¸c phÇn b¾t buéc nµy ®­îc x©y dùng tõ h­íng dÉn cña chiÕn dÞch toµn cÇu vÒ gi¸o dôc. Nh»m ®¶m b¶o c¸c tiªu trÝ cña Kû lôc thÕ giíi, ®Ò nghÞ c¸c tr­êng kh«ng thay ®æi thêi gian bµi häc vµ néi dung c¸c phÇn b¾t buéc nµy.
Thêi gian
Néi dung
Ghi chó

20`
I. PhÇn më ®Çu.- Chµo hái
- Giíi thiÖu TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng v× gi¸o dôc cho mäi ng­êi
- Giíi thiÖu ®¹i biÓu vµ ng­êi tham dù
- Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh
- Khëi ®éng(ch¬i khëi ®éng cho c¶ héi tr­êng, nªn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn gi¸o dôc)
- Tr­íc khi ®Õn giê häc kho¶ng 10 gi©y, MC sÏ ®iÒu khiÓn ®Ó c¶ héi tr­êng cïng ®Õm ng­îc tõ 10 ®Õn 1 ®Ó b¾t ®Çu giê häc
- Khi b¾t ®Çu giê häc s©n khÊu sÏ ®­îc nh­êng cho ng­êi d¹y toµn quyÒn ®iÒu khiÓn.
§©y lµ phÇn rÊt linh ho¹t nªn c¸c tr­êng cÇn chñ ®éng quyÕt ®Þnh h×nh thøcvµ thêi gian cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng nµy.

30`
II. Bµi häc b¾t buéc.
Tõ phÇn nµy trë ®i "Ng­êi d¹y ®­îc hiÓu lµ nh÷ng ng­êi truyÒn t¶i néi dung cña bµi häc lËp kû lôc thÕ giíi, cã thÓ lµ häc sinh, gi¸o viªn, cha mÑ häc sinh...


3`
A. giíi thiÖu:
Giáo viên giải thích kỷ lục thế giới là gì.
Ví dụ:
* Người giữ kỷ lục thế giới về nhảy xa nhất là Mike Powell với khoảng cách là 8,95 mét; tương đương với chiều dài của 5 người nằm dọc liền nhau.
* Kỉ lục thế giới dành cho con vật chạy nhanh nhất trên cạn thuộc về loài báo gêpa, tốc độ nhanh nhất của nó lên tới 100 mét trong 3 giây.
Các giáo viên giải thích rằng các học sinh đang tham gia vào sự kiện phá vỡ kỷ lục thế giới và họ đang cùng tham gia với hàng triệu triệu những học sinh khác trên khắp thế giới trong cùng một bài học vào cùng một thời điểm, cùng với rất nhiều các nhà lãnh đạo khác. Nhiều trường học và các tổ chức khác trên khắp Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương, Bắc Mỹ và Châu Mỹ La tinh cũng sẽ tham gia tiết học này.
Sự kiện Kỷ lục thế giới này do Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục (GCE) tổ chức. Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục là một phong trào hoạt động trên toàn thế giới của các giáo viên, các tổ chức từ thiện và các nhóm cộng đồng, nhằm nhắc nhở các chính phủ giữ lời hứa về việc xóa nạn mù chữ và mọi trẻ em trên thế giới đều được đến trường.

- B¾t buéc vÒ thêi gian vµ néi dung.


7`
B. Gi¸o dôc cã chÊt l­îng.
Giáo viên sẽ hỏi các học sinh của mình điều gì làm nên một nền giáo dục có chất lượng tốt và nền giáo dục chưa có chất lượng?
Giáo viên có thể hỏi người học những điều họ cần cho một nền giáo dục tốt trong trường của họ và trên toàn thế giới

Ví dụ về câu hỏi đánh giá nền giáo dục đã có chất lượng tốt hay chưa:
Có bao nhiêu học sinh trong lớp
Giáo viên đứng lớp được đào tạo chuẩn chưa, có quan tâm đến học sinh không?
Số lượng tài liệu dạy học, sách giáo khoa có đủ không?
Học sinh có được học về những điều thú vị và phù hợpvới các em hay không
Môi trường học tập có đảm bảo và an toàn hay không

Giáo viên sẽ đưa ra một số ví dụ về giáo dục chất lượng kém trên quy mô toàn cầu.

Ví dụ bao gồm:
Ở Zămbia, trung bình một lớp học có tới 64 học sinh với 1 giáo viên, ở nhiều trường số học sinh lên tới trên 100 em một lớp. (Giáo viên có thế đếm số học sinh trong lớp mình để so sánh).
Ở Liberia, khoảng 27 học sinh tiểu học thì mới có một quyển sách giáo khoa.
Trên một nửa số học sinh 11 tuổi tại các nước như Kenya, Malawi, Mozambique, Uganda, Tanzania, và Zămbia tới lớp mà không hề có sách giáo khoa.
- B¾t buéc vÒ thêi gian vµ néi dung
- Tuy nhiªn c¸c tr­êng cã thÓ thay ®æi c©u tr¶ lêi ë phÇn in nghiªng cho phï hîp víi t×nh h×nh gi¸o dôc ë ViÖt Nam vµ ë ®Þa ph­¬ng

7`
C. ChÊm døt t×nh tr¹ng trÎ em kh«ng ®­îc ®i häc.
Giáo viên giải thích rằng hiện nay có rất nhiều trẻ em không được học hành thậm chí trong cả nền giáo dục chất lượng kém.
Giáo viên hỏi học sinh trong lớp đoán số lượng người lớn trên thế giới không biết đọc và viết.
Câu trả lời là hơn 750 triệu người.
Nếu giáo viên muốn nhấn mạnh ý này thì có thông tin thêm là số lượng người không biết đọc biết viết đó nhiều hơn dân số của các nước Mỹ, Nga, Brazil, Nam Phi, Úc, Hàn Quốc và Ả rập Xeut cộng lại.
Giáo viên giải thích lý do số người mù chữ lớn như thế là do một số nhóm trẻ em không được đến trường.
Giáo viên có thế đưa ra ví dụ đặc biệt là trẻ em gái trên toàn thế giới thường không được tới trường và đó là nguyên nhân tại sao cứ 4 phụ nữ lại có 1 người không biết đọc biết viết.
Giáo viên hỏi học viên trả lời câu hỏi nhóm trẻ nào có nguy cơ không được tới trường nhất.
Câu trả lời về những nhóm bị loại trừ có t
 
Gửi ý kiến