Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

tổng kết 08-09

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Hữu Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:35' 20-05-2009
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
ÂÄÜI THIÃÚU NIÃN TIÃÖN PHONG HÄÖ CHÊ MINH
Liãn âäüi Træåìng tiãøu hoüc säú 1 Quaíng An
Quaíng An ngaìy 25 thaïng 05 nàm 2009

BAÏO CAÏO
TÄØNG KÃÚT CÄNG TAÏC ÂÄÜI VAÌ PHONG TRAÌO THIÃÚU NHI
Nàm hoüc: 2008-2009

Thæûc hiãûn Nghë quyãút Âaûi häüi Âoaìn toaìn quäúc láön thæï IX; Nghë quyãút Âaûi häüi Âoaìn toaìn tènh láön thæï XIII,ì Nghë quyãút Âaûi häüi Huyãûn Âoaìn láön thæï VIII; Thæûc hiãûn yãu cáöu, nhiãûm vuû nàm hoüc 2008-2009 cuía Bäü giaïo duûc, Såí giaïo duûc vaì Phoìng giaïo duûc âaî âãö ra; Thiãút thæûc chaìo mæìng kyí niãûm caïc ngaìy lãù låïn cuía quã hæång âáút næåïc, cäng taïc Âäüi vaì phong traìo thiãúu nhi Liãn âäüi Træåìng tiãøu hoüc säú 1 Quaíng An nàm hoüc 2008-2009 táûp trung vaìo caïc nhiãûm vuû cuû thãø sau:
I/ TROÜNG TÁM CÄNG TAÏC:
1.Táûp trung triãøn khai thæûc hiãûn Nghë quyãút Âaûi häüi Âoaìn toaìn quäúc láön thæï IX; Nghë quyãút Âaûi häüi Âoaìn toaìn tènh láön thæï XIII,ì Nghë quyãút Âaûi häüi Huyãûn Âoaìn láön thæï VIII vãö “ Chæång trçnh baío vãû, chàm soïc, giaïo duûc Thiãúu niãn Nhi âäöng vaì xáy dæûng Âäüi TNTP Häö Chê Minh væîng maûnh”.
2. Tiãúp tuûc âäøi måïi vaì náng cao cháút læåüng hoaût âäüng Âäüi vaì phong traìo thiãúu nhi; Thæûc hiãûn kãú hoaûch liãn ngaình vãö phaït âäüng phong traìo thi âua “ Xáy dæûng træåìng hoüc thán thiãûn, hoüc sinh têch cæûc” cuía Bäü giaïo duûc âaìo taûo, Trung æång Âoaìn TNCS Häö Chê Minh, Bäü vàn hoaï- Thãø thao vaì du lëch.
3. Âáøy maûnh triãøn khai cuäüc váûn âäüng “Thiãúu nhi Viãût Nam thi âua thæûc hiãûn täút 5 âiãöu Baïc Häö daûy”; phong traìo “Nghçn viãûc täút”, “Giuïp baûn âãún træåìng” vaì chæång trçnh “Thàõïp saïng æåïc må Thiãúu nhi Viãût Nam”.
4. Thæûc hiãûn täút ”Chæång trçnh reìn luyãûn phuû traïch Âäüi”, ‘”Chæång trçnh reìn luyãûn âäüi viãn”; cuíng cäú, náng cao cháút læåüng hoaût âäüng cuía Ban chè huy Liãn âäüi, Chi âäüi, Ban caïn sæû låïp vaì anh chë phuû traïch (GVCN caïc låïp)
5. Chuí âäüng tham mæu våïi Häüi âäöng âäüi xaî, Ban giaïm hiãûu nhaì træåìng, Chi bäü, Cäng âoaìn vaì Âoaìn thanh niãn trong nhaì træåìng, phaït huy vai troì cuía caïc læûc læåüng xaî häüi trong viãûc baío vãû, chàm soïc vaì giaïo duûc thiãúu niãn nhi âäöng; tham mæu xáy dæûng, huy âäüng caïc nguäön quyî cho cäng taïc Âäüi vaì phong traìo thiãúu nhi.
. CHUÍ ÂÃÖ NÀM HOÜC:
Laìm theo låìi Baïc daûy
Thán thiãûn vaì yãu thæång
Cuìng giuïp baûn âãún træåìng
Thàõp saïng nhæîng æåïc må.
II/ ÂAÏNH GIAÏ HOAÛT ÂÄÜNG:
Chæång trçnh cäng taïc Âäüi vaì phong traìo thiãúu nhi Hoüc kç I nàm hoüc 2008-2009 âæåüc âaïnh giaï qua nhæîng näüi dung sau:
1.Chæång trçnh “Bäöi dæåîng tám häön, thàõp saïng æåïc må”:
-Ngay tæì âáöu nàm hoüc, Liãn âäüi âaî täø chæïc caïc hoaût âäüng tuyãn truyãön, giaïo duûc giuïp thiãúu nhi hiãøu biãút yï nghéa caïc ngaìy lãù, kyí niãûm låïn trong nàm, vãö truyãön thäúng dán täüc, cuía Âaíng, cuía Âoaìn thanh niãn vaì cuía Âäüi TNTP Häö Chê Minh thäng qua caïc hçnh thæïc: Kãø chuyãûn dæåïi cåì, thi kãø chuyãûn saïch, chàm soïc vaì dáng hæång Âaìi tæåíng niãûm, Bia tæåíng niãûm liãût sé.
-Thæûc hiãûn cuäüc váûn âäüng “Thiãúu nhi Viãût Nam thi âua thæûc hiãûn täút 5 âiãöu Baïc Häö daûy”; chæång trçnh “Thàõp saïng æåïc må thiãúu nhi Viãût Nam, phong traìo “Nghçn viãûc täút”.
-Âáøy maûnh vaì âa daûng caïc hoaût âäüng tuyãn truyãön nãu gæång, giåïi thiãûu caïc gæång âäüi viãn, thiãúu nhi coï thaình têch täút trong hoüc táûp vaì reìn luyãûn.
2. Chæång trçnh “Thán thiãûn âãún træåìng”.
-Liãn âäüi cuìng nhaì træåìng tàng cæåìng täø chæïc caïc hoaût âäüng khuyãún khêch, hæåïng dáùn täø chæïc phæång phaïp hoüc táûp chuí âäüng saïng taûo trong thiãúu nhi thäng qua viãûc täø chæïc “Phong traìo tæû quaín ì”, “Truy baìi âáöu giåì”. Phaït âäüng phong traìo thi âua hoüc táûp thäng qua “Tuáön hoüc täút”, “Thaïng hoüc täút, “Âäi baûn cuìng tiãún”. Phaït âäüng phong traìo reìn chæî giæî våí ngay tæì âáöu nàm hoüc vaì täøø chæïc cuäüc thi “Våí saûch - chæî âeûp”vaìo cuäúi mäùi hoüc kç, nhàòm taûo mäi træåìng thi âua hoüc táûp thæûc sæû trung thæûc, nghiãm tuïc, cháút læåüng. Giåïi thiãûu, âënh hæåïng cho hoüc sinh tham gia caïc cuäüc thi saïng taûo daình cho thiãúu nhi nhæ cuäüc thi “Âàût tãn cho âæåìng dáy tæ ván vaì häù tråü treí em 18001567“ våïi gáön 300 baìi dæû thi.
-Täø chæïc giaïo duûc khaí nàng tæû baío vãû, chäúng xám haûi, phoìng chäúng tai naûn thæång têch qua tuyãn truyãön giaïo duûc qua giaíng daûy chuyãn âãö“Quyãön vaì bäøn pháûn cuía treí em”, “An toaìn giao thäng, nguyãn nhán gáy
 
Gửi ý kiến