Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6.

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Dương
Ngày gửi: 10h:16' 08-10-2019
Dung lượng: 21.3 KB
Số lượt tải: 1562
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT TENSE)
I. Bài tập về “to be” ( is / am / are )
1. It ……………………… cold today. 2. I ……………………… at home now. 3. They ……………………… Korean. 4. There ……………………… a pen on the desk. 5. My name ……………………… Nikita. 6. We ……………………… from Ukraine. 7. That ……………………… right. 8. I ……………………… OK, thanks. 9. Clara and Steve ……………………… married. 10. She ……………………… an English teacher. 11. This book ……………………… mine. 12. Jane and Peter ……………………… married. 13. My brother ……………………… here at the moment. 14. Many people ……………………… in the bank. 15. We ……………………… in England. 16. It ……………………… Monday today. 17. I ……………………… a hairdresser. 18. My name ……………………… Alexander. 19. There ……………………… many people in this class. 20. …………… Ane and Alice sisters? 21. ……………………… this car yours? 22. ……………………… I in your way? 23. ……………………… you twenty-five years old? 24. ……………………… the Smiths divorced? 25. ……………………… this your new bicycle? 26. I ……………………… a student. 27. The teachers ……………………… in the room. 28. The cat ……………………… on the table. 29. The dog ……………………… under the table.
30. This book ……………………… cheap.

II. Hoàn thành các câu sau:
1) Tom ..................... stamps. (not/to collect)
2) You ..................... songs in the bathroom. (not/to sing)
3) Julie ..................... in the garden. (not/to work)
4) I ..................... at home. (not/to sit)
5) Tina and Kate ..................... the windows. (not/to open)
6) Adam ..................... French. (not/to speak)
7) His sister ..................... lemonade. (not/to like)
8) We ..................... to music. (not/to listen)
9) My father ..................... the car every Saturday. (not/to clean)
10) Johnny and Danny ..................... in the lake. (not/to swim)

III. Hoàn thành các câu hỏi sau:
1. Where / John?
Where is John?
2. Why / they / hungry?
Why are they hungry?
3. Where / we?
.................................................................................................
4. Who / you?
.................................................................................................
5. Why / he / late?
.................................................................................................
6. What / this?
.................................................................................................
7. Where / Jimmy ?
.................................................................................................
8. How old / she ?
.................................................................................................
9. How / you ?
.................................................................................................
10. Where / the station?
.................................................................................................
11. What time / it now?
.................................................................................................
12. Where / Pedro / from?
.................................................................................................
13. Why / they / in the kitchen?
.................................................................................................
14. How / the food?
.................................................................................................
15. How long / the journey?
.................................................................................................
16. How old / you ?
.................................................................................................

IV. Hoàn thành các câu sau: Ở dạng nghi vấn
(you / like cake?) - Do you like cake?
(she / live in London?)...........................................................................
(they / hate studying?) ...........................................................................
(you / drink tea every morning?) ...........................................................................
(you smoke?) ...........................................................................
(he / play tennis on Saturdays?) ...........................................................................
(you / go shopping at the weekend?) ...........................................................................
(you / drink alcohol?) ...........................................................................
(she / work in an office?) ...........................................................................
(they / study French?) ...........................................................................

V. Hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu phủ định)
1) They play volleyball every week. - They ..................... volleyball every week.
2) John is nice. - John ..................... nice.
3) This car makes a lot of noise. - This car ..................... a lot of noise.
4) I like computer games. - I ..................... computer games.
5) We are from Greece. - We ..................... from Greece.
6) You wear pullovers. - You ..................... pullovers.
7) They speak English. - They ..................... English.
8) He watches TV. - He ..................... TV.
9) I am from Spain. - I ..................... from Spain.
10) Steve draws nice pictures. – Steve ..................... nice pictures.
VI. Hoàn thành các câu sau: Ở dạng nghi vấn
(you / like cake?) - Do you like cake?
(she / live in London?)...........................................................................
(they / hate studying?) ...........................................................................
(you / drink tea every morning?) ...........................................................................
(you smoke?) ...........................................................................
(he / play tennis on Saturdays?) ...........................................................................
(you / go shopping at the weekend?) ...........................................................................
(you / drink alcohol?) ...........................................................................
(she / work in an office?) ...........................................................................
(they / study French
 
Gửi ý kiến