Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TỜ TRÌNH CÔNG NHẬN BDTX 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hải Nam
Ngày gửi: 09h:39' 11-06-2019
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SÓC SƠN
TRƯỜNG TH PHÚ CƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: ….. /TT-THPC
 Phú Cường, ngày 11 tháng 6 năm 2019
TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị công nhận CBQL và giáo viên hoàn thành chương trình
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình BDTX CBQL trường tiểu học; Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 142/PGDĐT-GDTH ngày 10/6/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn V/v tổ chức đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019
Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch số 04/KH-THPC ngày 11 tháng 9 năm 2018 về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019 của Trường Tiểu học Phú Cường.
Trường Tiểu học Phú Cường báo cáo việc thực việc thực hiện Chương trình BDTX năm học 2018-2019 như sau:
Căn cứ vào kết quả bài thu hoạch hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019 của cán bộ quản lý và giáo viên trường Tiểu học Phú Cường;
+ Cán bộ Quản lý: 03 đ/c đạt yêu cầu (Có danh sách kèm theo)
+ Giáo viên: 32 đ/c Giỏi và 14 đ/c Khá (Có danh sách kèm theo)
Trường Tiểu học Phú Cường kính trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn xét duyệt và ban hành quyết định công nhận 49 cán bộ quản lý và giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn;
- Lưu: VP.Nguyễn Thị Phương Lan

 
Gửi ý kiến