Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TKB LẦN 2 ÁP DỤNG 4/10/2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
Ngày gửi: 10h:08' 02-10-2021
Dung lượng: 44.2 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
"THCS NGUYỄN TRÃI
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU LẦN 2
BUỔI SÁNG
Thực hiện từ ngày 04 tháng 10 năm 2021

THỨ TIẾT HÒA PHONG NG THÚY MỸ DŨNG NHA H THÚY TÔ THỦY HÙNG VÂN SINH TUÂN HỒNG TH TRANG NG BÌNH QUANG M BÌNH GIANG HƯƠNG HÂN V TRANG PHƯỢNG VINH HẠNH NG HẰNG YẾN HƯNG LAN NGỤY HẰNG Đ HẰNG TUYỀN TR THỦY HUYỀN ĐẠT HẠNH KÝ
2 1 ChCờ - 6B ChCờ - 9C ChCờ - 6D ChCờ - 7A ChCờ - 7C ChCờ - 7B ChCờ - 9A ChCờ - 8C ChCờ - 8A ChCờ - 6A ChCờ - 7E ChCờ - 7D ChCờ - 9B ChCờ - 8B ChCờ - 9D ChCờ - 6C ChCờ - 8D
2 Toán - 8D Toán - 9C Tin - 7C NNgữ - 7A NNgữ - 9A NNgữ - 8B TD - 9B TD - 6C Nhạc - 9D MT - 7E Văn - 6D Văn - 7D Sử - 6B Địa - 7B Sinh - 8C Hóa - 8A Lí - 6A
3 Toán - 6C Toán - 6B Toán - 7B GDCD - 8B Tin - 9C NNgữ - 7C NNgữ - 9B NNgữ - 8A Văn - 8D Văn - 7E Văn - 9A Văn - 7D Văn - 9D Sử - 6D GDCD - 7A Hóa - 6A Hóa - 8C
4 Toán - 7E Toán - 8A Toán - 7D Tin - 7A Tin - 8C NNgữ - 6C TD - 8B TD - 7C Nhạc - 9B MT - 7B Văn - 6B Văn - 9C Sử - 8D Địa - 9A Địa - 6D Sinh - 6A Hóa - 9D
5 Toán - 7E Toán - 8B Toán - 8C Toán - 9D Tin - 9A Tin - 6B NNgữ - 7B NNgữ - 9C MT - 6D Văn - 8D Văn - 7A Sử - 6C Sử - 9B Địa - 6A Địa - 7C Sinh - 8A CNghệ - 7D
3 1 Toán - 6D Toán - 8C Toán - 7D Tin - 8A NNgữ - 9A NNgữ - 8B TD - 9B TD - 7C Nhạc - 7B Văn - 8D Văn - 6C Văn - 7A Sử - 6A Địa - 9C CNghệ - 7E Lí - 6B Lí - 9D
2 Toán - 8C Toán - 7A NNgữ - 6D TD - 6A TD - 7D Nhạc - 9A MT - 6C Văn - 8D Văn - 9C Văn - 9D Sử - 8B GDCD - 7B Sinh - 7C Hóa - 6B CNghệ - 8A Lí - 9B Lí - 7E
3 Toán - 9B Toán - 7B Tin - 6C NNgữ - 7D NNgữ - 8C TD - 8D TD - 7A MT - 6A Văn - 8B Văn - 6D Sử - 7E Sử - 9C Sinh - 9D Sinh - 6B Hóa - 9A Lí - 8A Lí - 7C
4 Toán - 9B Toán - 8D Tin - 6A NNgữ - 7E TD - 8A GDCD - 6B MT - 8B GDCD - 7C Văn - 6D Văn - 9D Sử - 6C Sử - 9A Sinh - 7B Sinh - 9C Sinh - 8C CNghệ - 7D Lí - 7A
5 Toán - 6C Toán - 6A Toán - 7C Tin - 6D NNgữ - 9D NNgữ - 8D Nhạc - 9C GDCD - 9A GDCD - 7D Văn - 6B Sử - 7B Sử - 8C Sinh - 7E Sinh - 9B Sinh - 8A Lí - 8B CNghệ - 7A
4 1 Toán - 6B Toán - 7D Toán - 9D Tin - 7E NNgữ - 7C NNgữ - 9B TD - 8B MT - 8A Văn - 7B GDCD - 8D Sử - 7A Sử - 6A Địa - 8C Hóa - 9A CNghệ - 6D Lí - 6C CNghệ - 9C
2 Toán - 8B Toán - 6A Toán - 7D GDCD - 8A NNgữ - 6B NNgữ - 7E NNgữ - 8C Nhạc - 8D Văn - 7B Văn - 7C Văn - 9D Sử - 6D Địa - 7A Sinh - 9C Hóa - 9B Hóa - 6C Lí - 9A
3 Toán - 7A Tin - 8D NNgữ - 7B NNgữ - 7D NNgữ - 6D TD - 9A Nhạc - 6A GDCD - 9D Văn - 7E Văn - 8C Văn - 9B Sử - 8A Sử - 6B Sinh - 6C Sinh - 8B Lí - 9C CNghệ - 7C
4 Toán - 6D Toán - 8D Toán - 7A Toán - 9C Tin - 7D NNgữ - 6A NNgữ - 8A TD - 9D Nhạc - 8B MT - 8C Văn - 6C Văn - 9B Sử - 7E Địa - 7C Sinh - 9A Sinh - 6B CNghệ - 7B
5 Toán - 9B Tin - 8B NNgữ - 9C Nhạc - 8C Văn - 8A Sinh - 9D Sinh - 8D CNghệ - 9A
5 1 Toán - 7E Toán - 6A Toán - 7C NNgữ - 7B TD - 8D TD - 6C Nhạc - 7D MT - 7A Văn - 6B Văn - 9A Văn - 8C Văn - 9B Sử - 9D Địa - 9C Hóa - 8B CNghệ - 8A Lí - 6D
2 Toán - 7E Toán - 6C Toán - 7C Toán - 9D Tin - 8C NNgữ - 6B NNgữ - 9B TD - 8A TD - 7B Nhạc - 7A Văn - 6A Văn - 9C Văn - 7D Sử - 8D Địa - 8B Hóa - 6D Lí - 9A
3 Toán - 6B Toán - 7A Toán - 9A Tin - 7C Tin - 8B NNgữ - 6C NNgữ - 9D TD - 8C GDCD - 6A MT - 7D Văn - 9C Văn - 8A Địa - 9B Sinh - 7E Sinh - 6D Lí - 8D Lí - 7B
4 Toán - 8A Toán - 8D Toán - 9A Tin - 7B NNgữ - 6A TD - 6B TD - 6D GDCD - 9B Văn - 7C Văn - 9D Sử - 8C Sinh - 7A CNghệ - 7E CNghệ - 6C CNghệ - 8B Lí - 9C Lí - 7D
5 Toán - 8B TN-HN - 6B Toán - 7B Tin - 9B NNgữ - 7E TN-HN - 6D Nhạc - 7C MT - 8D GDCD - 8C TN-HN - 6A Địa - 8A Sinh - 7D Sinh - 9A Hóa - 9C TN-HN - 6C Lí - 9D CNghệ - 7A
6 1 Toán - 8B Toán - 7B Toán - 9A Tin - 7E NNgữ - 9C NNgữ - 8C TD - 6B TD - 6D Nhạc - 8A Văn - 6C Văn - 7A Văn - 9B Sử - 7C Địa - 9D Địa - 7D CNghệ - 6A CNghệ - 8D
2 Toán - 6D Tin - 8D NNgữ - 6C NNgữ - 7D TD - 9C TD - 7E Nhạc - 6B MT - 7C Văn - 6A Văn - 7B Văn - 9A Sử - 8B Địa - 9B Sinh - 7A Hóa - 8A Lí - 8C CNghệ - 9D
3 Toán - 7C Toán - 9C Tin - 7B NNgữ - 7A NNgữ - 9D NNgữ - 8D Nhạc - 6C Văn - 6A Văn - 9A Văn - 8C Văn - 8A Địa - 7E Sinh - 7D Sinh - 6D CNghệ - 6B CNghệ - 8B CNghệ - 9B
4 Toán - 9B Toán - 9C Tin - 9A Tin - 7D NNgữ - 6A NNgữ - 8A TD - 9D Nhạc - 6D MT - 6B Văn - 8B Văn - 7E Văn - 8C Sử - 7A Địa - 8D Sinh - 7C Sinh - 6C CNghệ - 7B
5 Tin - 9D Tin - 8A NNgữ - 9A NNgữ - 8B GDCD - 9C Văn - 7E Sử - 7D Địa - 7A Sinh - 7B Sinh - 9B Hóa - 8D CNghệ - 8C CNghệ - 7C
7 1 Toán - 8A Toán - 8C Tin - 7A NNgữ - 7C TD - 9C TD - 7D GDCD - 6C Văn -
 
Gửi ý kiến