Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TKB lần 2.2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:51' 22-08-2015
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH I THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015-2016 Thực hiện từ ngày 24 tháng 08 năm 2015
LỚP G.V THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
C.N Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
10A1 Nguyên GD.TT Nguyên Đ.Hoa Thuyên ThúySI Đ.Hoa Đ.Hoa Chung Đạt Thuyên Nguyên Cường Đan Hợp ThúySI ThuỷCD Cường ThanhĐ Đan Thuyên Hậu Nguyên Nguyên P.Giang Chung ThanhĐ Hậu Đan Nguyên GD.TT
10A2 Tình GD.TT Tình P.Giang Hợp Thuyên ThanhĐ Đạt Đan Thuyên Tình ThuỷCD Đan Hậu Cường Thảo Thuyên Thìn Tình Tình Cường Đặng ThanhĐ Đan Thảo Thìn Hậu Đặng Đặng Tình GD.TT
10A3 Chung GD.TT Chung Thụ Cường HảiT DũngH Vương Cường Thụ Mai Hậu Thụ P.Giang HảiT HảiT ThanhĐ ThuỷCD Hợp Đạt DũngH ThanhĐ Vương Hậu Mai Mai DũngH HảiT HảiT Chung GD.TT
10A4 ThuỷTO GD.TT ThuỷTO Cường ThủySU NhungĐ Thụ Quyên ThuỷTO P.Giang ThuỷCD Đạt ThuỷTO ThúySI NhungĐ Lực Hậu Vinh Thụ Lực Lực Vinh Thụ Quyên ThuỷTO ThuỷTO ThúySI Quyên Hậu Cường GD.TT
10A5 Thảo GD.TT Thảo Thu NhungT Thụ ThuỷCD NhungT NhungT ThủySU Thu Thìn Hậu Thụ Đặng Đặng NhungT Đặng Hậu P.Giang ThuỷTI Thụ ThuỷTI Đạt NhungĐ Thu Thìn NhungT NhungĐ Thảo GD.TT
10A6 Hân GD.TT Hân Vinh Tiên Đan Đan ThuỷTI Hân Hân ThủySU Quyên Vinh An ThuỷTI P.Giang Vương Quyên Hân Vinh ThuỷCD DũngTD Tiên Tiên Đạt An DũngTD Đan Quyên Hân GD.TT
10A7 Hợp GD.TT Hợp An Thụ Hân Quyên ThuỷCD Thụ ThuỷTI Hân Thụ Quyên Thìn Đ.Hoa Đ.Hoa Thìn An Vương Hân P.Giang Thìn Quyên Đ.Hoa DũngTD ThuỷTI Hân Hân DũngTD Đạt GD.TT
10A8 ThủySU GD.TT ThủySU ThúySI DũngH P.Giang Chung Thụ Phúc Đặng An Phúc Phúc Đạt ThuỷCD An Đặng DũngH DũngTD An Thụ ThuỷTI Đặng Đặng Chung Thụ Đặng DũngTD ThuỷTI ThủySU GD.TT
10A9 ThanhĐ GD.TT ThanhĐ Mai P.Giang Tình Tình Tình DũngTD Đ.Lan Chung ThúySI Chung ThuỷCD Đ.Lan ThuỷTI DũngH Đ.Lan Mai ThủySU Tình Đạt DũngTD ThuỷTI DũngH Đ.Lan Mai Mai Tình ThanhĐ GD.TT
10A10 Đ.Lan GD.TT Đ.Lan Hân Vương Chung Hân An Thu Chung P.Giang Hợp Đ.Hoa Đ.Lan DũngTD ThuỷCD DũngTD ThuỷTI An Đ.Lan Hân Đ.Hoa Thu Đ.Lan Hân Hân Đ.Hoa Đ.Hoa Đạt ThuỷTI GD.TT
10A11 Đ.Hoa GD.TT Đ.Hoa Nguyên Thu Đ.Lan DũngTD Lê An Vinh Đ.Lan DũngTD Nguyên ThuỷTI Thu Vinh Hợp Đạt ThuỷTI ThuỷCD Đ.Lan Nguyên Đ.Lan P.Giang Đ.Hoa Đ.Hoa Nguyên Nguyên An Đ.Hoa GD.TT
10A12 Mai GD.TT Mai ThuỷTO ThanhĐ Thu Vinh Mai HàA ThuỷCD ThuỷTO HàA DũngTD Vinh ThuỷTO ThuỷTO ThuỷTI HàA Đạt DũngTD Lê Hợp HàA Thu Vinh P.Giang ThuỷTI ThanhĐ Mai Mai GD.TT
11A1 Hùng GD.TT Hùng Đ.Lan Minh Minh Cảnh Hiển Đ.Lan Hùng Hùng Minh Dương Cường An Ngân Hiển Đ.Lan Cường Hương Dương Minh Hùng Long Cảnh Đạt ThủySU Long Hùng GD.TT
11A2 HảiT GD.TT HảiT HảiT An Cường Hiển ThủySU Thuyên Cường HàA HảiT HảiT Minh Minh Hiển Tấn Minh Hương HàA Tấn Đạt Minh Hiếu Ngân HàA Thuyên Hiếu HảiT GD.TT
11A3 HàT GD.TT HàT Tấn Lực Lực Đạt Cường Thìn HàT HàT Duyên Lực Tấn Thìn Lực Lê ThủySU Thuyên An Ngân Duyên Cường HằngCN HàT Duyên Lê Thuyên HàT GD.TT
11A4 Thu GD.TT Thu Tình Chung Vương Lực Lực Tình Duyên Cường Lực Đạt HằngCN Tấn Tình Duyên Lực Tấn ThủySU Duyên Cường Vương Ngân NhungĐ Tình Tình Chung Thu GD.TT
11A5 Lê GD.TT Lê Lực NhungĐ Duyên HằngT Tấn Ngân Lực Lực Chung Duyên Thu Lực Đạt ThủySU Cường HằngT HằngT HằngT HằngT Duyên Tấn HằngCN Chung Cường Thu Lê GD.TT
11A6 NhungĐ GD.TT Cường Duyên Hiếu Tuấn Tấn Thu Hiếu Minh Minh Tuấn Tuấn Thảo Đạt Thu Duyên Hiếu Tấn HằngCN Minh Tuấn Tuấn Ngân Thu Minh Thảo Duyên Vân NhungĐ GD.TT
11A7 Dương GD.TT Dương HảiQP Thảo HàA Thuyên HàT Minh Thìn Ngân Thảo NhungĐ Hương Vân Thìn Minh Minh Thuyên HàT HàT Minh Thìn HàT Cường HàA Thuyên HàA HàT Dương GD.TT
11A8 Luyện GD.TT Luyện Hiếu HàA ThanhĐ Phúc Phúc ThanhĐ Vương Quyên Dương Tiên Hiếu HàA Hương Quyên Ngân HàA Tiên Vương Tiên Dương HảiQP Phúc Phúc Tiên Tiên Cường Luyện GD.TT
11A9 Hiền GD.TT Hiền Cảnh N.Hoa N.Hoa Hiền Hiền Tấn Hương N.Hoa Hiền Tấn N.Hoa Thảo HàA HàA HảiQP Hiếu N.Hoa Ngân HàA NhungĐ Thảo Cảnh Cường Hiếu Luyện HàA Hiền GD.TT
11A10 Tiên GD.TT Tiên HàA Hùng An Dương Hùng Cảnh HàA Vương Tiên HằngCN HàA Cảnh Cường Tiên Tiên Ngân Hiếu Hùng Vương Hiếu HàA Hùng Hùng Dương Vân HảiQP Tiên GD.TT
12A1 Tài GD.TT Tài NhungĐ Công Long Lê Đ.Lan DũngH GiangV GiangV Công ThuỷTI Tài Luyện Đ.Lan HảiQP ThanhCD DũngH Lê HằngCN Tài Tài GiangV Đ.Lan Long Long DũngH Luyện Tài GD.TT
12A2 Cảnh GD.TT Cảnh Dương HảiQP Vinh Mai Đan HằngT Cảnh Vinh Vinh ThúySI Dương ThanhCD Luyện HằngT HằngT Đan Mai Mai Đan HằngCN NhungĐ HằngT HằngT Luyện ThuỷTI ThúySI Cảnh GD.TT
12A3 DũngH GD.TT DũngH Tài Luyện Hiếu Đặng Hiếu Duyên DũngH ThuỷTI Tài Luyện Duyên Hiếu HằngCN Tấn ThanhĐ Duyên Đặng Đặng HảiQP Tấn ThanhCD Tài Thảo Tài Tài Thảo DũngH GD.TT
12A4 NhungT GD.TT NhungT Lê Tấn Luyện NhungT N.Hoa N.Hoa An Thụ Tấn Hiếu Luyện Thụ Cảnh ThanhCD NhungT NhungT
 
Gửi ý kiến