Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TKB lan 1.Nam hoc 15.16

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:05' 19-08-2015
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH I THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015-2016 Thực hiện từ ngày 21 tháng 08 năm 2015
LỚP G.V THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
C.N Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
10A1 Nguyên GD.TT Nguyên ThúySI ThanhĐ Thuyên Chung Thuyên Hậu Đ.Hoa Đ.Hoa ThanhĐ Đan Nguyên Nguyên ThúySI Đạt ThuỷCD Đan Thuyên Cường Hợp Đan Nguyên P.Giang Cường Chung Hậu Đ.Hoa Nguyên GD.TT
10A2 Tình GD.TT Tình Thảo Thuyên Cường Đan Tình ThanhĐ P.Giang Thuyên Đặng Hậu Thảo Hợp Thìn Tình Tình Thuyên Đặng Đặng Đạt ThanhĐ ThuỷCD Đan Thìn Hậu Đan Cường Tình GD.TT
10A3 Chung GD.TT Chung Thụ DũngH HảiT DũngH Vương Thụ Hậu Cường Hợp ThanhĐ Thụ Đạt Cường HảiT HảiT Hậu Mai P.Giang ThuỷCD Vương ThanhĐ Mai Mai DũngH HảiT HảiT Chung GD.TT
10A4 ThuỷTO GD.TT ThuỷTO Lực Thụ ThúySI Thụ Hậu Quyên Lực Lực Hậu ThuỷCD P.Giang ThuỷTO ThuỷTO Quyên Vinh ThuỷTO Đạt ThủySU Quyên Cường ThuỷTO Vinh NhungĐ ThúySI NhungĐ Thụ Cường GD.TT
10A5 Thảo GD.TT Thảo Thu NhungT Thụ Hậu NhungT Thu Đạt ThủySU Mai Mai NhungĐ Thìn P.Giang Hậu ThuỷTI ThuỷCD Thìn Thu NhungT NhungT Thụ NhungĐ ThuỷTI Thụ Mai NhungT Thảo GD.TT
10A6 Hân GD.TT Hân An Quyên Đan ThuỷTI Vinh ThủySU Quyên P.Giang Tiên Vinh ThuỷCD Đan ThuỷTI Hân Vương Đạt DũngTD Quyên Đan Vinh DũngTD Hân Hân Tiên Tiên An Hân GD.TT
10A7 Hợp GD.TT Hợp Hân Đ.Hoa Quyên Đ.Hoa Đ.Hoa Thìn An Thụ DũngTD Quyên Đạt P.Giang Thụ ThuỷCD DũngTD Thìn Hân Hân Hân Quyên Thìn ThuỷTI Thụ Hân An Vương ThuỷTI GD.TT
10A8 ThủySU GD.TT ThủySU DũngH An P.Giang Đặng Phúc An ThuỷTI Chung ThuỷCD ThúySI Đặng Đặng An DũngTD Chung Đặng DũngH HàA DũngTD ThuỷTI HàA Phúc Phúc Đặng HàA Đạt ThủySU GD.TT
10A9 ThanhĐ GD.TT ThanhĐ Đ.Lan Tình DũngH Tình ThủySU DũngTD Đ.Lan ThuỷTI ThúySI ThuỷTI DũngTD Đ.Lan DũngH Chung Đạt Mai Đ.Lan Tình Mai Mai Chung ThuỷCD P.Giang Mai Tình Tình ThanhĐ GD.TT
10A10 Đ.Lan GD.TT Đ.Lan P.Giang ThuỷTI Đ.Hoa Hân Hân Chung Thu Đ.Lan Đạt Hợp An DũngTD Đ.Lan Đ.Hoa Đ.Hoa Hân Thu ThuỷTI Chung Hân Đ.Lan Vương ThuỷCD Đ.Hoa DũngTD Hân An GD.TT
10A11 Đ.Hoa GD.TT Đ.Hoa Nguyên Hợp Đ.Lan Vương Đ.Lan Đạt DũngTD Thu Nguyên DũngTD Vinh An ThuỷCD Vinh Đ.Lan Thu P.Giang An Nguyên Đ.Lan ThuỷTI Đ.Hoa Đ.Hoa Nguyên Nguyên ThuỷTI Đ.Hoa GD.TT
11A1 Hùng GD.TT Hùng Hương ThủySU An Minh Minh Long Hùng Hùng Dương Hiển Đ.Lan Long Cảnh Cường Đ.Lan Hùng Minh Hiển Minh Cường Đ.Lan Cảnh Đạt Ngân Dương Hùng GD.TT
11A2 HảiT GD.TT HảiT HảiT Hương Minh Ngân Tấn Cường Minh Minh Hiển Cường HàA Hiếu Thuyên Minh Tấn HảiT HảiT HàA Hiển Hiếu Đạt An HàA Thuyên ThủySU HảiT GD.TT
11A3 HàT GD.TT HàT Duyên Lê Lực Thuyên Đạt HàT HàT Thìn Thìn Duyên Lực Tấn Tấn ThủySU Cường Lực Lực HàT Ngân An Cường HằngCN Lê Duyên Thuyên HàT GD.TT
11A4 Thu GD.TT Thu Tấn Lực Tình Lực Chung Vương Tình Tình Lực Lực Duyên Cường Duyên Tấn Tình ThủySU HằngCN Ngân NhungĐ Đạt Chung Vương Tình Cường Duyên Thu GD.TT
11A5 Lê GD.TT Lê Chung Duyên Thu HằngT Lực Duyên Cường Ngân Tấn HằngCN Cường Lực Lực Lực ThủySU HằngT HằngT HằngT HằngT NhungĐ Tấn Thu Duyên Đạt Chung Lê GD.TT
11A6 NhungĐ GD.TT Cường Hiếu Minh Vân Đạt Ngân Tấn Tuấn Tuấn Minh Minh HằngCN Duyên Thảo Tuấn Thu Duyên Minh Hiếu Tấn Hiếu Thảo Thu Duyên Tuấn Tuấn Thu NhungĐ GD.TT
11A7 Dương GD.TT Dương NhungĐ HàT HàT HàT Cường Thuyên Thìn HàA Thảo HảiQP Minh Hương HàA Minh Thìn HàA HàT Thuyên Thảo HàT Ngân Minh Minh Thuyên Vân Thìn Dương GD.TT
11A8 Luyện GD.TT Luyện Tiên Cường HàA Dương ThanhĐ HàA Phúc Phúc Quyên HàA Hiếu Tiên Hương Vương Tiên Hiếu Phúc Phúc Tiên Tiên Quyên HảiQP Ngân Dương Vương ThanhĐ Luyện GD.TT
11A9 Hiền GD.TT Hiền N.Hoa HàA Hiếu Tấn HàA Cảnh Hiếu N.Hoa Hiền Tấn HảiQP N.Hoa N.Hoa HàA Cảnh Luyện Cường N.Hoa Hiền Hiền Hương Thảo HàA Ngân Thảo NhungĐ Hiền GD.TT
11A10 Tiên GD.TT Tiên Cường HảiQP Hùng Lê Dương Ngân HàA Hiếu HàA Tiên Tiên Vân HằngCN Tiên HàA Lê Cảnh Hùng ThanhĐ HàA Dương Hiếu Hùng Hùng Hùng Cảnh Tiên GD.TT
12A1 Tài GD.TT Tài Công GiangV ThanhĐ Long Lê DũngH GiangV GiangV Công Đ.Lan Tài DũngH Long Long Lê ThanhCD Luyện Đ.Lan Tài Tài HảiQP HằngCN Đ.Lan ThuỷTI DũngH Luyện Tài GD.TT
12A2 Cảnh GD.TT Cảnh ThanhCD Vinh Luyện Vinh Cảnh HằngT Mai Mai Vinh Dương Đan ThúySI NhungĐ HằngT HằngT ThuỷTI Đan Mai Dương HằngCN Đan HằngT HằngT Luyện ThúySI HảiQP Cảnh GD.TT
12A3 DũngH GD.TT DũngH Tài Tấn Duyên Duyên Hiếu Đặng Đặng DũngH Tài Hiếu Tấn Thảo Đặng ThuỷTI Hiếu HằngCN Duyên Luyện ThanhCD HảiQP Tài Tài Thảo ThanhĐ Luyện Tài DũngH GD.TT
12A4 NhungT GD.TT NhungT Luyện N.Hoa N.Hoa NhungT ThanhCD Hiếu Tấn Cảnh NhungT NhungT ThuỷTI Thụ Hiếu Lê Luyện N.Hoa Hiếu Cảnh HảiQP Thụ Tấn An Hương Cảnh Thụ Lê NhungT GD.TT
12A5 ThanhCD GD.TT ThanhCD Hùng Vân Vinh DũngTD DũngH Mai Thụ An Thụ Vân DũngH Mai Mai Hùng Hùng Vinh Hương D
 
Gửi ý kiến