Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TINHDIEN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:41' 11-05-2008
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
Hoï teân Hoïc Sinh : ______________________________
Lôùp : _______________________________________________

ÑEÀ KIEÅM TRA TÖÏ CHOÏN K11
Caâu 1 : Choïn caâu ñuùng : Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-7 C vaø q2 = 4.10-7 ñaët caùch nhau 6 cm trong chaân khoâng thì taùc duïng vaøo nhau moät löïc :
0,2 N
0,3 N
0,1 N
1 N
Caâu 2 : Moät ñieän tích ñieåm q = 10-7 (C) ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu, chó taùc duïng cuûa löïc ñieän tröôøng 3.10-3 N. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng coù ñoä lôùn laø :
3.104 (V/m)
4.106 (V/m)
3.10-7 (V/m)
5.104 (V/m)
Caâu 3 : Moät quaû caàu nhoû mang ñieän tích döông q = 10-7 (C) ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu coù ( = 2. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng E cuûa ñieän tích q taïi ñieåm M ôû caùch taâm quaû caàu A moät khoûang r = 30 cm.
E = 5.10-1 ; höôùng veà taâm cuûa A.
E = 103 ; höôùng veà taâm cuûa A.
E = 103 ; höôùng ra xa taâm cuûa A.
E = 1,5.10-3 ; höôùng veà taâm cuûa A.
Caâu 4 : Hai ñieän tích q1 = - 10-7 vaøq2 = 5.10-8 ñaët caùch nhau AB = 5 cm. Xaùc ñònh löïc tónh ñieän toång hôïp taùc duïng leân ñieän tích ñieåm q0 = 2.10-8 C ñaët taïi C sao cho CA = 3 cm vaø CB = 4 cm.
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 10,02.10-2 (N)
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 3.10-2 (N)
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 2,08.10-2 (N)
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 9 (N)
( Veõ hình ! )
(((((((((( ( ((((((((((
Hoï teân Hoïc Sinh : ______________________________
Lôùp : _______________________________________________

ÑEÀ KIEÅM TRA TÖÏ CHOÏN K11
Caâu 1 : Choïn caâu ñuùng : Hai ñieän tích ñieåm q1 = 10-7 C vaø q2 = 4.10-7 ñaët caùch nhau 6 cm trong chaân khoâng thì taùc duïng vaøo nhau moät löïc :
0,2 N
0,3 N
0,1 N
1 N
Caâu 2 : Moät ñieän tích ñieåm q = 10-7 (C) ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu, chó taùc duïng cuûa löïc ñieän tröôøng 3.10-3 N. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng coù ñoä lôùn laø :
3.104 (V/m)
4.106 (V/m)
3.10-7 (V/m)
5.104 (V/m)
Caâu 3 : Moät quaû caàu nhoû mang ñieän tích döông q = 10-7 (C) ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu coù ( = 2. Xaùc ñònh cöôøng ñoä ñieän tröôøng E cuûa ñieän tích q taïi ñieåm M ôû caùch taâm quaû caàu A moät khoûang r = 30 cm.
E = 5.10-1 ; höôùng veà taâm cuûa A.
E = 103 ; höôùng veà taâm cuûa A.
E = 103 ; höôùng ra xa taâm cuûa A.
E = 1,5.10-3 ; höôùng veà taâm cuûa A.
Caâu 4 : Hai ñieän tích q1 = - 10-7 vaøq2 = 5.10-8 ñaët caùch nhau AB = 5 cm. Xaùc ñònh löïc tónh ñieän toång hôïp taùc duïng leân ñieän tích ñieåm q0 = 2.10-8 C ñaët taïi C sao cho CA = 3 cm vaø CB = 4 cm.
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 10,02.10-2 (N)
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 3.10-2 (N)
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 2,08.10-2 (N)
Löïc tónh ñieän coù ñoä lôùn 9 (N)
( Veõ hình ! )
(((((((((( ( ((((((((((
 
Gửi ý kiến