Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiểu luận Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày gửi: 15h:00' 08-07-2015
Dung lượng: 110.0 KB
Số lượt tải: 700
Số lượt thích: 0 người

PHẦN MỞ ĐẦU

Từ những năm đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ những hủ tục, những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến để lại, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, lá lành đùm lá rách cần, kiệm, liêm chính...
Qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng, nhà nước đều có các văn kiện, Nghị quyết, chỉ thị xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đặc biệt ngày 16/7/1998 BCH TW Đảng đã ban hành Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể và 04 giải pháp lớn, trong đó có giải pháp phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa “huy động mọi lực lượng nhân dân và cả hệ thống chính trị từ trên xuống, từ trong Đảng cơ quan Nhà nước, các đoàn thể ra ngoài xã hội tích cực tham gia phong trào”.
Trong quá trình hội nhập phát triển đất nước việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở là hết sức quan trọng làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người. Tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Nhiều chủ trương, Nghị quyết đã ban hành được triển khai và thực hiện trên toàn quốc, với mục tiêu phát triển đất nước, mở cửa giao lưu tiếp nhận tinh hoa văn hóa thế giới nhưng không làm mất bản sắc văn hóa dân tộc.
Song vài năm gần đây đất nước đã hứng chịu không ít “luồng gió độc” ảnh hưởng từ văn hóa độc hại, lối sống thực dụng, lai căng gây nền nhiều tai hại trong đời sống xã hội. Đạo đức gia đình suy thoái, các tệ nạn xã hội như; ma túy, mại dâm ngày càng có chiều hướng gia tăng, lối sống buông thả, tiêu cực, phô trương ngày càng lan rộng, làm băng hoại quan hệ giữa người với người, giữa gia đình cộng đồng và xã hội.
Trước tình hình đó cần phải có sự nghiên cứu xác định vai trò tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó đặc biệt coi trọng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa như là nền tảng, đẩy mạnh việc giáo dục lối sống nếp sống văn hóa cho từng cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần giải quyết các bức xúc của một xã hội đang bước vào “cơn lốc” của nền kinh tế thị trường.
Từ những lý thuyết cơ bản về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và trên cơ sở tìm hiểu, phân tích thực trạng về xây dựng nếp sống văn, trên cơ sở các trang thiết bị và các thiết chế văn hóa ở xã Phú Lập - huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai nhằm đưa ra những nguyên nhân cơ bản, từ đó tìm ra những biện pháp khả thi và những kiến nghị đối với cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm nhân rộng phong trào xây dựng nếp sống văn hóa đạt hiệu quả cao hơn, có chất lượng hơn.


PHẦN NỘI DUNG:
Chương 1
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG
ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ TRONG THỜI KỲ HIỆN NAY

I. Khái niệm lối sống, nếp sống văn hóa:
1. Lối sống:
Lối sống là một khái niệm có tính tổng hợp và đồng bộ, bao gồm các mối quan hệ kinh tế, xã hội, tư tưởng, tâm lý, đạo đức văn hóa và các mối quan hệ khác của con người, được xây dựng từ một hình thái kinh tế, xã hội nhất định. Vì vậy, có nhiều lối sống thực dụng phương tây, lối sống xã hội chủ nghĩa.
2. Nếp sống:
Nếp sống hàm nghĩa cao đẹp hơn, nó là ổn định của lối sống. Nếp sống bao gồm những thách thức, hành động suy nghĩ, những qui ước được lập đi lập lại hàng ngày thành thói quen trong sản xuất, sinh hoạt, trong phong tục lễ nghi, ứng xử…được chọn lọc và ổn định theo thời gian, được nhiều người chấp nhận do bén rễ vào tiềm thức, ý thức.
Như vậy, nói nếp sống có tính ổn định trong đời sống những ổn định này thường dừng lại ở một trào lưu chính trị, của một hay
 
Gửi ý kiến