Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tiếng Anh 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Xuân Hồng
Ngày gửi: 21h:30' 18-10-2010
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
TEST 1 (1 tiết)
I. Mục tiêu:
1. Đọc: Đọc hiểu một đoạn văn về "clothes" và trả lời được một số câu hỏi.
2. Viết: -Viết được câu diễn tả sự mong ước không có thật ở hiện tại.
-Viết được câu dạng bị động ở các thì và các động từ khiếm khuyết.
3. Từ vựng: Điền được một số từ có liên quan đến các thông tin về Malaysia, về một số địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội và về chiếc áo dài truyền thống Việt Nam
4. Ngôn ngữ: -Sử dụng được thì Quá khứ đơn, thì Hiện tại hoàn thành
-Sử dụng được cấu trúc "wish" với thì Quá khứ đơn
-Sử dụng được câu ở dạng bị động
II. Ma trận:
Chủ điểm

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Ngôn ngữ & từ vựng
10
2,5


4
1
4
2


18
5,5

Đọc


2
1

2
1


4
2

Viết


5
2,5
5
2,5

Tổng

10
2,5
2
1
4
1
6
3

5
2,5
27
10


III. Nội dung bài kiểm tra: -Đề A-
I. Choose the best option to complete the sentences: (2,5 marks )
1. The ao dai is the ...................... dress of Vietnamese women.
a. beautiful b. traditional c. casual d. baggy
2. Nguyen Du is considered a famous Vietnamese...................
a.poetry b. poem c. poet d. poetic
3. This exercise can`t be finished...........................thirty minutes.
a.in b. since c. for d. at
4. The currency of Malaysia is.........................
a. ringgit b. peso c. yen d.baht
5. Churches and pagodas are places of .........................
a. worship b. visit c. amusement d. entertainment
6. Kuala Lumpur is the capital of ...............................
a. China b. Indonesia c. Malaysia d. Japan
7.We used to .......................together at primary school.
a. studied b. studying c. study d. have studied
8. Maryam can`t go with us. I wish she .............................
a. will go b. should go c. could go d. go
9. He .......................... by his mother yesterday.
a. was punish b. was punished c. punished d. is punished
10. He depend .............his parents for everything.
a. at b.in c. on d. of
II. Circle the word that has the underlined part pronounced differently: (1 mark )
1. A. region B. mausoleum C. religion D. separate
2. A. climate B. lake C. vacation D. stay
3. A. novel B. poet C. modern D. majority
4. A.ethnic B. whether C. those D. clothing
III. Put the verbs in brackets in the correct form: (2 marks)
1. ………………….. you (ever / arrive) ……………………..in HCM city?
2. I (work) …………………in Hue since I (be) …………….young.
3. I wish I ......................... ( be ) there now.
4. They ........................ ( not finish ) their work yet.
IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means nearly the same as the first one: ( 2,5 marks )
1. He doesn’t return home early.
I wish …………………………………………………………………………
2. They wrote this letter yesterday.
This letter ………………………………………………………………………
3. People have built two new hospitals this year.
Two new hospitals ……………………………………………………………
4. She can’t make this cake.
I wish …………………………………………………………………………
5. Mary will wear nice clothes tomorrow
Nice clothes will......................................................................................
V. Read the passage above carefully and anwer questions: ( 2 marks )
Clothes can tell a lot about a person. Some people like very colorful clothes because they want everyone to look at them and they want to be the center of things. Other poeple like
 
Gửi ý kiến