Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thống kê số tiết phụ đạo HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Thanh Thảo
Ngày gửi: 10h:00' 11-01-2016
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN LỚP 2 BUỔI HKI
"Lớp: 6(2,3,4,5); 7(2,3,4,5); 8(2,3,4,5); 9(2,3,4)"
TT Họ và tên GV TS tiết Tiền / Tiết Tiền thực nhận Kí nhận 7/10-11/11 12/11-30/11 2/12-13/12
1 Phaïm Ñình Bieân 108 50 "5,400" 62 30 16 108
2 Nguyeãn Thò Haø 60 50 "3,000" 41 11 8 60
3 Nguyeãn Coâng Saùng 36 50 "1,800" 22 10 4 36
4 Nguyeãn Thò Dung 79 50 "3,950" 42 21 16 79
5 Nguyeãn Hoaøng 79 50 "3,950" 41 22 16 79
6 Hồ Thị Việt 60 50 "3,000" 31 17 12 60
7 Hà Thị Mai 41 50 "2,050" 22 11 8 41
8 Nguyeãn Coâng Thöông 121 50 "6,050" 72 35 14 121
9 Phaïm Thò Haïnh 8 50 400 0 0 8 8
10 Nguyeãn T Kim Phuïng 8 50 400 0 0 8 8
11 Nguyeãn Thaùi Höng 14 50 700 0 0 14 14
12 Nguyeãn Thò Aân 74 50 "3,700" 44 18 12 74
13 Hoà Leâ Phöông Haïnh 67 50 "3,350" 43 12 12 67
14 Leâ T Thanh Loan 67 50 "3,350" 43 12 12 67
15 Lê Huỳnh T Xuân 49 50 "2,450" 33 8 8 49
16 Lê Thị Thu Dung 32 50 "1,600" 0 16 16 32
17 Buøi Thò Hoàng 18 50 900 10 4 4 18
18 Bùi Thị Nhụ 74 50 "3,700" 42 16 16 74
19 Nguyeãn Thò Cuùc 38 50 "1,900" 22 8 8 38
20 Phạm Thị Huyền 21 50 "1,050" 10 7 4 21
21 Đào Thị Thuận 18 50 900 10 4 4 18
22 Leâ Thò Bích Nhi 57 50 "2,850" 33 12 12 57
23 Traàn Thò Ñoâng 56 50 "2,800" 32 12 12 56
24 Lê Hải My 31 50 "1,550" 16 9 6 31
25 Nguyeãn T Kim Boâng 14 50 700 0 0 14 14
26 Ng T Thanh Huyeàn 14 50 700 0 0 14 14
27 Leâ Quang Cöôøng 14 50 700 0 0 14 14
28 Phaïm Thò Dieäu 8 50 400 0 0 8 8
29 Huỳnh T T Hoa 4 50 200 0 0 4 4
30 Phaïm Thanh Höông 6 50 300 0 0 6 6
Tổng cộng 1276 50 "63,800" 1276
Hiệu trưởng Người thống kê


DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN LỚP 2 BUỔI HKI
"Lớp: 6(1,6); 7(1,6); 8(1,6); 9(1)"
TT Họ và tên GV TS tiết Tiền / Tiết Tiền thực nhận Kí nhận 7/9-6/10 7/10-11/11 12/11-30/12 2/12-13/12
1 Phaïm Ñình Bieân 30 50 "1,500" 16 6 8 30
2 Nguyeãn Thò Haø 13 50 650 0 5 2 6 13
3 Nguyeãn Coâng Saùng 88 50 "4,400" 16 40 22 10 88
4 Nguyeãn Thò Dung 59 50 "2,950" 13 27 13 6 59
5 Nguyeãn Hoaøng 59 50 "2,950" 13 27 13 6 59
6 Lê Thanh Hiền 44 50 "2,200" 13 16 9 6 44
7 Hà Thị Mai 43 50 "2,150" 13 16 8 6 43
8 Hồ Thị Việt 43 50 "2,150" 13 17 7 6 43
9 Nguyeãn Coâng Thöông 22 50 "1,100" 0 10 6 6 22
10 Phaïm Thò Haïnh 4 50 200 0 0 0 4 4
11 Nguyeãn Thaùi Höng 6 50 300 0 0 0 6 6
12 Nguyễn T Kim Phụng 4 50 200 4 4
13 Nguyeãn Thò Aân 85 50 "4,250" 27 36 14 8 85
14 Hoà Leâ Phöông Haïnh 45 50 "2,250" 13 20 8 4 45
15 Leâ T Thanh Loan 69 50 "3,450" 27 30 6 6 69
16 Lê Huỳnh Thanh Xuân 82 50 "4,100" 27 30 17 8 82
17 Nguyễn Thị Thu Dung 10 50 500 0 0 6 4 10
18 Buøi Thò Hoàng 54 50 "2,700" 9 27 10 8 54
19 Đào Thị Thuận 55 50 "2,750" 12 25 10 8 55
20 Phạm Thị Huyền 63 50 "3,150" 11 27 15 10 63
21 Traàn Thò Ñoâng 24 50 "1,200" 8 10 4 2 24
22 Nguyeãn T Kim Boâng 6 50 300 0 0 0 6 6
23 Ng T Thanh Huyeàn 4 50 200 4 4
24 Leâ Quang Cöôøng 6 50 300 6 6
25 Phaïm Thò Dieäu 4 50 200 4 4
26 Huỳnh T T Hoa 6 50 300 6 6
27 Phaïm Thanh Höông 2 50 100 2 2
Tổng cộng 930 50 "46,500" 930

"Ghi chú : - Các GV đi công tác, bệnh, … có nhờ dạy thay thì tự tính với nhau."
- Các GV có gì thắc mắc liên hệ trực tiếp Cô Thảo để được giải thích.
Hiệu trưởng Người thống kê
PHT

Đỗ Lệ Hằng Nguyễn Lê Thanh Thảo
DANH SÁCH GVCN NHẬN TIỀN LỚP 2 BUỔI HKII
"Lớp: 6(2,3,4,5); 7(2,3,4,5); 8(2,3,4); 9(2,3,4)"
TT Họ và tên GV TS tiết Tiền / Tiết Tiền thực nhận Kí nhận
1 Hoà Leâ Phöông Haïnh 10 50 500
2 Nguyeãn T Kim Phuïng 10 50 500
3 Nguyeãn Thò Haø 10 50 500
4 Nguyễn T Thùy Dương 10 50 500
5 Trần Thị Thanh 10 50 500
6 Hồ Thị Việt 10 50 500
7 Leâ T Thanh Loan 10 50 500
8 Trần Thị Phương Nga 10 50 500
9 Lê Huỳnh T Xuân 10 50 500
10 Mạc T Thanh Thủy 10 50 500
11 Lê Thị Bích Nhi 10 50 500
12 Huỳnh T Thanh Hoa 10 50 500
13 Nguyeãn Coâng Saùng 10 50 500
14 Nguyeãn T Kim Boâng 10 50 500
15 Nguyeãn Coâng Thöông 10 50 500
Tổng cộng 150 50 "7,500"
DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN LỚP 2 BUỔI HKII
"Lớp: 6(1,6); 7(1,5); 8(1,5); 9(1)"
TT Họ và tên GV TS tiết Tiền / Tiết Tiền thực nhận Kí nhận
1 Nguyễn Thị Ân 20 50 "1,
 
Gửi ý kiến