MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  THỜI KHOÁ BIỂU HK I - SỐ 1 (17-18)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Bằng
  Ngày gửi: 08h:36' 19-08-2017
  Dung lượng: 88.0 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  "TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
  Năm học 2017 - 2018
  Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG
  Số 1 (Áp dụng từ ngày 21/08/2017)

  THỨ TIẾT "6A1
  (Sương)" "6A2
  (Hảo)" "6A3
  (Sen)" "6A4
  (Hường)" "6A5
  (L.Thuỳ)" "6A6
  (Hiệp)" "7A1
  (Ngọc)" "7A2
  (Thuỷ)" "7A3
  (Năm)" "7A4
  (Hà)" "7A5
  (Sao)" "7A6
  (Dung)" "7A7
  (Huyền)" "8A1
  (Thuyến)" "8A2
  (An)" "8A3
  (Q. Sơn)" "8A4
  (Tươi)" "8A5
  (Trinh)" "8A6
  (Lượng)" "8A7
  (Trung)" "8A8
  (T Vân)" "9A1
  (Thông)" "9A2
  (Quế)" "9A3
  (Sinh)" "9A4
  (Hải)" "9A5
  (H.Vân)" "9A6
  (Ly)"
  2 1 ChCờ - Sương ChCờ - Hảo ChCờ - Sen ChCờ - Hường ChCờ - L.Thuỳ ChCờ - Hiệp ChCờ - Ngọc ChCờ - Thuỷ ChCờ - Năm ChCờ - Hà ChCờ - Sao ChCờ - Dung ChCờ - Huyền ChCờ - Thuyến ChCờ - An ChCờ - Q. Sơn ChCờ - Tươi ChCờ - Trinh ChCờ - Lượng ChCờ - Trung ChCờ - T Vân ChCờ - Thông ChCờ - Quế ChCờ - Sinh ChCờ - Hải ChCờ - H.Vân ChCờ - Ly
  2 Tin - Sương Toán - Hảo TD - Hiệp CNghệ - Liên Văn - L.Thuỳ NNgữ - Tươi Toán - Bằng Nhạc - Hà Toán - Năm Lí - Q. Sơn TD - Thắng NNgữ - Sao Địa - Dung Văn - Thuyến CNghệ - Quế Địa - Đạo GDCD - Trinh Văn - Lụa Toán - T Vân Nhạc - Lượng Tin - Trung Toán - Thông NNgữ - An Địa - Sen Hóa - Sinh Tin - Hải Văn - H.Vân
  3 Lí - Hồng Nhạc - Lượng Sinh - Thắng Văn - L.Thuỳ CNghệ - Liên Tin - Sương GDCD - Hường Lí - Thuỷ Toán - Năm NNgữ - Sao Văn - Thuận Sử - Huyền Toán - Hảo Hóa - Ngọc Địa - Đạo CNghệ - Q. Sơn Sử - Trinh Văn - Lụa NNgữ - Huy Toán - T Vân TD - Đình Toán - Thông Nhạc - Hà Văn - Ai.Vân NNgữ - Ly Toán - Bá CNghệ - Dung
  4 Nhạc - Lượng CNghệ - Liên NNgữ - Ly Văn - L.Thuỳ TD - Hiệp GDCD - Hường NNgữ - Huy Văn - Thuận Nhạc - Hà Toán - Năm Sinh - Ngọc Toán - Hảo NNgữ - Sao GDCD - Huyền Văn - Thuyến TD - Hậu NNgữ - Tươi CNghệ - Thuỷ MT - Thảo Lí - Hồng Văn - Lụa TD - Đình Địa - Sen Văn - Ai.Vân Văn - H.Vân Toán - Bá Sinh - Hoan
  5 HĐNG - Sương HĐNG - Hảo HĐNG - Sen HĐNG - Hường HĐNG - L.Thuỳ HĐNG - Hiệp HĐNG - Ngọc HĐNG - Thuỷ HĐNG - Năm HĐNG - Hà HĐNG - Sao HĐNG - Dung HĐNG - Huyền MT - Thảo Văn - Thuyến Sinh - Hậu CNghệ - Q. Sơn Lí - Hồng Nhạc - Lượng NNgữ - Huy Văn - Lụa Văn - Ai.Vân Toán - Thông Sinh - Hoan Toán - Bá Văn - H.Vân NNgữ - Ly
  3 1 GDCD - Hường Tin - Sương Địa - Sen MT - L.Vân Toán - Rung TD - Hiệp Toán - Bằng Sử - Hào CNghệ - Đ.Sơn Địa - Đạo Văn - Thuận CNghệ - Xuân Địa - Dung Toán - Bá Toán - Du GDCD - Trinh TD - Hậu MT - Thảo Toán - T Vân Văn - Lụa TD - Đình NNgữ - An Toán - Thông Lí - Quế Hóa - Sinh Nhạc - Hà NNgữ - Ly
  2 NNgữ - Ly TD - Hiệp Văn - Ý Tin - Sương Sử - Hào Toán - Rung Toán - Bằng Văn - Thuận Địa - Đạo Nhạc - Hà GDCD - Hường Địa - Dung NNgữ - Sao Lí - Quế Toán - Du TD - Hậu Sử - Trinh TD - Đ.Sơn Lí - Hồng NNgữ - Huy Văn - Lụa Văn - Ai.Vân Toán - Thông NNgữ - An Toán - Bá TD - Đình Địa - Sen
  3 TD - Hiệp NNgữ - Ly Văn - Ý Toán - Rung MT - L.Vân Lí - Hồng Văn - Thuận TD - Đ.Sơn Sử - Hào GDCD - Hường Tin - T.Thuỳ NNgữ - Sao CNghệ - Xuân Sử - Trinh NNgữ - An Sinh - Hậu Địa - Đạo Toán - Du NNgữ - Huy GDCD - H.Thu Toán - T Vân Địa - Sen Lí - Quế Văn - Ai.Vân Văn - H.Vân Toán - Bá MT - Thảo
  4 MT - L.Vân Văn - Ý Tin - Sương Toán - Rung Nhạc - Lượng Văn - L.Thuỳ Văn - Thuận NNgữ - Huy Sinh - K.Thu Tin - T.Thuỳ Sử - Hào Lí - Q. Sơn Văn - Xuân TD - Hậu Hóa - Ngọc Sử - Trinh MT - Thảo Sinh - Ngân TD - Đ.Sơn TD - Đình Địa - K.Thuận Nhạc - Hà Tin - Hải Văn - Ai.Vân Văn - H.Vân Sử - H.Thu Toán - Thông
  5 Văn - Ý Văn - L.Thuỳ Tin - Sương Nhạc - Lượng Địa - Đạo MT - L.Vân NNgữ - Sao Sử - Hào Lí - Q. Sơn Sinh - K.Thu Tin - T.Thuỳ NNgữ - An MT - Thảo Toán - Du Sinh - Hậu Địa - K.Thuận Sử - H.Thu Sinh - Ngân NNgữ - Huy Tin - Hải Văn - Ai.Vân Toán - Bá Nhạc - Hà Văn - H.Vân Toán - Thông
  4 1 Địa - Liên NNgữ - Ly GDCD - Hường Lí - Hồng Toán - Rung Văn - L.Thuỳ TD - Đ.Sơn Tin - Tĩnh Văn - Thuận Văn - Xuân Toán - Năm TD - Thắng Toán - Hảo Hóa - Ngọc Nhạc - Lượng NNgữ - Tươi Văn - Ý GDCD - H.Thu CNghệ - Thuỷ Hóa - Ngân Toán - T Vân Tin - Hải Lí - Quế Văn - Ai.Vân MT - Thảo Hóa - Hoan TD - Đình
  2 Toán - Hảo Lí - Hồng Toán - Rung Sinh - Thắng NNgữ - Tươi Văn - L.Thuỳ Tin - Tĩnh Sinh - K.Thu Văn - Thuận Toán - Năm MT - Thảo NNgữ - Sao Văn - Xuân Văn - Thuyến CNghệ - Quế Nhạc - Lượng Văn - Ý Sinh - Ngân NNgữ - Huy Toán - T Vân Sử - H.Thu Văn - Ai.Vân TD - Đình GDCD - Huyền Tin - Hải Lí - Thuỷ Hóa - Hoan
  3 NNgữ - Ly Toán - Hảo Lí - Hồng GDCD - Hường Văn - L.Thuỳ Toán - Rung Văn - Thuận Toán - Năm CNghệ - Đ.Sơn NNgữ - Sao CNghệ - L.Vân Tin - T.Thuỳ Văn - Xuân CNghệ - Quế Sử - Trinh Hóa - Ngọc NNgữ - Tươi Toán - Du Tin - Trung Sinh - Ngân NNgữ - Huy Văn - Ai.Vân CNghệ - Dung TD - Đình GDCD - Huyền Sinh - Hoan Tin - Hải
  4 Văn - Ý GDCD - Hường NNgữ - Ly NNgữ - Tươi Văn - L.Thuỳ Sinh - K.Thu Sinh - Ngọc Toán - Năm MT - L.Vân Sử - Hào NNgữ - Sao Toán - Hảo Tin - T.Thuỳ Sử - Trinh Văn - Thuyến Toán - Du Hóa - Ngân NNgữ - Huy Địa - K.Thuận Tin - Trung CNghệ - Hồng CNghệ - Dung MT - Thảo Toán - Bá Sinh - Hoan GDCD - Huyền Sử - H.Thu
  5 Sử - Hào NNgữ - Huy Tin - T.Thuỳ Sinh - Ngọc Địa - Dung CNghệ
   
  Gửi ý kiến