Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Thời khóa biểu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:17' 09-12-2009
Dung lượng: 145.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC SÄÚ 1 TT SËA THÅÌI KHOAÏ BIÃØU ( Aïp duûng tæì ngaìy 07 / 12 /2009 )
THÆÏ BUÄØI TIÃÚT KHÄÚI 1 KHÄÚI 2 KHÄÚI 3 KHÄÚI 4 KHÄÚI 5 Myî thuáût Haït nhaûc Anh Vàn Thãø duûc Tin hoüc Cä Thanh
1 Chaìo cåì Chaìo cåì Chaìo cåì Chaìo cåì 5/1
2 Âaûo Âæïc Âaûo âæïc Thãø duûc 1/1 5/2
SAÏNG 3 Tiãúng Viãût Táûp âoüc Táûp âoüc 1/2 5/3
4 Tiãúng Viãût Toaïn Toaïn 1/3 5/4
HAI 5 Ám nhac Kãø chuyãûn Kãø chuyãûn 1/4
1 Thuí cäng Mé thuáût Táûp âoüc Anh vàn 2/1 4/1 4/2 4/3 1/1
2 TV+ Táûp âoüc Kãø chuyãûn Tin hoüc 2/2 4/2 4/3 4/1 1/2
CHIÃÖU 3 Toaïn + Táûp âoüc Toaïn Thãø duûc Bäöi dæåîng HS Gioíi 2/3 4/3 4/1 4/2 1/3
4 Toaïn Thãø duûc Giaíi Toaïn(2T) 2/4 Giaíi Toaïn 1/4
5 Chaìo cåì Chaìo cåì
1 Tiãúng Viãût Anh vàn Khoa hoüc Âaûo âæïc 1/3 3/1 3/4 1/4
2 Tiãúng Viãût Tin hoüc Toaïn Toaïn 1/2 3/2 3/3 1/2
SAÏNG 3 Toaïn Phuû âaûo Chênh taí Chênh taí 1/1 3/3 3/2 1/3
Mé thuáût Phuû âaûo LT-Cáu Khoa hoüc 1/4 3/4 3/1 1/1
BA 5 Kyî thuáût LTæì-Cáu
1 Toaïn + Âaûo âæïc Âaûo âæïc 3/1 1/1 1/3
2 Thãø duûc Toaïn Toaïn 3/2 2/2 1/2
CHIÃÖU 3 TV+ Chênh taí Chênh Taí Bäöi dæåîng HS Gioíi Phuû âaûo 3/3 2/1 1/1
4 Kãø chuyãûn TNXH "5/1,5/2" 3/4 2/3 1/4
5 Thãø duûc Ám nhaûc 2/4
1 ÁN+ Táûp âoüc Táûp âoüc 1/3 5/4 4/3 1/4
2 Tiãúng Viãût Toaïn Toaïn 1/1 5/3 4/2 1/3
SAÏNG 3 Tiãúng Viãût Phuû âaûo TLV TLV 1/2 5/2 4/1 1/1
4 Toaïn Lëch sæí Lëch sæí 1/4 5/1 1/2
TÆ 5 Tin hoüc Anh vàn
1 Thuí cäng + Ám nhaûc Táûp âoüc Anh vàn 3/3 2/3 4/1
2 TV+ Táûp âoüc Toaïn Phuû âaûo 3/2 2/1 4/2
CHIÃÖU 3 Thãø duûc+ Toaïn Táûp viãút Phuû âaûo Bäöi dæåîng HS Gioíi 3/1 2/2 4/3
4 Giaíi Toaïn (2T) Táûp viãút Thãø duûc Phuû âaûo 3/4 2/4 Giaíi Toaïn Giaíi Toaïn
5 Mé thuáût
1 Tiãúng Viãût LTæì cáu LTæì - Cáu 4/3 4/1 5/4 1/1
2 Tiãúng Viãût Toaïn Khoa hoüc 4/1 4/2 5/3 1/2
SAÏNG 3 TNXH Khoa hoüc Toaïn 4/2 4/3 5/2 1/3
4 Toaïn Thãø duûc Kyî thuáût 5/1 1/4
NÀM 5 Mé thuáût Tin hoüc
1 Luyãûn tæì - cáu TNXH Ám nhaûc 5/1 5/2 5/3 2/2 5/4
2 Toaïn Chênh taí Myî thuáût 5/2 5/1 5/4 2/3 5/3
CHIÃÖU 3 Chênh taí Toaïn Bäöi dæåîng HS Gioíi Anh vàn 5/3 5/4 5/1 2/1 5/2
4 Thuí cäng LT-cáu Tin hoüc 5/4 5/3 5/2 2/4 5/1
5 Thãø duûc Thuí cäng
1 Tiãúng Viãût Toaïn Thãø duûc 1/1 4/1 5/4 1/4
2 Tiãúng Viãût TLV TLV 1/2 4/2 5/3 1/1
SAÏNG 3 Toaïn Giaíi Toaïn Giaíi Toaïn Âëa Toaïn 1/3 4/3 5/1 Giaíi Toaïn 1/2
4 MT+ Ám nhaûc Âëa lê 1/4 5/2 1/3
SAÏU 5 HÂTT HÂTT
1 Toaïn + TNXH Toaïn 3/1 3/4 1/2
2 TNXH+ Toaïn TLV Phuû âaûo 3/2 3/3 1/3
CHIÃÖU 3 HÂTT Táûp Laìm Vàn Anh vàn "5/3,5/4" 3/3 3/2 1/1
4 HÂTT Tin hoüc Giaíi Toaïn(2T) 3/4 3/1 1/4
5 HÂTT Giaíi Toaïn
GHI CHUÏ : MÄÙI TUÁÖN COÏ 1 TIEÏT HOAÛT ÂÄÜNG GIAÏO DUÛC NGOAÌI GIÅÌ LÃN LÅÏP ÂÆÅÜC THÆÛC HIÃÛN 4 TUÁÖN 1 BUÄØI (4 TIÃÚT) Cä Thanh daûy män Toaïn låïp 1


 
Gửi ý kiến