Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

thời khóa biểu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hương
Ngày gửi: 14h:22' 21-09-2017
Dung lượng: 20.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Tr­êng TiÓu häc Ph­¬ng Trung II
Thêi Kho¸ BiÓu Líp 3A1
Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u THỨ BẨY
S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu Sáng
Chµo cê TiÕng anh To¸n Tù nhiªn x· héi ¢m nh¹c §äc s¸ch To¸n Tù nhiªn x· héi ThÓ dôc H­íng dÉn häc H­íng dÉn häc
To¸n TiÕng anh Tin To¸n TËp viÕt TËp lµm v¨n H­íng dÉn häc To¸n H­íng dÉn häc H­íng dÉn häc
TËp ®äc Tin ChÝnh T¶ H­íng dÉn häc TËp ®äc H­íng dÉn häc ChÝnh T¶ ThÓ dôc MÜ thuËt Luyện MÜ thuËt Thñ c«ng
TËp ®äc (KÓ chuyÖn) Tin §¹o ®øc LuyÖn tõ vµ c©u ¢m nh¹c Sinh ho¹t líp

L­u ý: so¹n s¸ch ®óng mang ®Çy ®ñ tr­íc khi ®i häc


Tr­êng TiÓu häc Ph­¬ng Trung II
Thêi Kho¸ BiÓu Líp 3A1
Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u THỨ BẨY
S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu Sáng
Chµo cê TiÕng anh To¸n TËp viÕt ¢m nh¹c §äc s¸ch TiÕng Anh Tù nhiªn x· héi MÜ thuËt Thñ c«ng H­íng dÉn häc
To¸n Tin ChÝnh T¶ H­íng dÉn häc To¸n To¸n H­íng dÉn häc TiÕng ViÖt To¸n H­íng dÉn häc To¸n ¢m nh¹c H­íng dÉn häc TV H­íng dÉn häc
TËp ®äc Tin §¹o ®øc H­íng dÉn häc TV TËp ®äc ThÓ dôc TËp lµm v¨n ThÓ dôc To¸n ThÓ dôc Thñ c«ng
TËp ®äc (KÓ chuyÖn) Tù nhiªn x· héi LuyÖn tõ vµ c©u ChÝnh T¶ Sinh ho¹t líp

L­u ý: so¹n s¸ch ®óng mang ®Çy ®ñ tr­íc khi ®i häc
 
Gửi ý kiến