Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Tài liệu ôn tập Ngữ văn 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:09' 14-01-2012
Dung lượng: 331.0 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
PhÇn thø nhÊt
«n tËp, tæng kÕt ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n 9

A. V¨n häc

I - Th¬ viÖt nam hiÖn ®¹i

TT
Tªn bµi th¬
T¸c gi¶
N¨m s¸ng t¸c
ThÓ th¬
Tãm t¾t néi dung
§Æc s¾c nghÖ thuËt

1
§ång chÝ
ChÝnh H÷u
1948
Tù do
VÎ ®Ñp ch©n thùc gi¶n dÞ cña anh bé ®éi thêi chèng Ph¸p vµ t×nh ®ång chÝ s©u s¾c, c¶m ®éng.
Chi tiÕt, h×nh ¶nh tù nhiªn, b×nh dÞ, c« ®éng gîi c¶m.

2
§oµn thuyÒn ®¸nh c¸
Huy CËn
1958
7 ch÷
VÎ ®Ñp tr¸ng lÖ, giµu mµu s¾c l·ng m¹n cña thiªn nhiªn, vò trô vµ con ng­êi lao ®éng míi
Tõ ng÷ giµu h×nh ¶nh, sö dông c¸c biÖn ph¸p Èn dô, nh©n ho¸.

3
Con cß
ChÕ Lan Viªn
1982
Tù do
Ca ngîi t×nh mÑ con vµ ý nghÜa lêi ru ®èi víi cuéc sèng con ng­êi.
VËn dông s¸ng t¹o ca dao. BiÖn ph¸p Èn dô, triÕt lý s©u s¾c.

4
BÕp löa
B»ng ViÖt
1963
7 ch÷ vµ 8 ch÷
T×nh c¶m bµ ch¸u vµ h×nh ¶nh ng­êi bµ giµu t×nh th­¬ng, giµu ®øc hy sinh.
Håi t­ëng kÕt hîp víi c¶m xóc, tù sù, b×nh luËn.

5
Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh
Ph¹m TiÕn DuËt
1969
Tù do
VÎ ®Ñp hiªn ngang, dòng c¶m cña ng­êi lÝnh l¸i xe Tr­êng S¬n.
Ng«n ng÷ b×nh dÞ, giäng ®iÖu vµ h×nh ¶nh th¬ ®éc ®¸o.

6
Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ
NguyÔn Khoa §iÒm
1971
7 ch÷ vµ 8 ch÷
T×nh yªu th­¬ng con vµ ­íc väng cña ng­êi mÑ d©n téc Tµ ¤i trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ.
Giäng th¬ tha thiÕt, h×nh ¶nh gi¶n dÞ, gÇn gòi.

7
ViÕng l¨ng B¸c
ViÔn Ph­¬ng
1976
5 ch÷
Lßng thµnh kÝnh vµ niÒm xóc ®éng s©u s¾c ®èi víi B¸c khi vµo th¨m l¨ng B¸c.
Giäng ®iÖu trang träng, thiÕt tha, sö dông nhiÒu Èn dô gîi c¶m.

8
¸nh tr¨ng
NguyÔn Duy
1978
5 ch÷
Gîi nhí nh÷ng n¨m th¸ng gian khæ cña ng­êi lÝnh, nh¾c nhë th¸i ®é sèng "Uèng n­íc nhí nguån"
Giäng t©m t×nh, hån nhiªn. H×nh ¶nh gîi c¶m.

9
Nãi víi con
Y Ph­¬ng
Sau 1975
5 ch÷
T×nh c¶m gia ®×nh Êm cóng, truyÒn thèng cÇn cï, søc sèng m¹nh mÏ cña quª h­¬ng vµ d©n téc, sù g¾n bã víi truyÒn thèng.
Tõ ng÷, h×nh ¶nh giµu søc gîi c¶m

10
Mïa xu©n nho nhá
Thanh H¶i
198
5 ch÷
C¶m xóc tr­íc mïa xu©n cña thiªn nhiªn, vò trô vµ kh¸t väng lµm mïa xu©n nho nhá d©ng hiÕn cho ®êi.
H×nh ¶nh ®Ñp, gîi c¶m, so s¸nh vµ Èn dô s¸ng t¹o. GÇn gòi d©n ca.

11
Sang thu
H÷u ThØnh
1998
5 ch÷
Nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ cña t¸c gi¶ vÒ sù chuyÓn biÕn nhÑ nhµng cña thiªn nhiªn tõ cuèi h¹ sang thu.
H×nh ¶nh th¬ giµu søc gîi c¶m.


S¾p xÕp theo c¸c giai ®o¹n lÞch sö

1. Tõ 1945 - 1954: §ång chÝ
2. Tõ 1954 - 1964: §oµn thuyÒn ®¸nh c¸, BÕp löa, Con cß.
3. Tõ 1965 - 1975; Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn l­ng mÑ, Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh.
4. Sau 1975: ¸nh tr¨ng, ViÕng l¨ng B¸c, Mïa xu©n nho nhá, Nãi víi con, Sang thu.
( Ph¶n ¸nh t×nh c¶m t­ t­ëng cña con ng­êi (t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc; t×nh c¶m ®ång chÝ g¾n bã víi B¸c, t×nh c¶m g¾n bã bÒn chÆt nh­ t×nh mÑ con, bµ ch¸u).

mét sè néi dung, chñ ®Ò lín trong th¬ viÖt nam hiÖn ®¹i…

1. T×nh mÑ con: Con cß, Khóc h¸t ru, M©y vµ sãng
- §iÓm chung (gièng nhau) ca ngîi t×nh mÑ con ®»m th¾m, thiªng liªng. Dïng lêi ru cña ng­êi mÑ hoÆc ng­êi con (em bÐ víi ng­êi mÑ).
- §iÓm kh¸c: (NÐt riªng trong néi dung vµ c¸ch biÓu hiÖn t×nh mÑ con).
- Bµi "Khóc h¸t ru…" thÓ hiÖn sù thèng nhÊt cña t×nh yªu con víi lßng yªu n­íc, g¾n bã víi c¸ch m¹ng vµ ý chÝ chiÕn ®Êu cña ng­êi mÑ d©n téc Tµ ¤i trong hoµn c¶nh hÕt søc gian khæ ë chiÕn khu miÒn T©y Thõa Thiªn trong thêi k× kh¸ng chiÕn chèng MÜ.
Bµi "Con cß" khai th¸c vµ ph¸t triÓn tø th¬ tõ h×nh t­îng con cß trong ca dao h¸t ru ®Ó ngîi ca t×nh mÑ vµ ý nghÜa cña lêi h¸t ru.
Bµi "M©y vµ sãng" ho¸ th©n vµo lêi trß chuyÖn hån nhiªn, ng©y th¬ cña em bÐ víi mÑ ®Ó thÓ hiÖn t×nh yªu mÑ th¾m thiÕt cña trÎ th¬.
2. Ng­êi lÝnh vµ t×nh ®ång chÝ
§ång chÝ, Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh, ¸nh tr¨ng.
(NÐt chung vµ nÐt riªng)
3. Bót ph¸p nghÖ thuËt (NÐt chung vµ nÐt riªng).
II - TruyÖn viÖt nam hiÖn ®¹i
TT
Tªn t¸c phÈm
T¸c gi¶
N­íc
N¨m s¸ng t¸c
Tãm t¾t néi dung

1
Lµng
Kim L©n
ViÖt Nam
1948
Qua t©m tr¹ng ®au xãt, tñi hæ cña «ng Hai ë n¬i t¶n c­ khi nghe tin ®ån lµng m×nh theo giÆc, truyÖn thÓ hiÖn t×nh yªu lµng quª s©u s¾c, lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña ng­êi n«ng d©n.

2
LÆng lÏ SaPa
NguyÔn Thµnh Long
ViÖt Nam
1970
Cuéc gÆp gì t×nh cê cña «ng ho¹ sÜ, c« kü s­ míi ra tr­êng víi ng­êi thanh niªn lµm viÖc mét m×nh t¹i tr¹m khÝ t­îng trªn nói cao SaPa. Qua ®ã, ca ngîi nh÷ng ng­êi lao ®éng thÇm lÆng, cã c¸ch sèng ®Ñp, cèng hiÕn søc m×nh cho ®Êt n­íc.

3
ChiÕc l­îc ngµ
NguyÔn Quang S¸ng
ViÖt Nam
1966
C©u chuyÖn Ðo le vµ c¶m ®éng vÒ hai cha con: «ng S¸u vµ bÐ Thu trong lÇn «ng vÒ th¨m nhµ ë khu c¨n cø. Qua ®ã, truyÖn ca ngîi t×nh cha con th¾m thiÕt trong hoµn c¶nh chiÕn tranh.

4
Cè h­¬ng
Lç TÊn
Trung Quèc
Trong tËp "Gµo thÐt" 1923
Trong chuyÕn vÒ th¨m quª, nh©n vËt "t«i" ®· chøng kiÕn nh÷ng ®æi thay theo h­íng suy tµn cña lµng quª vµ cuéc sèng ng­êi n«ng d©n. Qua ®ã, truyÖn miªu t¶ thùc tr¹ng cña x· héi n«ng th«n Trung Hoa ®­¬ng thêi ®ang ®i vµo tiªu ®iÒu vµ suy ngÉm vÒ con ®­êng ®i cña ng­êi n«ng d©n vÒ con ®­êng ®i cña ng­êi n«ng d©n vµ c¶ x· héi.

5
Nh÷ng ®øa trÎ
M¸c xim Gor¬ki
Nga
TrÝch tiÓu thuyÕt "Thêi th¬ Êu" (1913 - 1914)
C©u chuyÖn vÒ t×nh b¹n n¶y në gi÷a chó bÐ Alis«sa víi nh÷ng ®øa trÎ con viªn sÜ quan sèng thiÕu t×nh th­¬ng bªn hµng xãm. Qua ®ã, kh¼ng ®Þnh t×nh c¶m hån nhiªn, trong s¸ng cña trÎ em, bÊt chÊp nh÷ng c¶n trë cña quan hÖ x· héi.

6
BÕn quª
NguyÔn Minh Ch©u
ViÖt Nam
Trong tËp "BÕn quª" (1985)
Qua nh÷ng c¶m xóc vµ suy ngÉm cña nh©n vËt NhÜ vµo lóc cuèi ®êi trªn gi­êng bÖnh, truyÖn thøc tØnh ë mäi ng­êi sù tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ vµ vÎ ®Ñp b×nh dÞ, gÇn gòi cña cuéc sèng, cña quª h­¬ng.

7
Nh÷ng ng«i sao xa x«i
Lª Minh Khuª
ViÖt Nam
1971
Cuéc sèng, chiÕn ®¸u cña ba c« g¸i thanh niªn xung phong trªn mét cao ®iÓm ë tuyÕn ®­êng Tr­êng S¬n trong nh÷ng n¨m chiÕn tranh chèng MÜ cøu n­íc. TruyÖn lµm næi bËt t©m hån trong s¸ng giµu m¬ méng, tinh th©n dòng c¶m, cuéc sèng chiÕn ®Êu ®Çy gian khæ hy sinh nh­ng rÊt hån nhiªn, l¹c qua cña hä.


III - Ch­¬ng tr×nh v¨n häc viÖt nam
(Tõ líp 6 - líp 9)

v¨n häc d©n gian

ThÓ lo¹i
§Þnh nghÜa
C¸c v¨n b¶n ®­îc häc

TruyÖn
- TruyÒn thuyÕt: KÓ vÒ c¸c nh©n vËt vµ sù kiÖn cã liªn quan ®Õn lÞch sö thêi qu¸ khø, th­êng cã yÕu tè t­ëng t­îng, k× ¶o. ThÓ hiÖn th¸i ®é vµ c¸ch ®¸nh gi¸ cña nh©n vËt vÒ sù kiÖn vµ nh©n vËt lÞch sö ®­îc kÓ.
- Cæ tÝch: KÓ vÒ cuéc ®êi cña mét sè kiÓu nh©n vËt quen thuéc (bÊt h¹nh, dòng sÜ, tµi n¨ng, th«ng minh vµ ngèc nghÕch lµ ®éng vËt…) Cã yÕu tè hoang ®­êng, thÓ hiÖn m¬ ­íc, niÒm tin chiÕn th¾ng…
- Ngô ng«n: M­în chuyÖn vÒ vËt, ®å vËt (hay chÝnh con ng­êi) ®Ó nãi bãng, giã kÝn ®¸o chuyÖn vÒ con ng­êi, ®Ó khuyªn nhñ r¨n d¹y mét bµi häc nµo ®ã.
- TruyÖn c­êi: KÓ vÒ nh÷ng hiÖn t­îng ®¸ng c­êi trong cuéc sèng nh»m t¹o ra tiÕng c­êi mua vui hay phª ph¸n nh÷ng thãi h­ tËt xÊu trong x· héi.
- Con Rång ch¸u Tiªn.
B¸nh ch­ng, b¸nh giµy
Th¸nh Giãng
S¬n Tinh - Thuû Tinh
Sù tÝch Hå G­¬m.
- Sä Dõa
Th¹ch Sanh
Em bÐ th«ng minh.


- Õch ngåi ®¸y giÕng
Thµy bãi xem voi.
§eo nh¹c cho mÌo
T©y, ch©n, Tai, Mòi, MiÖng
- Treo biÓn
Lîn c­íi, ¸o míi.

Ca dao - d©n ca
ChØ c¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh d©n gian, kÕt hîp lêi vµ nh¹c, diÔn t¶ ®êi sèng néi t©m cña con ng­êi.
Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh c¶m gia ®×nh.
Nh÷ng c©u h¸t vÒ t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc, con ng­êi.
Nh÷ng c©u h¸t than th©n.
Nh÷ng c©u h¸t ch©m biÕm

Tôc ng÷
Lµ nh÷ng c©u nãi d©n gian ng¾n gän, æn ®Þnh, cã nhÞp ®iÖu, h×nh ¶nh thÓ hiÖn nh÷ng kinh nghiÖm cña nh©n d©n vÒ mäi mÆt (tù nhiªn, lao ®éng, x· héi…) ®­îc nh©n d©n vËn dông vµo ®êi sèng, suy nghÜ vµ lêi ¨n tiÕng nãi hµng ngµy.


S©n khÊu (chÌo)
Lµ lo¹i kÞch h¸t, móa d©n gian: kÓ chuyÖn diÔn tÝch b»ng h×nh thøc s©n khÊu (diÔn ë s©n ®×nh gäi lµ chÌo s©n ®×nh). Phæ biÕn ë B¾c Bé.V¨n häc trung ®¹i

ThÓ lo¹i
Tªn v¨n b¶n
Thêi gian
T¸c gi¶
Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt


TruyÖn ký
1. Con Hæ cã nghÜa
(NXB GD - 1997
Vò Trinh
M­în chuyÖn loµi vËt ®Ó nãi chuyÖn con ng­êi, ®Ò cao ©n nghÜa trong ®¹o lµm ng­êi.


2. ThÇy thuèc giái cèt ë tÊm lßng
§Çu thÕ kû 15
Hå Nguyªn Trõng
Ca ngîi phÈm chÊt cao quý cña vÞ th¸i y lÖnh hä Ph¹m: tµi ch÷a bÖnh vµ lßng th­¬ng yªu con ng­êi, kh«ng sî quyÒn uy.


3. ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng (trÝch TruyÒn k× m¹n lôc)
ThÕ kØ 16
NguyÔn D÷
Th«ng c¶m víi sè phËn oan nghiÖt vµ vÎ ®Ñp truyÒn thèng cña ng­êi phô n÷. NghÖ thuËt kÓ chuyÖn, miªu t¶ nh©n vËt…


4. ChuyÖn cò trong phñ chóa (trÝch Vò trung tuú bót)
§Çu thÕ kØ 19
Ph¹m §×nh Hæ
Phª ph¸n thãi ¨n ch¬i cña vua chóa, quan l¹i qua lèi ghi chÐp sù viÖc cô thÓ, ch©n thùc, sinh ®éng.


5. Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ (trÝch)
§Çu thÕ kØ 19
Ng« Gia V¨n Ph¸i
Ca ngîi chiÕn c«ng cña NguyÔn HuÖ, sù thÊt b¹i cña qu©n Thanh.
NghÖ thuËt viÕt tiÓu thuyÕt ch­¬ng håi kÕt hîp tù sù vµ miªu t¶.

Th¬
S«ng nói n­íc Nam
1077
Lý Th­êng KiÖt
Tù hµo d©n téc, ý chÝ quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng víi giäng v¨n hµo hïng.


Phß gi¸ vÒ kinh

TrÇn Quang Kh¶i
Ca ngîi chiÕn th¾ng Ch­¬ng D­¬ng, Hµm Tö vµ bµi häc vÒ th¸i b×nh sÏ gi÷ cho ®Êt n­íc v¹n cæ.


Buæi chiÒu ®øng ë phñ Thiªn Tr­êng

TrÇn Nh©n T«ng
Sù g¾n bã víi thiªn nhiªn vµ cuéc sèng cña mét vïng quª yªn tÜnh mµ kh«ng ®×u hiu. NghÖ thuËt t¶ c¶nh tinh tÕ.


Bµi ca C«n S¬n
Tr­íc 1442
NguyÔn Tr·i
Sù giao hoµ gi÷a thiªn nhiªn v íi mét t©m hån nh¹y c¶m vµ nh©n c¸ch thanh cao. NghÖ thuËt t¶ c¶nh, so s¸nh ®Æc s¾c.


Sau phót chia ly (trÝch Chinh phô ng©m khóc)

§Çu TK 18
§Æng TrÇn C«n (§oµn ThÞ §iÓm dÞch)
Nçi sÇu cña ng­êi vî, tè c¸o chiÕn tranh phi nghÜa. C¸ch dïng ®iÖp tõ tµi t×nh.


B¸nh tr«i n­íc
§Çu TK 18
Hå Xu©n H­¬ng
Tr©n träng vÎ ®Ñp trong tr¾ng cña ng­êi phô n÷ vµ ngËm ngïi cho th©n phËn m×nh. Sö dông cã hiÖu qu¶ h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô.Qua ®Ìo ngang
ThÕ kØ 19
Bµ HuyÖn Thanh Quan
VÎ ®Ñp cæ ®iÓn cña bøc tranh vÒ §Ìo Ngang vµ mét t©m sù yªu n­íc qua lêi th¬ trang träng, hoµn chØnh cña thÓ §­êng luËt.


B¹n ®Õn ch¬i nhµ
Cuèi TK 18 ®Çu TK 19
NguyÔn KhuyÕn
T×nh c¶m b¹n bÌ ch©n thËt, s©u s¾c, hãm hØnh vµ mét h×nh ¶nh th¬ gi¶n dÞ, linh ho¹t.

TruyÖn th¬
TruyÖn KiÒu, trÝch: - ChÞ em Thuý K
No_avatarf
hihi, thanks thầy, nó giúp em rất nhiều,Cười happy new year
 
Gửi ý kiến