Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Unit 12. Sports and pastimes

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Liệt
Ngày gửi: 20h:25' 28-02-2017
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Period: 75
UNIT 12 : SPORTS AND PASTIMES
(A 1, 2, 3, 4, 5, 6)
I. Objectives
1. Knowledge, Skills, Attitude:
a. Knowledge:
- Students describe sporting activities and ask and answer about sporting activities.
- Vocabulary: Words related to the topic: “Sports and pastimes”.
- Grammar: Present progressive tense. And present simple tense.
What is she doing?
She is jogging.
What sports do you play?
I play soccer.
b. Skills: listening, speaking, reading and writing
c. Attitude: Ss will be able to educate about sports and pastimes.
2. Capacity is formed and developed for students
- Self-learning capability.
- Communicative competence
- Cooperation capacity
II. Preparation
1. Teacher: lesson plane, book, color chalks, pictures, MP3
2. Students: books, notebooks, pen, ruler …
III. Students’ activities
1. Warm up (5’)

Teacher’s and Ss’ activities
Content

- T asks Ss to look at the pictures and guess the topic.
- Ss answer.
- T introduces the lesson.
- Ss pay attention to teacher.
* Pictures on the book.
A1 on page 124


2. Knowledge formation activities (32’)


- T has Ss look at the pictures and introduces new words.
- Ss listen and repeat then guess the meanings of new words.
- T lets Ss read in chorus and then individually.
- T corrects Ss’ pronunciation if necessary.
- T plays the tape.
- Ss listen to the tape and repeat.
- T has Ss read the sentences in silence.
- T calls some Ss read the sentences before the class.
- T corrects Ss’ pronunciation if necessary.
1. Listen and read.
* Ss know some sports and remember the present continous tense.
* New words:
- swim (v) picture
- badminton (v) , picture
- skip (v) picture
- jog (v) picture
- tennis (n) , picture
- table tennis (n) picture
- aerobics (n)


- T makes a question.
- Ss try to answer.
- Ss ask and answer impairs.
- T has some pairs ask and answer.
- T corrects any mistakes if necessary.

2. Ask and answer
* Ss use the present progressive tense to ask and sanswer.
EX:
- What is he doing? -> He is swimming.
- What are they doing?
-> They’re playing badminton.
- What is he/she doing? -> He/ She’s…
- What are they doing? -> They’re…
- T introduces exercise 3.
- Ss pay attention to teacher.
- T plays the tape.
- Ss listen and repeat.
- T has Ss ask and answer in pairs.
- Ss ask and answer.
- T corrects any mistakes if necessary.
3. Listen and repeat. Which sports do you play?
* Ss say the sports which they like.
- Which sports do you play?
I play soccer.

- T has Ss read exercise 4 and elicits how to do.
- Ss pay attention to teacher and read the text.
- T has Ss ask and answer in pairs.
- T calls some pairs to ask and answer before the class.
- T corrects any mistakes if necessary.
- Ss copy down the correct answers.
4. Read. Then answer the questions
* Ss ask and answer sports which others like.
* The answer:
a) Lan swims, does aerobics and plays badminton.
b) No, she doesn’t.
c) Nam plays soccer, table tennis and jogs.
d) No, he doesn’t.

* Further-practice:
- T has Ss answer the question and write the answer in their exercise book.
- Ss write the answer.
- T has Ss write the answer on the board.
- T corrects any mistakes if necessary.
5. Write.
* Ss write the sports which they like.
a) suggested answer:
I play soccer.
I swim
b) students’ answer


3. Consolidation (4’)
T emphasizes the ways to make questions and answers.
4. Its operations (4’)

- T has Ss read questions and answers in Remember.
- T has Ss ask and answer each other.
6. Remember.
* Ss remember the parterns which they ask and answerabout the sports.
(Page 126)


IV. Experience:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Period: 77
UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES
(B1,2,3
 
Gửi ý kiến