Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

SKKN my thuat hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Minh Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:28' 25-12-2011
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người

PHAÀN MOÄT: MễÛ ẹAÀU

II/ LÍ DO CHOẽN ẹEÀ TAỉI
Tửứ xửa cha oõng ủaừ noựi “ Aấn voực hoùc hay”. Caõu noựi naứy chớnh laứ sửù ủuực keỏt khoa hoùc vaứ thửùc tieón. ẹoỏi tửụùng maứ chuựng ta noựi ụỷ ủaõy laứ hoùc sinh tieồu hoùc . ụỷ caực em seừ coự sửù taờng trửụỷng vaứ phaựt trieồn veà theồ lửùc, ủeồ coự ủửụùc theồ lửùc toỏt thỡ moói baỷn thaõn phaỷi tửù aờn vaứ tửù aờn ủuỷ chaỏt. ẹeồ coự sửù phaựt trieồn veà taõm lyự caực em phaỷi tửù hoùc, tửù ủoùc ủửụùc noọi dung vaứ phửụng phaựp. Chớnh vỡ vaọy maứ coự ngửụứi noựi: “Hoùc sinh tieồu hoùc muoỏn caựi gỡ ?( trớ tueọ, tỡnh caỷm, yự chớ…) thỡ phaỷi tửù laứm, tửù hoùc ủeồ coự ủửụùc caựi ủoự.
Haàu heỏt caực dửù baựo veà tửụng lai ủeàu cho bieỏt seừ coự moọt cuoọc caựch maùng veà giaựo duùc, thửự coõng ngheọ ủaứo luyeọn con ngửụứi cho theỏ kyỷ XXI. ẹaứo taùo ra nhửừng con ngửụứi bieỏt tửù mỡnh tỡm toứi vaứ khaựm phaự, tieỏn tụựi moói ngửụứi phaỷi bieỏt tửù thieỏt keỏ baỷn thaõn.
ẹieàu 2 luaọt phoồ caọp giaựo duùc tieồu hoùc qui ủũnh giaựo duùc tieồu hoùc laứ baọc tieồu hoùc neàn taỷng cuỷa heọ thoỏng giaựo duùc quoỏc daõn, coự nhieọm vuù xaõy dửùng vaứ phaựt trieồn tỡnh caỷm ủaùo ủửực, trớ tueọ, thaồm myừ vaứ theồ chaỏt cuỷa treỷ em nhaốm hỡnh thaứnh cụ sụỷ ban ủaàu cho sửù phaựt trieồn toaứn dieọn nhaõn caựch con ngửụứi Vieọt Nam xaừ hoọi chuỷ nghúa. Tớnh nhaõn vaờn ủửụùc theồ hieọn roừ trửụực heỏt ụỷ muùc tieõu phoồ caọp vaứ phaựt trieồn ụỷ baọc hoùc tửứ naờm 1994. phaàn lụựn giaựo vieõn chớnh thửực tửứa nhaọn quan ủieồm coi hoùc sinh laứ trung taõm, cuừng tửứ ủoự nhieàu cuoọc hoọi thaỷo, nhieàu baứi giaỷng, baứi vieỏt veà ủoồi mụựi phửụng phaựp daùy hoùc ụỷ tieồu hoùc ủửụùc ra ủụứi.
ẹoồi mụựi phửụng phaựp daùy hoùc laứ ủeà taứi nghieõn cửựu khoa hoùc giaựo duùc maứ tớnh hieọu quaỷ laứ laỏy hoùc sinh laứm trung taõm. Hoùc sinh tieồu hoùc laứ lửựa tuoồi raỏt hieỏu ủoọng, hay tỡm toứi, khaựm phaự. Caực em seừ tham gia vaứo caực hoaùt ủoọng do giaựo vieõn thieỏt keỏ moọt caựch chuỷ ủoọng, linh hoaùt vaứ saựng taùo.
Song song vụựi vieọc hoùc taọp caực moõn hoùc ụỷ baọc tieồu hoùc thỡ moõn “Myừ thuaọt” laứ moõn hoùc heỏt sửực quan troùng. Noự reứn luyeọn cho caực em moọt taõm hoàn thaồm myừ veà baỷn chaỏt con ngửụứi saựng taùo theo quy luaọt caựi ủeùp noự luoõn gaộn lieàn vụựi giaực quan thaóm myừ thoõng qua ủoự caực em bieồu hieọn thaựi ủoọ ủaựnh giaự nhaọn xeựt caực hieọn thửùc trong xaừ hoọi goựp phaàn laứm phong phuự hieọn thửùc cuoọc soỏng. Trau doài vaứ phaựt huy ngheọ thuaọt mú thuaọt moọt caựch khoa hoùc.
Vieọc daùy toỏt moõn myừ thuaọt ụỷ baọc tieồu hoùc laứ bieỏt chaờm boựn vửụứn hoa muoõn hỡnh muoõn veừ trụỷ thaứnh moọt maứu saộc chung laứ cuứng khoe caựi ủeùp mang laùi caựi coự ớch cho xaừ hoọi phuùc vuù neàn vaờn minh cuỷa loaứi ngửụứi trong thụứi ủaùi mụựi cuỷa theỏ kổ XXI veà sau.
Hoùc myừ thuaọt laứ mang laùi cho caực em nieàm vui, trớ tueọ ngaứy caứng saõu roọng caựch nhỡn nhaọn cuoọc soỏng cuỷa neàn vaờn minh nhaõn loaùi toaứn caàu. Giuựp caực em nhaọn thửực hieọn thửùc khaựch quan trong tửù nhieõn, trong xaừ hoọi bieỏn caựi ủeùp aỏy thaứnh caựi chuỷ quan qua caực giaực quan thaóm myừ ủeồ hoùc sinh chuựng ta theo kũp sửù phaựt trieón cuỷa nhửừng nửụực maùnh coự neàn myừ thuaọt laõu ủụứi laứm cho caực em say meõ hửựng thuự ủoựn nhaọn caựi ủeùp tửứ beõn ngoaứi laón beõn trong.
Tửù reứn luyeọn cho baỷn thaõn moọt taõm hoàn thaồm myừ xaõy dửùng moọt tửụng lai thaọt sửù laứ “ myừ thuaọt”.
II/ MUẽC ẹÍCH NGHIEÂN CệÙU
Dựa trên việc tìm hiểu thực trạng của việc giảng dạy và học tập môn Mĩ thuật  hiện nay, người viết có một số đề xuất về việc giảng dạy, để giờ Mĩ thuật thực sự hấp dẫn, có tính nghệ thuật nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh thông qua việc tổ chức dạy và học của học sinh.
Giaựo duùc vaứ reứn luyeọn cho treỷ yeõu thớch hoùc moõn myừ thuaọt nhaốm cho treỷ phaựt trieồn hoaứn thieọn caực kieỏn thửực veà taứi, ủửực, mú, duùc. Trong ủoự “Myừ” laứ moõn hoùc trửứu tửụùng khoõng phaỷi ai cuừng caỷm nhaọn ủuựng caựi ủeùp. Cho neõn vieọc trang bũ cho caực em hieồu ủuựng nghúa veà moõn Myừ thuaọt laứ phaỷi reứn luyeọn cho mỡnh moọt kieỏn thửực thaồm myừ.
III. ẹOÁI TệễẽNG, PHAẽM VI NGHIEÂN CệÙU
- Chương trình Mĩ thuật, phương pháp dạy Mĩ thuật
- Giáo viên, học sinh của một số trường tiểu học trong địa bàn xã Sơn Thành Đông .
- Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Số 2 Sơn thành Đông, huyện Tây Hoà.
VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Heọ thoỏng hoaự moọt soỏ vaỏn ủeà lyự luaọn cuỷa ủeà taứi:
Khaựi nieọm mĩ thuật là gì, vai troứ và ủaởc ủieồm hửựng thuự, caực yeỏu toỏ taõm lyự aỷnh hửụỷng ủeỏn môn học.
Khaỷo saựt thửùc traùng hoùc
 
Gửi ý kiến