Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ CHO VIÊN CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Tố Uyên
Ngày gửi: 16h:10' 05-05-2013
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG
TRƯỜNG TH ĐÀ LOAN
––––––––––––
Số: /QĐ-THĐL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
Đà Loan, ngày tháng năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hết thời gian tập sự cho giáo viên
––––––––––––––
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀ LOAN
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12;
Căn cứ nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/207 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chứ, viên chức;
Căn cứ công văn số 42/SNV-ĐTQLCC ngày 21/02/2008 của Sở Nội vụ V/v hướng dẫn tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức. viên chức;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng xét hết thời gian tập sự ngày 23/04/2013;
Xét đề nghị của Hội đồng xét hết tập sự Trường Tiểu học Đà Loan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức cho bà Dương Thị Thu Thảo – Giáo viên dạy môn Anh văn Trường Tiểu học Đà Loan – huyện Đức Trọng, kể từ tháng 03/2013.
Điều 2. Bà Dương Thị Thu Thảo được hưởng 100% lương theo ngạch 15a203; bậc 1/09; hệ số 2.34 kể từ thời gian trên.
Điều 3. Các tổ, bộ phận liên quan và Bà Dương Thị Thu Thảo căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo nhà trường;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNGPhan Chí Cường 
Gửi ý kiến