Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ANCOL-ANDEHIT-AXIT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ThS.Hoàng Ngọc Hiền - Gv.THPT YP2 Bắc Ninh
Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:19' 06-05-2012
Dung lượng: 147.7 KB
Số lượt tải: 431
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)
HOÀNG NGỌC HIỀN
THPT YÊN PHONG SỐ 2 – BẮC NINH
ĐT: 094.8118.235; Email: ongdolang@gmail.com

(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Môn: HÓA HỌC
Phần: Ancol-Andehit-Axit cacboxylic
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)


Mã đề thi: 322


Họ tên thí sinh:..............................................................
SBD:..............................................................................
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108.
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 17,7 gam hỗn hợp A gồm axit acrylic, axit oleic và axit metacrylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được a gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu 41,7 gam. Giá trị của a là?
A. 90 B. 95 C. 115 D. 105
Câu 2: Cho các chất có CTPT sau, chất nào không phải là andehit?
A. C2H2O2 B. CH2O C. C5H10O D. C3H8O
Câu 3: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 3,9. B. 7,8. C. 9,3. D. 7,4.
Câu 4: Axit nào dưới đây có phản ứng với Cu(OH)2/OH khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch?
A. Axit oxalic. B. Axit stearic. C. Axit acrylic. D. Axit fomic.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X là dẫn xuất của benzen, khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HOC6H4CH2OH. B. C2H5C6H4OH. C. HOCH2C6H4COOH. D. C6H4(OH)2.
Câu 6: Cho các chất sau: CH3CH2CHO, CH2=CHCHO, CH3COCH3, CH2=CHCH2OH. Những chất nào tác dụng hoàn toàn với H2 dư (Ni, to) cho cùng một sản phẩm?
A. CH3CH2CHO, CH2=CH–CHO, CH3–CO–CH3, CH2=CH–CH2OH.
B. CH3CH2CHO, CH2=CH–CHO, CH2=CH–CH2OH.
C. CH3CH2CHO, CH2=CH–CHO, CH3–CO–CH3.
D. CH2=CH–CHO, CH3–CO–CH3, CH2=CH–CH2OH.
Câu 7: Cho các ancol sau: CH3-CH2-CH2-OH (1); CH3-CH(OH)-CH3 (2); CH3-CH(OH)-CH2-CH3 (3); CH3-CH(OH)-C(CH3)3 (4); CH3-CH2-CH2-CH2-OH (5); CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CH3 (6). Dãy gồm các ancol khi tách nước chỉ cho 1 anken duy nhất là
A. (1), (2), (4), (5), (6). B. (1), (2), (5). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (6).
Câu 8: Cho a gam hỗn hợp HCOOH và C2H5OH tác dụng hết với Na thì thể tích khí hiđro (đktc) thu được là 1,68 lít. Giá trị của a là
A. 7,2 gam B. 4,6 gam C. 5,5 gam D. 6,9 gam
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol đơn chức A thu được 13,2 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn a gam A (140oC, H2SO4 đặc) thì thu được m gam ete. Giá trị của m là?
A. 6,9 B. 4
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓