Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án Ngữ văn 6 HKII (Tuần 32)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngự Hàn
Người gửi: Nguyễn Thị Ngự Hàn
Ngày gửi: 20h:49' 29-04-2008
Dung lượng: 632.0 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
Van b?n Tu?n 32 - Ti?t 125

B?C THU C?A TH? LINH DA D?
Xi-t-ton
I/ M?C TIU C?N D?T:
Gip HS:
Th?y du?c b?c thu c?a th? linh da d? xu?t pht t? tình yu thin nhin d?t nu?c d nu ln m?t v?n d? b?c xc cĩ nghia to l?n d?i v?i cu?c s?ng hi?n nay: b?o v? v gìn gi? s? trong s?ch c?a thin nhin, mơi tru?ng.
Th?y du?c tc d?ng c?a vi?c s? d?ng m?t s? bi?n php ngh? thu?t trong b?c thu d?i v?i vi?c di?n d?t nghi v bi?u hi?n tình c?m, d?c bi?t l php nhn hĩa, y?u t? trng di?p v th? php d?i l?p.
II/ CHU?N B?:
1. GV: Gio n, SGK, SGV.
2. HS: SGK, chu?n b? bi ? nh.
III/ LN L?P:
1. ?n d?nh l?p: (1`)
Ki?m tra si s?, v? sinh c?a l?p.
2. Ki?m tra bi cu: (6`)
(?) Khi no thì ta vi?t don? Khi vi?t don ta c?n ch di?u gì? N?i dung no b?t bu?c ph?i cĩ m?t trong don?
3. Bi m?i:

Tg
Ho?t c?a c?a Gio vin
Ho?t d?ng c?a H?c sinh
N?i dung

1`
 ( Ho?t d?ng 1: Gi?i thi?u bi m?i.
Ti?p theo cc em s? tìm hi?u 1 van b?n nh?t d?ng nĩi v? cu?c s?ng con ngu?i v?i mơi tru?ng thin nhin m?t v?n d? b?c xc c?a tồn nhn lo?i.

25`

10`

 ( Ho?t d?ng 2: Hu?ng d?n HS ti?p xc van b?n.
( GV cho HS d?c ch thích v? tc ph?m.
(?) Van b?n thu?c ki?u lo?i gì?
( Ti?p t?c GV cho HS d?c t? khĩ.
( Ti?p t?c GV g?i HS d?c l?i van b?n.
( Ho?t d?ng 3: Tìm hi?u van b?n.
Bu?c 1: Tìm hi?u cu 1.
( GV cho HS quan st l?i do?n van t? d?u . cha ơng chng tơi.
(?) Hy ch? ra php so snh v nhn hĩa du?c dng?

(?) Hy nu tc d?ng c?a php so snh v nhn hĩa dĩ, d?c bi?t l trong vi?c lm n?i b?t quan h? gi?a ngu?i da d? v?i "D?t", v?i thin nhin?


- HS d?c. HS khc ch .

( Van b?n nh?t d?ng.

- D?c t? khĩ: 3, 4, 8, 10, 11.

- HS d?c van b?n.
- HS quan st.


- HS tìm tr? l?i.
- HS khc b? sung.
( Php so snh: d?t l m?, hoa thom l ch?, em, dịng su?i, sơng l mu t? tin, ti?ng thì th?m...
( So snh trn d?u cĩ nhn hĩa.
( Lm r quan h? mu th?ch c?a thin nhin v con ngu?i, con ngu?i thin nhin l m?t gia dình l cng truy?n th?ng l chung kí ?c.
I/ Ti?p xc van b?n:
1. Tc ph?m:
Ch thích - SGK138

2. Ki?u lo?i: Van b?n nh?t d?ng

3.T? khĩ: SGK138, 139

4. D?c van b?n:

II/ Tìm hi?u van b?n:

1. N?i dung v d?c di?m ngh? thu?t c?a ph?n d?u:


Php so snh v nhn hĩa r?ng ri ( Con ngu?i v thin nhin l m?t gia dình.
( H?t ti?t 1.

Van b?n Tu?n 32 - Ti?t 126

B?C THU C?A TH? LINH DA D? (t2)
Xi-t-ton

I/ M?C TIU C?N D?T:
Gip HS:
Th?y du?c b?c thu c?a th? linh da d? xu?t pht t? tình yu thin nhin d?t nu?c d nu ln m?t v?n d? b?c xc cĩ nghia to l?n d?i v?i cu?c s?ng hi?n nay: b?o v? v gìn gi? s? trong s?ch c?a thin nhin, mơi tru?ng.
Th?y du?c tc d?ng c?a vi?c s? d?ng m?t s? bi?n php ngh? thu?t trong b?c thu d?i v?i vi?c di?n d?t nghi v bi?u hi?n tình c?m, d?c bi?t l php nhn hĩa, y?u t? trng di?p v th? php d?i l?p.
II/ CHU?N B?:
1. GV: Gio n, SGK, SGV.
2. HS: SGK, chu?n b? bi ? nh.
III/ LN L?P:
1. ?n d?nh l?p: (1`)
Ki?m tra si s?, v? sinh c?a l?p.
2. Ki?m tra bi cu:
( GV thơng qua.
3. Bi m?i:

Tg
Ho?t c?a c?a Gio vin
Ho?t d?ng c?a H?c sinh
N?i dung

25`15`

 Bu?c 2: Tìm hi?u cu 2.
( GV cho HS d?c l?i b?c thu t?: Tơi bi?t ngu?i da tr?ng . cĩ s? rng bu?c.
(?) Cu h?i th?o lu?n: Do?n van d nĩi ln s? khc bi?t, s? d?i l?p trong "cch s?ng", trong thi d? d?i v?i "D?t", d?i v?i thin nhin gi?a ngu?i da d? v "ngu?i da tr?ng" trn nh?ng v?n d? gì?
( GV k?t lu?n.
(?) Tc gi? d dng nh?ng bi?n php ngh? thu?t no d? nu s? khc bi?t, s? d?i l?p ?y v d? th? hi?n thi d?, tình c?m c?a mình?
( GV cĩ th? g?i cho HS v? cch s? d?ng php so snh, nhn hĩa, .Bu?c 3: Tìm hi?u cu 3.
( GV g?i HS d?c l?i ph?n cịn l?i c?a b?c thu.
(?) Hy nu chính c?a do?n ny?


(?) Cch hnh van, gi?ng di?u c?a do?n ny cĩ gì gi?ng, khc v?i hai do?n trn?(?) Nn hi?u th? no v? cu: D?t l m??
( GV k?t lu?n.
(?) B?c thu cĩ s? d?ng r?t nhi?u y?u t? c?a php l?p. Hy ch? ra m?t s? php l?p dĩ v nu tc d?ng bi?u hi?n tu tu?ng, tình c?m c?a chng?
( GV k?t lu?n.
( Ti?p t?c GV cho HS d?c l?i cu h?i 5.
( Cu h?i khĩ, nn ph?n ny GV gi?i thích cho HS.
GV: Th? linh da d? khơng ch? d? c?p d?n d?t m cịn d? c?p d?n t?t c? cc hi?n tu?ng cĩ lin quan t?i d?t t?o nn ci m hi?n nay ta g?i l mơi tru?ng sinh thi. Th?i di?m nhn lo?i bu?c sang TK XXI cung l th?i di?m m ti nguyn d b? khai thc c?n ki?t mơi tru?ng b? ơ nhi?m v tn ph vơ cng nghim tr?ng dĩ l b?i c?nh khi?n cho b?c thu Xi-at-ton v?n xu?t pht t? lịng yu qu huong d?t nu?c, b?ng tr? thnh 1 van b?n cĩ gi tr? nh?t v? thin nhin v mơi tru?ng.
( Cu?i cng GV ch? d?nh HS th?c hi?n ph?n ghi nh?.

- HS lm theo yu c?u.


- HS th?o lu?n nhĩm 3`. D?i di?n nhĩm tr? l?i.
- Nhĩm khc nh?n xt.

( D?i l?p gi?a cch s?ng c?a ngu?i da d? v ngu?i da tr?ng trn cc v?n 1 d? sau:
- Khai thc d?t dai, thin nhin.
- Hu?ng th? nh?ng gì thin nhin dem l?i.
- D?i x? v?i d?ng v?t trn d?t.

- HS tìm tr? l?i.

( Cc bi?n php ngh? thu?t:
- So snh: d?t l anh em, d?t l k? th,d?t l v?t mua bn,muơng th nhu anh em.
- D?i l?p: Coi d?t l anh em ( coi d?t l k? th. Coi m? d?t, b?u tr?i, l thing ling ( coi d?t v thin nhin l v?t mua bn.
Noi hoang d yn t?nh ( thnh ph? ch? cĩ ti?ng ?n o lang m? khơng khí l qi gi ( ch?ng d? gì d?n nĩ.
(d?i l?p cch d?i x? v?i thin nhin c?a ngu?i da d? v?i cch d?i x? v?i thin nhin c?a ngu?i da tr?ng).
- Php l?p: N?u chng tơi bn... ngi ph?i... tơi l k? hoang d... tơi khơng hi?u...
- S? d?ng cc ki?u cu: Tu?ng thu?t, cu h?i, cu c?m thn, cu cu khi?n.
- Php nhn hĩa: Vi?c hĩa dồn tu l ng?a s?c nh? khĩi, con su?i l dịng mu con ngu?i...
( Th? hi?n tính tr? tình, d?y ch?t tho, b?c l? ni?m vui su?ng v t? ho c?a tc gi? v? m?nh d?t c?a b? t?c mình.
- HS d?c ph?n cu?i.

- HS suy nghi tr? l?i. HS khc nh?n xt.
( chính c?a do?n:
+ B?i v?y ngu?i da tr?ng ph?i kính tr?ng d?t dai.
+ K?t lu?n cịn c?nh bo: n?u d?i x? t? v?i d?t thì con ngu?i s? ch?u h?u qu?.

- HS suy nghi tr? l?i.
- HS khc b? sung, nh?n xt.
- HS tr? l?i.

( Ví d?t nhu m? c?a lồi ngu?i "di?u gì x?y ra v?i d?t t?c l x?y ra d?i v?i nh?ng d?a con c?a d?t".
Gi tr? c?a b?c thu du?c nng c?p, mang tính vinh c?u chính l nh? m?nh d? ch?a d?ng nghia khoa h?c v tri?t lí dng d?n, su s?c ny.
- HS tìm chi ti?t tr? l?i.
- HS khc b? sung.
(Ph?n ny GV d cho HS tìm ? ph?n trn, ph?n ny mang tính b? sung).


- HS d?c cu h?i 5 - SGK.


- HS ch .
 2. N?i dung v ngh? thu?t ph?n gi?a:


- S? d?i l?p gi?a cch s?ng c?a ngu?i da d? v ngu?i da tr?ng v?: khai thc d?t, hu?ng th? nh?ng gì thin nhin dem l?i, cch d?i x? v?i d?ng v?t.- S? d?ng ngh? thu?t so snh, d?i l?p, php l?p, nhn hĩa th? hi?n tính tr? tình, d?y ch?t tho, b?c l? ni?m vui su?ng v t? ho c?a tc gi? v? m?nh d?t c?a b? t?c mình.

3. Tìm hi?u ph?n cu?i:- chính c?a do?n:
+ B?i v?y ngu?i da tr?ng ph?i kính tr?ng d?t dai.
+ K?t lu?n cịn c?nh bo: n?u d?i x? t? v?i d?t thì con ngu?i s? ch?u h?u qu?.


- Gi?ng van kh?ng d?nh, c?u khi?n, cu van giu ch?t tri?t lí, chm ngơn, ng? di?u tha thi?t tang s?c truy?n c?m.

III/ T?ng k?t: Ghi nh?
Qua b?c thu tr? l?i yu c?u mua d?t c?a T?ng th?ng Mi Phreng-klin, th? linh ngu?i da d? Xi-t-ton, b?ng gi?ng van d?y s?c truy?n c?m, b?ng l?i s? d?ng php so snh, nhn hĩa, di?p ng? phong ph da d?ng, d d?t ra m?t v?n d? cĩ nghia tồn nhn lo?i: Con ngu?i ph?i s?ng hịa h?p v?i thin nhin, ph?i cham lo b?o v? mơi tru?ng v thin nhin nhu b?o v? m?ng s?ng c?a chính mình.


4. C?ng c?: (3`)
(?) Qua bi h?c ny em s? lm gì d? b?o v? mơi tru?ng thin nhin.
Khơng b?n ph b?a bi chim, th.
Tr?ng thm r?ng, cy xanh.
V? sinh rc thi, ngu?n nu?c.
5. D?n dị: (2`)
- D?c l?i van b?n, xem n?i dung, h?c thu?c ph?n ghi nh?.
- Chu?n b? bi tt "Ch?a l?i v? ch? ng? v v? ng?"
. D?c n?i dung.
. Tr? l?i cu h?i theo yu c?u.

* Cu h?i tr?c nghi?m:
1/ B?c thu d ph phn gay g?t nh?ng hnh d?ng v thi d? gì c?a ngu?i da tr?ng th?i dĩ?
a. Tn st nh?ng ngu?i da d?.
b. H?y ho?i n?n van hĩa c?a ngu?i da d?.
c. Th? o, tn nh?n d?i v?i thin nhin v mơi tru?ng s?ng.
d. Xm lu?c cc dn t?c khc.
2/ V?n d? n?i b?t nh?t cĩ nghia nhn lo?i d?t ra trong b?c thu ny l gì?
a. B?o v? thin nhin mơi tru?ng.
b. B?o v? di s?n van hĩa.
c. Pht tri?n dn s?.
d. Ch?ng chi?n tranh.
3/ Thi d? ?ng x? c?a ngu?i da d? d?i v?i thin nhin l gì?
a/ Mơng mu?i b. Dng trn tr?ng
c. Bình thu?ng d. L?c h?u

Ngy so?n:
Ngy d?y:Ti?ng Vi?t Tu?n 32 - Ti?t 127

CH?A L?I CH? NG? V V? NG? (tt)

I/ M?C TIU C?N D?T:
Gip HS:
N?m du?c cc lo?i l?i vi?t cu thi?u c? ch? ng? l?n v? ng?, ho?c th? hi?n sai quan h? ng? nghia gi?a cc b? ph?n trong cu.
Bi?t t? pht hi?n cc l?i d h?c v ch?a cc l?i dĩ.
II/ CHU?N B?:
1. GV: Gio n, SGK, SGV.
2. HS: SGK, chu?n b? bi ? nh.
III/ LN L?P:
1. ?n d?nh l?p:
Ki?m tra v? sinh, si s? l?p.
2. Ki?m tra bi cu: (4`)
(?) Nu n?i dung v ngh? thu?t chính c?a van b?n B?c thu c?a th? linh da d?.
3. Bi m?i:

Tg
Ho?t d?ng c?a GV
Ho?t d?ng c?a HS
N?i dung

1`
 Ho?t d?ng 1: Gi?i thi?u bi m?i.
Cc em d bi?t ch?a l?i cu thíu CN ho?c thi?u VN. Hơm nay chng ta s? tìm hi?u 1 s? cu thi?u c? Ch? - v? ho?c chua logic v? m?t ng? nghia.

15`
10`10`


 ( Ho?t d?ng 2: Tìm hi?u cu thi?u ch? ng?, v? ng?.

( GV g?i 1 HS d?c l?i vd.
(?) Ch? ra l?i sai trong cc cu d d?c?


(?) Em hy ch?a l?i cho dng.( Ho?t d?ng 3: Ch?a cu sai v? quan h? ng? nghia gi?a cc thnh ph?n cu:
( GV g?i 1 HS d?c vd.

(?) Cho bi?t m?i b? ph?n in d?m trong cu nĩi v? ai?
(?) Nh?ng nu d?t nhu v?y ta th?y cu sai nhu th
 
Gửi ý kiến