Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8(Khóa XI)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Nội
Ngày gửi: 07h:21' 13-02-2014
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG TÈ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚSố: -CTrHĐ/CBDTNT

Mường Tè, ngày ... tháng 02 năm 2014


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung
ương Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu
cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ và hội nhập quốc tế"


Thực hiện Kết luận số 242-TB/TW, ngày 15/4/2009 của Bộ chính trị (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2(Khóa VIII) về giáo dục đào tạo, trong những năm gần đây tập thể sư phạm ttrường PTDT nội trú Mường Tè đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong sự nghiệp giáo dục: Chất lượng hai mặt giáo dục từng bước được nâng lên; tỉ lệ học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước; đội ngũ CBQL, GV, CNV được đảm bảo đủ về số lượng, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 100% trong đó trên chuẩn 82%; nhận thức của nhân dân, phụ huynh và học sinh về giáo dục được nâng lên.
Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của xã hội và mặt bằng chung của các trường nội trú trong tỉnh vẫn còn nhiều yếu kém: chất lượng hai mặt giáo dục vẫn còn ở mức thấp; chất lượng chưa ổn định; cơ sở vật chất còn thiếu, không đồng bộ; tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tự bồi dưỡng của một bộ phận cán bộ, giáo viên còn yếu; còn học sinh vi phạm nội quy bị đuổi học; ý thức và phương pháp tự học của học sinh chưa cao; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học.
Thực hiện Nghị quyết số 29-NĐ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng (khóa XI) sự chỉ đạo của Huyện ủy Mường Tè về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ và hội nhập quốc tế". Ban chi ủy Trường PTDT nội trú Mường Tè xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau:
I.QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO.
1. Phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường là sự nghiệp của cấp ủy, BGH và mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của BGH, nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
2. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo là đổi mới những vấn đề cốt lõi, cấp thiết từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục; đổi mới từ sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, BGH của các tổ chức đoàn thể đến mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong quá trình đổi mới cần phát huy những kết quả đã đạt được; kiên quyết chấn chỉnh những tư tưởng, nhận thức, việc làm sai lệch. Đổi mới cần có tầm nhìn dài hạn, có lộ trình, có các giải pháp khả thi, có trọng tâm, trọng điểm.
3. Phát triển giáo dục đào tạo là nâng cao dân tí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chuyển từ việc trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện về năng lực và phẩm chất người học; học phải đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn với thực tế.
4. Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc; với tiến bộ KHKT và CN; chuyển từ giáo dục chủ yếu về số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả đồng thời đáp ứng yêu cầu về số lượng.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; ưu tiên mục tiêu trường chuẩn quốc gia và chất lượng học sinh cấp THPT; quan tâm rút ngắn khoảng cách giữa học sinh các dân tộc, nhất là học sinh các dân tộc đặc biệt khó khăn.
II.MỤC TIÊU.
Tập trung nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục, chất lượng học sinh mũi nhọn cũng như tinh thần, thể chất của học sinh. Hình thành năng lực công dân, định hướng nghề cho học sinh.
Trú ttrọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, giáo dục lý tưởng học tập suốt đời cho học sinh.
III
 
Gửi ý kiến