Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach ca nhan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiên
Ngày gửi: 16h:38' 23-09-2013
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG MN HOA HỒNG NHỎ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN MÔN 4 TUỔI Độc lập- Tự do –Hạnh phúc


Vũng tàu, ngày 31 tháng 08 năm 2013


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên giáo viên : Hoàng Thị Thu Trâm
Trình độ chuyên môn : Đại học
Tổ chuyên môn :4 tuổi
Công việc được giao : chăm sóc và giáo dục trẻ 4 -5 tuổi – lớp Chồi 1
Thực hiện theo thông tư 36/2011/TT-BGD ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 ban hành chương trình BDTX cho giáo viên mầm non của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện theo thông tư 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10 tháng 07 năm 2013 của phòng GD & ĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình BDTX
Thực hiện theo hướng dẫn của trường mầm non Hoa hồng Nhỏ
Bản thân xây dựng kế hoạch tự BDTX cá nhân năm học 2013-2014 như sau :
I MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng ,đạo đức HỒ CHÍ MINH ,về chủ trương ,đường lối,chính sách của đảng,pháp luật của nhà nước ,chính sách phát triển giáo dục mầm non
Nâng cao năng lực chuyên môn,nghiệp vụ của giáo viên,nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non
Nâng cao nhận thức,triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013-2014 cho giáo viên
II Nội dung ,thời lượng BDTX
Khối kiến thức bắt buộc
Nội dung bồi dưỡng 1 :30 tiết
Tham gia học chương trình bồi dưỡng của BỘ GD& ĐT do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức năm học 2013-2014
Nội dung bồi dưởng 2: 30 tiết
Tham gia khóa học chương trình BDTX của sở giáo dục và đào tạo tổ chức năm học 2013-2014
2.Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết
Căn cứ vào chuyên môn nghiêp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công ,tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 4 mô đun sau:
Mô đun 20: Phương pháp dạy học tích cực
Mô đun 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non
Mô đun 4 : Đặc điểm phát triển nhận thức
Mô đun 26 :ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt đông vui chơi
III. Hình thức BDTX
1.Các nội dung bồi dưỡng 1,2
-Tập trung( theo lớp do sở giáo dục và đào tạo tổ chức…)
-Hội nghị chuyên đề (do trường ,tổ chuyên môn tổ chức)
-Từ xa (qua internet)
IV Đề nghị tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
1.Mô đun 26 :ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi
V .Kế hoạch BDTX cụ thể

Thời gian
Mã mô đun
Nội dung bồi dưỡng
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học (tiết)
Thời gian học tập trung


Lý thuyết
Thực hành

Tháng 08/2013

- Tham gia lớp BDTX do cấp trên và cụm tổ chức


- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân
- Giúp giáo viên nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ
- Giúp giáo viên xác dịnh những nội dung bản thân cần tự bồi dưỡng trong năm học
Tháng 09,10/2013
MN 26
ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi
Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt dộng vui chơi
9Tháng 11/2013
MN 20
Phương pháp day học tích cực
Giúp giáo viên nắm được sự cần thiết đổi mới pp dạy học và biết cách tổ chức hoạt động theo phương pháp dạy học tích cực
9Tháng 01/2014
MN 4
Đặc điểm phát triển nhận thức và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non
Cung cấp kiến thức về đặc điểm phát triển nhận thức,những mục tiêu kết quả mong đợi ở trẻ mầm non, vận dụng vào công tác GD theo CTGDMN mới
9Tháng 04/2014
MN 33
Đánh giá trong giáo dục mầm non
Giúp giáo viên mầm non biết cách sử dụng các pp kiểm tra và đánh giá trong giáo dục mầm non
9
VI .Biện pháp thực hiện
Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân ,chú ý lựa chon các mô đun thuộc nội dung tự chon đảm bảo thiết thực ,phù hợp với bản thân ,tình hình thực tế của nhà trường để thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo từng
 
Gửi ý kiến