Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

lich su dang-tcct

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thanh
Ngày gửi: 12h:28' 04-05-2013
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Câu 2:
ĐCSVN ra đời ngày 3.2.1930 là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức, của sự vận dụng đúng đắn sáng tạo học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng cộng sản vào điều kiện cụ thể nước ta; sự phát triển của Chủ tịch HCM trong việc thành lập ĐCSVN, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, để thành lập ĐCS phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản là có phong trào công nhân và chủ nghĩa Mác-Lênin. Ngoài những tính chất của một giai cấp công nhân nói chung như tính kỷ luật, tính quốc tế, giai cấp có phương thức sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới, Chủ tịch HCM còn nhận thấy được giai cấp công nhân ở VN thời kỳ này còn có những đặc thù riêng như phong trào công nhân dưới sự lãnh đạo của công hội đỏ nhưng số lượng còn ít, hoạt động còn yếu; phong trào công nhân ở VN chỉ là một bộ phận nhỏ trong phong trào yêu nước và xuất phát từ đặc điểm của giai cấp công nhân VN là mang trong mình hai mối thù là dân tôc và giai cấp, gắn bó mật thiết với nông dân và dân tộc. Nhận thức rõ quy luật này, Chủ tịch HCM không những tryền bá chủ nghĩa Mác-Lênin đến với giai cấp công nhân mà còn kết hợp với phong trào yêu nước của nhân dân ta. Tháng 6.1925, Người thành lập “Hội VN cách mạng thanh niên” để trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin cho công nhân, nông dân, trí thức tiểu tư sản thông qua việc Hội tiến hành phong trào “vô sản hóa”.Đây là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Chủ tịch HCM để chuẩn bị về tổ chức tiến tới thành lập chính Đảng vô sản ở VN. Đảng phải thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân và của cả dân tộc.
Bên cạnh đó, tình hình xã hội VN trước khi ĐCS VN ra đời có thể khái quát như sau: (sách bồi dưỡng kết nạp Đảng / 8,9,10).
Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, phong trào đấu tranh của nhân dân ta liên tiếp diễn ra như phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân; các cuộc khỡi nghĩa do PĐPhùng, HHThám, NTHọc …lãnh đạo.Các cuộc khỡi nghĩa, phong trào đấu tranh đó cũng đã khơi dậy được tinh thần yêu nước, đấu tranh anh dũng, bất khuất nhưng đã bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và đều thất bại.
Nguyên nhân… lúc bấy giờ. (trang 11)
Lãnh tụ NAQuốc tìm đường cứu nước và sự ra đời của ĐCSVN là sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin:
Trong bối cảnh đó, NAQuốc đã ra đi tìm con đường cứu nước - con đường cách mạng vô sản dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.Cách mạng tháng …VN.(trang 11 ( 15). Đó là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng VN, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước
Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Chủ tịch HCM còn thể hiện ở nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:
(Xác định mục tiêu của cách mạng là làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản) ;xác định rất rõ gắn liền mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu xây dựng CNXH.
Để thực hiện mục tiêu trên, nhiệm vụ cách mạng là “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”, “thu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa chia dân cày nghèo”.
Về xây dựng lực lượng cách mạng, Cương lĩnh xác định Đảng cần “phải thu phục được đại bộ phận giai cấp mình”, đồng thời “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông…để kéo họ về vô sản giai cấp” nhưng phải luôn luôn chú trọng lợi ích của công nông.
Cương lĩnh xác định phải giành độc lập dân tộc bằng con đường đấu tranh cách mạng, bằng bạo lực cách mạng chứ không phải bằng đường lối cải lương, “đường lối thỏa hiệp”. Bạo lực cách mạng là sự vùng dậy đấu tranh có tổ chức của quần chúng nhân dân giành độc lập và dân chủ, giành chính quyền về tay nhân dân.
Như vậy, ĐCSVN được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta đấu thế kỷ XX. Đó cũng là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
 
Gửi ý kiến