Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BDTX TỔ CHUYÊN MÔN 2013 - 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Đặng Thảo Vân
Ngày gửi: 21h:35' 18-04-2013
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 1889
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Tuyết)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ YÊN BÁI
TRƯỜNG TH CS TÂN THỊNH

-----(((((-----
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

TỔ CHUYÊN MÔN: TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH


TRƯỜNG THCS TÂN THỊNH
TỔ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái, ngày …. tháng … năm 2013

(Mẫu)

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ các Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 24/10/2012 của Sở GD&ĐT Yên Bái; Kế hoạch Số: 19/PGD&ĐTCM, ngày 01 tháng 04 năm 2013 của Phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái.
Căn cứ vào kế hoạch số: 17/THCSTT - CM ngày 10 tháng 04 năm 2013 của trường THCS Tân Thịnh; Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học; Tổ chuyên môn Khoa học Xã hội xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2013-2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của dịa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo từng cấp học
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện)
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: Do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục theo từng cấp học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án
+ Bồi dưỡng tập trung: 24 tiết
+ Bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm 6 tiết

2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3): (60 tiết)
2.1- Danh sách giáo viên đăng ký các mô đun tự học

STT
Họ tên giáo viên
Các mô đun đã đăng ký
Ghi chú

1
Đặng Thị Mai Phương
THCS5; THCS6; THCS7; THCS8


2
Đặng Thị Kim Oanh
THCS5; THCS6; THCS7; THCS8


3
Đặng Thị Kim Chung
THCS5; THCS6;
 
Gửi ý kiến