Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch và tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên mới nhất năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Lân (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:57' 02-04-2013
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 130 /SGDĐT-GDTH
V/v Thực hiện nhiệm vụ BDTX đối với GDTH, năm học 2012-2013.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2013Kính gửi: Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị xã.

Nhằm từng bước đạt được mục đích của BDTX (Điều 3-TT26), thời gian còn lại của năm học 2012-2013, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT:
1. Trong tháng 3 năm 2013, hoàn thành việc tổ chức cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học học tập, nghiên cứu Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (TT26), Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (TT32); Gửi về Sở (Phòng GDTH-pvtinh@ninhbinh.edu.vn) danh sách (theo mẫu) đội ngũ báo cáo viên BDTX cấp tỉnh (về Tiêu chuẩn ; trách nhiệm, quyền thực hiện theo Điều 9-TT26), số lượng như sau :
Đơn vị
Số CBGV là báo cáo viên theo nội dung bồi dưỡng
Đơn vị
Số CBGV là báo cáo viên theo nội dung bồi dưỡng


1
2
3

1
2
3

Nho Quan
5
5
26
TX.Tam Điệp
2
2
13

Gia Viễn
4
4
13
Yên Mô
4
4
13

Hoa Lư
3
3
13
Kim Sơn
5
5
26

TP.Ninh Bình
3
3
13
Yên Khánh
5
5
26

Danh sách báo cáo viên cấp tỉnh về BDTX
TT
Họ tên
Chức vụ-Đơn vị
Báo cáo viên NDBD (ghi rõ ND1 hoặc 2. Nếu là ND3 ghi yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng)


2. Xây dựng, thực hiện kế hoạch BDTX thời gian còn lại của năm học (thực hiện đúng, đủ Điều 8-TT26); tập trung vào bồi dưỡng: Giáo dục lịch sử, địa lí địa phương Ninh Bình; Mô hình trường học mới (VNEN).
3. Chỉ đạo các trường tiểu học yêu cầu mỗi cán bộ quản lí, giáo viên có sổ ghi nội dung bồi dưỡng (Sổ được thiết kế khổ giấy A4, trong số có nội dung TT26, TT32, HD84 và công văn này; Kế hoạch BDTX từng năm học; Nội dung bìa chính, bìa phụ:
Dòng 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
Dòng 2: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………
Chính giữa bài: SỔ GHI NỘI DUNG
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Cuối trang bìa:
Họ và tên:
Đơn vị công tác:
4. Các nội dung khác thực hiện đúng, đủ theo TT26./.

Nơi nhận:
- Các phòng GDĐT (qua Website Sở);
- Cục NG&CBQLCSGD; để
- Vụ GDTH; báo
- Ông Vũ Văn Kiểm, Giám đốc Sở; cáo
- Phòng TCCB (để phối hợp)
- Lưu: VT, GDTH. TI/05.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đặng Hữu Vân
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓