Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen cua ca nhan giao vien - THCS An Phu nam hoc 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thăng
Ngày gửi: 17h:10' 03-01-2013
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS AN PHÚ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

An Phú, ngày 19 tháng 12 năm 2012
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2012-2013


Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 265/PGDĐT- CM ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Lục Yên về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
Thực hiện Kế hoạch số 41/TTHCSAP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Trường THCS An Phú về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013; Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục.
- Sử dụng được các phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng.
- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
- Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.

B. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học
Trong hè năm 2012, bản thân tôi đã được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị với các nội dung:
+ Chuyên đề 1: Chỉ thị số 10.
+ Chuyên đề 2: Học tập nghị quyết TW 4.
+ Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Chuyên đề 4: Tìm hiểu tác phẩm Đường Cách Mệnh.
+ Chuyên đề 5: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đến năm 2016.
+ Chuyên đề 6: Tình hình thế giới và biển Đông.
2. Nội dung 2: 30 tiết/năm học
Trong hè năm 2012, tôi được tham gia tập huấn về:
- Chuyên môn: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; Kĩ thuật làm ma trận đề kiểm tra…
- Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất với 6 mô đun cụ thể là:
+ Học tích cực, đánh giá kết quả học tập học sinh THCS.
+ Hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp THCS.
+ Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong lớp học và hệ thống hướng dẫn qua mạng.
+ Tư vấn nghề nghiệp chăm sóc tâm lí và phát triển chuyên môn liên tục cho giao viên THCS.
+ Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ thông qua phương pháp dạy học tích cực.
II. Khối kiến thức tự chọn: 04 nội dung
1. Mô đun 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng: 15 tiết
 
Gửi ý kiến