Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nẫu hồ sơ xét kỉ niệm chương VSNCD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Minh Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:58' 26-10-2012
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 167 /SGDĐT-VP
 Sóc Trăng, ngày 01 tháng 02 năm 2012

V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2012

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh;
- Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và TCCN.Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/8/2005 về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" và Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/8/2005 về việc ban hành Qui chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và TCCN tỉnh Sóc Trăng lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2012, hồ sơ gồm: (tải về từ website Sở)
- Tờ trình kèm theo danh sách (mẫu 1B): 01 bộ bản chính
- Báo cáo thành tích cá nhân:
+ Đang làm việc trong ngành giáo dục, nghỉ hưu (mẫu 2A): 01 bộ bản chính;
+ Ngoài ngành giáo dục (mẫu 2B): 04 bộ bản chính
+ Người nước ngoài (mẫu 2C): 04 bộ bản chính
- Hồ sơ gửi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 20/02/2012, đồng thời gửi Tờ trình và danh sách (đánh trên file excel) về địa chỉ email lamvinhhoang@soctrang.edu.vn
*Lưu ý: Đối với cá nhân ngoài ngành giáo dục, mỗi đơn vị chỉ được đề nghị 01 cá nhân.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TĐKT.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã Ký


Nguyễn Thị Tuyết Hà

Mẫu 1B - Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

TẾN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /TTr-...
 ..........., ngày tháng năm 20...

V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 20...


Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/8/2005, đơn vị ...................................................................................................
đã xét chọn và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 20... cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: ........ người
Trong đó:
- Đang làm việc: .......... người
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ........ người,
- Đã chuyển sang ngành khác: ......... người
2. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ......... người
3. Người nước ngoài: ......... người
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(kí tên và đóng dấu)DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" NĂM 20....
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-........., ngày ...... tháng ..... năm 20...)

TT
Giới tính
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị
Số năm công tác trong ngành giáo dục
Số năm đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
Ghi chú
(VD: 2 CSTĐCS, 1 CSTĐ cấp tỉnh, 5 năm công tác vùng khó...)

1
Ông2
Bà3
Ông...
... 
Gửi ý kiến