Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hồ sơ kết nạp đảng viên mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thúy Hoàng
Ngày gửi: 15h:11' 21-05-2012
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 1399
Số lượt thích: 0 người
HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI GỒM:

Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kết nạp đảng.
Đơn xin vào Đảng (Mẫu:1 - KNĐ)
Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng (Mẫu 3 - KNĐ)
(Nếu là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong 2 người giới thiệu phải có 1 đồng chí là bí thư Đoàn xã; nếu là đoàn viên công đoàn phải có sự giới thiệu của hai đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ)
Biên bản cuộc họp của tổ chức quản lý quần chúng được xét kết nạp, có sự tham dự của chi uỷ Chi bộ quản lý quần chúng (có thể là tổ chức Công đoàn hoặc tổ chức Đoàn thanh niên)
Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 4 -KNĐ)
Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng (Mẫu 5 - KNĐ)
Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên cua Chi bộ. (Mẫu 6 - KNĐ)
Lý lịch người xin vào đảng:
Phần hoàn cảnh gia đình khai theo thứ tự: Bố mẹ đẻ, anh chi em ruột, ông nội , bà nội, các bác, các chú cô (theo thứ tự năm sinh). Rồi đén ông ngoại, bà ngoại, các bác các dì.


HỒ SƠ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

1. Bản tự kiểm điểm (Mẫu 10-KNĐ)
2. Bản nhận xét đảng viên dự bị (Mẫu 11-KNĐ)
3. ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đói với đảng viên dự bị (Mẫu 12-KNĐ)
4. ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị (Mẫu 12B-KNĐ)
5. Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức dùng cho chi bộ (Mẫu 13-KNĐ)
6. Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức dùng cho đảng ủy (Mẫu 15-KNĐ)
7. Biên bản họp Công đoàn xét chuyển đảng .

Mẫu 1 - KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ Trường THCS Tân Thành
Đảng uỷ xã Tân Thành
Tên tôi là: ………………….............Sinh ngày…… tháng …..năm …………..
Nơi sinh:………………………………………………………………………...
Quê quán: …………………………………………………………………........
Dân tộc: ………………………………………………………………………...
Trình độ học vấn: …………………………………………………………........
Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………….......
Nghề nghiệp:........................................................................................................
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền đoàn thể: ………………………………………………..
Vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….. tháng ….. năm …........
tại: ……………………………………………………………………...............
Được xét là cảm tình Đảng ngày ….. tháng ……năm ……...tại Chi bộ trường THCS Tân Thành Hữu Lũng Lạng Sơn.
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tân Thành, ngày..... tháng..... năm 2012
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3 - KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


GIẤY GIỚI THIỆU
Người vào Đảng

Kính gửi: Chi uỷ Trường THCS Tân Thành;
Đảng ủy xã Tân Thành.
Tên tôi là: …………………… Sinh ngày …….. tháng …… năm ……………
Vào Đảng ngày….tháng….năm …… Chính thức ngày…..tháng….năm……..
Chức vụ trong Đảng hiện nay…………...................., chính quyền…………....
……………………...............…………………………………………………...
Quê quán: ………………………………………………………………………
Đang sinh hoạt tại chi bộ Trường THCS Tân Thành huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.
Ngày…..tháng……năm………được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng …………………………phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
- Về lý lịch:
Những đặc điểm cần lưu ý:………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. - Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị: đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)……………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ………………………vào Đảng.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.
Tân Thành, ngày..... tháng..... năm 2012
ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu 4 - KNĐ
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
..................................................
………………………………. Tân Thành, ngày…....tháng…….
 
Gửi ý kiến