Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Hữu Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:46' 12-04-2012
Dung lượng: 169.0 KB
Số lượt tải: 5201
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HIỆP A
CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
 ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM




Số: /KH-CB.THA5
Tân Hiệp A, ngày 20 tháng 3 năm 2012

KẾ HOẠCH
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân,
đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị trong năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị trong năm 2012 của Đảng ủy xã Tân Hiệp A. Nay Chi ủy trường THCS Tân Hiệp A5 lập kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2012 như sau:
I/- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1/. Mục đích:
Tiếp tục tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong các hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học của nhà trường.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, … của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường.
2/. Yêu cầu:
Tạo sự thống nhất về nhận thức, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh.
    Chi ủy kết hợp cùng Ban lãnh đạo nhà trường chỉ đạo đồng bộ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong ngành, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, nhắc nhở; đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường.
Trong học tập mỗi đảng viên, cán bộ công chức -viên chức tự liên hệ bản thân đăng ký các chuẩn mực cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II/- NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU:
1/- Nội dung chuyên đề:
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
2/- Tổ chức học tập chuyên đề:
Trong sinh hoạt chi bộ, họp Hội đồng sư phạm chi ủy giới thiệu lại nội dung chuyên đề.
Tổ chức thảo luận, trao đổi, liên hệ tới cá nhân, đoàn thể, tổ chuyên môn.
Từng đồng chí đảng viên xây dựng bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành… tổ chức cho CBGVNV và HS sinh hoạt tập thể về nội dung chuyên đề bằng các hình thức khác nhau.
Thời gian học tập, nghiên cứu chuyên đề tháng 3, 4 năm 2012
Tài liệu học tập “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo TW và Học viện CT-HC Quốc gia phát hành.
Báo cáo viên là Bí thư chi bộ - hiệu trưởng.
3/- Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhà trường, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Giáo dục.
Những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần xây dựng để
 
Gửi ý kiến